Wooneenheden - groepswoningbouw of meergezinswoningen

Inhoud

Heb je een omgevingsvergunning aangevraagd? 

Dan word je belast voor:

  • Het bouwen van een groepswoningbouwproject (het gelijktijdig oprichten van meerdere woningen die een samenhangend geheel vormen door ruimtelijke of vormelijke eenheid en samenhang)
  • Het bouwen van meergezinswoningen (een gebouw waarin meer dan één woning wordt onder gebracht)
  • Het verbouwen of herbouwen van een bestaand gebouw waarbij meer woongelegenheden worden gecreëerd dan in het oorspronkelijk vergund of vergund geachte gebouw

Procedure

De belasting wordt berekend op basis van de definitieve omgevingsvergunning en is verschuldigd door de titularis van de omgevingsvergunning.

Kostprijs

De belasting bedraagt 2.500 euro per wooneenheid.

Uitzonderingen

In bepaalde gevallen kan je vrijstelling krijgen op de belasting. Een volledige opsomming en alle details vind je in het belastingreglement.

Regelgeving

Belastingreglement

Geldig van 1 januari 2023 t/m 31 december 2025
Datum gemeenteraad: 19 december 2022
Datum publicatie: 22 december 2022

Naar top