Leegstand

Inhoud

Staat je woning of je gebouw gedurende lange tijd leeg of wordt ze niet degelijk onderhouden? Je loopt niet alleen mogelijke huurinkomsten mis, maar je ziet mogelijks ook de waarde van je pand dalen. Leegstaande woningen of panden zijn vaak ook een bron van ergenis voor de buurtbewoners.

Stad Hoogstraten wil de langdurige leegstand van woningen en gebouwen voorkomen en tegengaan.
In tijden van hoge woning- en grondprijzen is het onverantwoord dat woningen langdurig leegstaan. Leegstand van woningen en gebouwen brengt voor de stad bijkomende kosten met zich mee, vb. extra politiecontroles omdat er een vermindering is van de ‘sociale controle’.

Het grond- en pandendecreet voorziet dat gemeenten een register van leegstaande woningen en gebouwen kunnen bijhouden en dat een gemeentelijke verordening nadere materiële en procedurele regelen kan bepalen.

De strijd tegen de leegstaande woningen en/of gebouwen zal meer effect hebben als de opname in een leegstandsregister ook daadwerkelijk belast wordt. Daarom heft de stad Hoogstraten een belasting op de woningen en gebouwen die gedurende minstens twaalf opeenvolgende maanden zijn opgenomen in het leegstandsregister, te rekenen vanaf de datum van de administratieve akte.

Voorwaarden

De belasting voor een leegstaande woning of een leegstaand gebouw is voor het eerst verschuldigd vanaf het ogenblik dat je woning of je gebouw gedurende twaalf opeenvolgende maanden is opgenomen in het gemeentelijk leegstandsregister. Zolang je leegstaande woning of je leegstaand gebouw niet uit het leegstandsregister geschrapt is, blijft de belasting verschuldigd bij het verstrijken van elke nieuwe periode van twaalf maanden.

De belasting is verschuldigd door diegene, die op de verjaardag van de opnamedatum, houder is van het zakelijk recht (zakelijk gerechtigde) over de leegstaande woning of het leegstaande gebouw. Indien er meerdere belastingplichtigen zijn, zijn deze hoofdelijk gehouden tot betaling van de verschuldigde belasting.

Procedure

 • Is je woning of je gebouw opgenomen in het leegstandsregister?

Klopt het overzicht houders van het zakelijk recht niet? Ben je geen eigenaar meer? Of ben je eigenaar, maar staat het pand niet leeg? Dien binnen de dertig kalenderdagen te rekenen vanaf de dag na de kennisgeving per beveiligde zending van de beslissing tot opname in het leegstandregister een beroep in.  Vul hiervoor het formulier in 'beroep tegen beslissing omtrent de opname in het leegstandsregister' in.

 • Je bent eigenaar en je pand staat leeg?

Werk je aan een oplossing van de leegstand? Mogelijk kom je in aanmerking voor een vrijstelling. Mogelijke vrijstellingen staan geformuleerd in het belastingsreglement leegstand. Denk eraan om de vrijstelling aan te vragen voor de datum van de belastingsplicht. Vul hiervoor het formulier 'aanvraag voor vrijstelling tot leegstandsheffing' in.

 • Je bent eigenaar en de leegstaand is opgelost.

Eens de woning opnieuw bewoond is, de woning gesloopt is of de woning of het gebouw gebruikt wordt in overeenstemming met de (nieuwe) functie is de leegstand opgelost. Vanaf dat moment kan je de schrapping aanvragen voor het pand. Vul hiervoor het formulier 'aanvraag schrapping uit het leegstandsregister' in.

De formulieren (beroep, vrijstelling, schrapping) kan je opvragen bij:

 • Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen
  T.a.v. leegstand
  Antwerpseweg 1
  2440 Geel

Kostprijs

Je betaalt:

 • Voor een leegstaand gebouw: 1.250 euro
 • Voor een leegstaande woning:
  • eengezinswoning: 1.250 euro
  • kamer: 250 euro
  • elke andere woning, dan hierboven: 1.250 euro

Staat je gebouw of woning elke bijkomende nieuwe termijn van 12 maanden nog in het leegstandsregister, dan wordt de belasting vermeerderd met:

 • Voor een leegstaand gebouw: 750 euro
 • Voor een leegstaande woning:
  • eengezinswoning: 750 euro
  • kamer: 150 euro
  • elke andere woning, dan hierboven: 750 euro

De belasting kan maximaal 4 maal vermeerderd worden met bovenvermeld bedrag.

Bij de overdracht van het zakelijk recht van een gebouw of een woning geldt de datum van de authentieke overdrachtsakte als aanvangspunt voor het berekenen van de termijnen van 12 maanden.

Uitzonderingen

Er kunnen vrijstellingen van belasting worden toegestaan met betrekking tot de hoedanigheid van de belastingplichtige enerzijds en met betrekking tot de leegstaande woning of het leegstaand gebouw zelf anderzijds.

Regelgeving

Belastingreglement

Geldig van 01 janauri 2021 t/m 31 december 2025
Datum gemeenteraad: 14 december 2020
Datum publicatie: 22 december 2020

Naar top