Afdrukken
 

Erkenning

Wat

De erkenning van een kind is een wettelijke bekentenis van vader -of moederschap. De erkenning van het kind kan niet gebeuren, wanneer zou blijken dat tussen de vader en de moeder een huwelijksbeletsel bestaat waarvoor de Koning geen ontheffing kan verlenen. De erkenning kan door iedere belanghebbende worden betwist.

Tijdstip van erkenning:

 • vóór geboorte, ten gunste van een verwekt kind
 • op gelijk welk ogenblik van het bestaan
 • na zijn overlijden indien het afstammelingen heeft nagelaten of indien het zelf nog geen afstammelingen had, binnen het jaar na de geboorte.

Hoe

- Erkenning voor de geboorte:
De moeder en de erkenner komen samen naar de cel burgerlijke stand.

Meebrengen:

 • bewijs van gynaecolooog met de vermoedelijke bevallingsdatum
 • beide identiteitskaarten
 • eventuele bewijsstukken zoals vermeld bij erkenning door de vader.

- Erkenning tijdens de geboorteaangifte:
De erkenner moet dan tijdens de geboorteaangifte aanwezig zijn met de eventuele bewijsstukken zoals vermeld bij erkenning door de vader.

- Erkenning na de geboorte:
Noodzakelijke toestemmingen:

 • kind minder dan 12 jaar of verlengd minderjarig: toestemming moeder
 • kind tussen 12 en 18 jaar en niet-ontvoogd: toestemming moeder en kind zelf
 • kind vanaf 18 jaar of ontvoogd: toestemming van het kind (vetorecht).

Meebrengen:

 • beide identiteitskaarten
 • indien kind niet geboren is in deze gemeente, een recent afschrift van de geboorteakte
 • eventuele bewijsstukken zoals vermeld bij erkenning door de vader.

Wie

De wetgever heeft geen beperking gesteld inzake leeftijd noch inzake rechtsbekwaamheid van degene die het kind wil erkennen. De erkenning kan dus ook door een onbekwame geschieden. De bekwaamheid om een kind te erkennen wordt aan elkeen toegewezen die het nodige onderscheidingsvermogen bezit om zich rekenschap te geven van de draagwijdte van zijn daden, die dus kan oordelen en weet wat hij doet.

- Erkenning door de moeder:
Een erkenning door de moeder kan in het uitzonderlijk geval van een anonieme bevalling in het buitenland of wanneer de naam van de moeder niet opgenomen is in de geboorteakte (vondeling).

- Erkenning door de vader:
Wanneer het vaderschap niet vaststaat op grond van vermoeden van vaderschap kan de vader het kind erkennen, mits toestemming van de moeder en eventueel van het kind.
Het kind geboren tijdens het huwelijk of binnen de 300 dagen na de ontbinding van het huwelijk heeft de (ex)-echtgenoot tot vader, behalve in bepaalde gevallen.

Erkenning door een man die gehuwd is met een andere vrouw dan de moeder van het kind:
Wanneer de vader een kind erkent dat verwekt is bij een andere vrouw dan zijn echtgenote, kan de vader zonder meer erkennen. De echtgenote wordt door de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand ter kennis gesteld van deze erkenning.

Waar

Dienst burgerlijke stand