Zorgwonen

Zorgwonen is het creëren van een kleinere woongelegenheid in of bij een bestaande woning zodat maximaal twee oudere of hulpbehoevende personen kunnen inwonen. Om een zorgwoning te creëren moet de eigendom, of ten minste de blote eigendom van de hoofd- en de ondergeschikte wooneenheid aan dezelfde eigenaar toebehoren.

Ook een huurwoning kan in aanmerking komen als zorgwoning, maar de eigenaar moet hiervan wel op de hoogte zijn en zijn goedkeuring geven.

Voorwaarden zorgwonen

Je komt in aanmerking voor zorgwonen indien voldaan is aan volgende drie voorwaarden:

 1. In of bij de bestaande hoofdzakelijk vergunde woning wordt één kleinere (ondergeschikte) wooneenheid gecreëerd.
 2. De eigendom, of ten minste de blote eigendom, op enerzijds de hoofdwooneenheid en anderzijds de ondergeschikte wooneenheid, of de grond waarop die ondergeschikte wooneenheid tijdelijk wordt geplaatst, berust bij dezelfde titularis of titularissen.
 3. De creatie van een ondergeschikte wooneenheid gebeurt met het oog op het huisvesten van:
  • ofwel ten hoogste 2 personen, waarvan minstens 1 persoon van 65 jaar of ouder
  • ofwel ten hoogste 2 personen, waarvan minstens 1 hulpbehoevend (kinderen die ten laste zijn van de hulpbehoevende persoon worden niet meegerekend bij het bepalen van het maximum van 2 personen). De hulpbehoevende is:
   • een persoon met een handicap
   • een persoon die in aanmerking komt voor een tegemoetkoming van de Vlaamse Sociale Bescherming (vroeger zorgverzekering)
   • een persoon die hulp nodig heeft om zelfstandig te wonen.
  • ofwel de zorgverlener, indien de hulpbehoevende personen gehuisvest blijven in de hoofdwoning.

Vergunningsplicht

Zorgwonen kan in 3 gevallen aangevraagd worden met een melding:

 • Zorgwonen binnen een bestaande woning
 • Zorgwonen binnen een bestaand bijgebouw bij een woning
 • Zorgwonen in een nieuwe, tijdelijke verplaatsbare unit

Aan elk van deze gevallen zijn voorwaarden verbonden. Deze voorwaarden worden hieronder opgesomd. 

Meer informatie over zorgwonen is terug te vinden in de brochure "zorgwonen zonder zorgen" en de brochure "langer thuis in een zorgende omgeving".

Langer thuis in een zorgende omgeving3,5 Mb(pdf)

Einde zorgsituatie

Als een bestaande zorgwoning, na het beëindigen van de zorgsituatie, terug gebruikt wordt voor de huisvesting van één gezin, dan moet je dit opnieuw melden aan de stad met een meldingsformulier of online via het omgevingsloket.

Wil je de zorgwoning, na het beëindigen van de zorgsituatie, gebruiken voor de huisvesting van verschillende gezinnen of alleenstaanden, dan moet je hiervoor een omgevingsvergunning aanvragen.

Fiscaal

Op fiscaal vlak worden de zorgverleners en de ‘inwonenden oudere of hulpbehoevende personen’ niet beschouwd als één gezin. Daardoor heeft dit geen nadelig effect op sociale uitkeringen of sociale voordelen. Je moet wel steeds kunnen aantonen dat jouw woning officieel bij de stad als zorgwoning geregistreerd staat.

Bevolking

De inschrijving in het bevolkingsregister gebeurt bij de dienst Bevolking, wanneer de ondergeschikte wooneenheid in gebruik genomen wordt. Als met de creatie van de ondergeschikte wooneenheid verbouwingswerken gepaard gaan, zal de melding bij de dienst Bevolking bijgevolg pas gebeuren na de voltooiing van deze werken. De meldingsplicht of vergunningsplicht heeft geen impact op het bevolkingsrechterlijk vlak.

Naar top