Aanvraag renteloze lening voor Hoogstraatse verenigingen

Renteloze leningen kunnen door de gemeenteraad toegekend worden, na advies van de erkende adviesraad die bevoegd is voor de werksoort of categorie waaronder de aanvragende vereniging ingedeeld is. De renteloze leningen worden toegekend voor:

 • Aankoop van gronden en/of gebouwen
 • Nieuwbouw of aanleg van infrastructuur
 • Verbouwingswerken van infrastructuur

Deze investeringen hebben betrekking op projecten die onlosmakelijk verbonden zijn met de werking van de vereniging. De projecten situeren zich op het grondgebied van de stad Hoogstraten. De kosten voor de bouw van een cafetaria, niet verbonden aan de infrastructuur van de vereniging, komen niet in aanmerking.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor het verkrijgen van een renteloze lening moet de vereniging aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Bij het stadsbestuur geregistreerd staan als vereniging;
 • Over rechtspersoonlijkheid beschikken;
 • Aanvaarden om binnen de bepalingen van dit reglement voorafgaand aan de toekenning van een renteloze lening, verantwoording af te leggen ten aanzien van het stadsbestuur over de aanwending van de geleende gelden;
 • Geen renteloze lening hebben lopen. Eenzelfde vereniging kan slechts aanspraak maken op een volgende renteloze lening van zodra het volledige bedrag van de vorige renteloze lening werd terugbetaald. 

Aanvraag

De vereniging die in aanmerking wenst te komen voor het bekomen van een renteloze lening moet hiertoe een aanvraag indienen ten laatste op 31 december van het voorgaande kalenderjaar. De aanvraag moet bestaan uit:

 • Uittreksel gemeenteraad • pagina 9 van 10
 • Voorstelling van de vereniging (de in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad gepubliceerde oprichtingsakte en eventuele latere wijzigingsakten, statuten, samenstelling bestuur, werkingsverslag van het voorbije jaar, financieel verslag);
 • Voorstelling van het investeringsproject waarin de noodzaak van een renteloze lening wordt aangetoond; - minimaal een schets van de geplande werken;
 • Bij aankopen het afschrift van de notariële akte of het compromis met de verkoper;
 • Bij andere investeringen een financiële raming, inclusief een raming van de aankopen en werken die achteraf via facturen worden gestaafd.

Ter beoordeling van het project kan het college van burgemeester en schepenen alle bijkomende informatie en/of documenten opvragen die het nuttig acht. 

Budget

Binnen de perken van de goedgekeurde kredieten (125.000 euro) bedraagt de renteloze lening 50 % (60% ingeval van samenwerking in een gezamenlijk project tussen 2 of meer verenigingen) van de aankoopsom of van de voorgelegde facturen (incl. BTW). Zijn er meer aanvragen dan het beschikbare budget toelaat, dan wordt het totale budget evenredig verdeeld over de aanvragen.

Meer info over de uitbetaling, afbetaling en waarborg vind je in het reglement.

Naar top