Masten en pylonen

Inhoud

Er wordt een belasting geheven op masten, pylonen en andere draagconstructies met een hoogte van minimaal 15 meter boven het maaiveld die zich op 1 januari van het aanslagjaar op het grondgebied van de stad bevinden.

Procedure

De belastingplichtigen zijn ertoe gehouden jaarlijks aangifte te doen van alle masten en/of pylonen die zich op 1 januari van het aanslagjaar bevinden op het grondgebied van de stad Hoogstraten en waarvan zij de eigenaar zijn. Deze aangifte moet worden ingediend tegen uiterlijk 30 juni van elk aanslagjaar. De aangifte kan via één van de volgende kanalen worden ingediend :

  • E-mail: belastingen@hoogstraten.be
  • Post: College van burgemeester en schepenen, Vrijheid 149 te 2320 Hoogstraten
  • Elektronische weg andere dan e-mail: aangifteformulier stad Hoogstraten

Masten of pylonen (aangifte)

Het niet ontvangen van een dergelijk aangifteformulier ontslaat de belastingplichtige niet van zijn aangifteplicht. Ook de belastingplichtige die geen aangifteformulier heeft ontvangen is ertoe gehouden om uiterlijk op 30 juni van elk aanslagjaar, aan het stadsbestuur de voor de aanslag noodzakelijke gegevens ter beschikking te stellen. 

Kostprijs

De belasting is verschuldigd door de eigenaar van de mast, pyloon of andere draagconstructie.

De belasting wordt vastgesteld op 5.000 euro per jaar per mast, pyloon of andere draagconstructie.

De belasting is ondeelbaar en voor het hele jaar verschuldigd. Er wordt geen vermindering of terugbetaling van de belasting toegestaan als de mast, pyloon of andere draagconstructie in de loop van het jaar wordt weggenomen.

Uitzonderingen

Er wordt voorzien in een vrijstelling van belasting voor constructies die uitsluitend worden gebruikt voor openbare hulpverlenings- en veiligheidsdiensten.

Tevens geldt er een vrijstelling van belasting voor volgende constructies:

  • Masten en pylonen voor openbare verlichting
  • Masten en pylonen voor verlichting van sport- en recreatieterreinen
  • Masten en pylonen die eigendom zijn van de stad, het OCMW of van een intercommunale waarin de stad een lidmaatschap heeft
  • Masten en pylonen die eigendom zijn van een VZW
  • Constructies voor hernieuwbare energie-installaties

Regelgeving

Belastingreglement

Geldig van 1 januari 2024 t/m 31 december 2025
Datum gemeenteraad: 22 januari 2024
Datum publicatie: 26 januari 2024Naar top