Gemeentelijke administratieve sanctie (GAS + GAS4)

Inhoud

Het stadsbestuur streeft naar een goede verstandhouding tussen haar inwoners en wil dat ze in Hoogstraten aangenaam kunnen leven in een veilige woonplaats. Toch gebeuren er soms dingen die storend zijn voor omwonenden en als overlast worden ervaren. Het kan in deze gevallen nodig zijn om hier tegen op te treden. Met de politieverordening 'overlast', waarin Gemeentelijke Administratieve Sancties (of kortweg GAS) werden opgenomen, heeft het stadsbestuur nu de mogelijkheid om overtreders zelf te beboeten.

Overlast voorkomen (GAS)

Het stadsbestuur wil met de politieverordening vooral de overlast inperken die wordt veroorzaakt door lawaai, zwerfvuil, vandalisme, wildplassen, hondenpoep, enz...
In het reglement zijn hoofdstukken gewijd aan:

  • Openbare rust en orde
  • Gebruik van en doorgang op de openbare weg
  • Gezondheid
  • Veiligheid

Stilstaan en Parkeren (GAS4)

De nieuwe GAS-wet van 24 juni 2013 biedt de mogelijkheid aan steden en gemeenten om onderstaande inbreuken te sanctioneren met een administratieve geldboete:

  • Inbreuken op de regels rond het stilstaan en parkeren
  • Het negeren van de verkeersborden C3 (verboden toegang in beide richtingen) en F103 (voetgangerszone)

Deze inbreuken werden voordien behandeld door het parket.

Boete

Wie zich niet houdt aan de politieverordening overlast of andere reglementen, waarin GAS werden voorzien, riskeert een geldboete die kan oplopen tot 350 euro (175 euro voor minderjarigen). Beroep instellen kan binnen de dertig dagen na de sanctie bij de politierechtbank of jeugdrechtbank. In bepaalde gevallen kan een overtreding bovendien aanleiding geven tot:

  • Schorsen of intrekken van een gemeentelijke toestemming of vergunning
  • Tijdelijke of definitieve sluiting van een inrichting

In een aantal gevallen kan er naast de boete ook nog een factuur volgen voor opruimkosten van bv. een sluikstort, obstakels in de berm, enz... Het stadsbestuur stuurt hiervoor de rekening aan de overtreder.

Alle inbreuken op stilstaan en parkeren die sanctioneerbaar zijn via GAS zijn omschreven in het protocolakkoord, goedgekeurd op 15 mei 2017.

Het bedrag van de GAS4-boete werd vastgelegd in het KB van 9 maart 2014* en is afhankelijk van de aard van de overtreding:

  • Categorie 1: een boete van 58 euro
  • Categorie 2: een boete van 116 euro

Wijziging van het KB op 19 juli 2018

Meer info

Stad Hoogstraten ontvangt alle informatie voor het opmaken van facturen van Gas Turnhout.

Contacteer hen

Naar top