Beleidskader mobiliteit van Hoogstraten

Beleidskader mobiliteit

De gemeenteraad keurde het beleidskader mobiliteit goed op 28 augustus 2023. Het streefdoel van dit beleidskader is een toekomstgerichte, veerkrachtige en duurzame mobiliteit, die bijdraagt aan een betere, meer kwalitatieve publieke ruimte. Met het beleidskader mobiliteit ‘Op weg naar een veilige en gezonde fietsstad’ creëren wij een dynamisch instrument dat richting geeft aan onze mobiliteitsprojecten.

STO(E)P-principe

Het uitgangspunt voor dit beleidskader is kindvriendelijkheid. Een kind van 10 jaar moet zich in Hoogstraten autonoom op een veilige manier met de fiets kunnen verplaatsen: naar school, naar sportterreinen, de jeugdbeweging, speelterreinen, vrienden… De bestemmingen van de kinderen vormen startpunten van waaruit naar alle richtingen veilige routes worden uitgetekend.

Het leidende principe daarbij is het STOEP-principe. Bij het STOEP-principe krijgen de behoeften van de zwakke weggebruiker prioriteit t.o.v. het gemak van gemotoriseerde weggebruikers. Bij de (her)aanleg van straten wordt eerst gekeken naar de veiligheid van stappers, trappers … Het woord STOEP staat voor: S van stappen (voetgangers), T van trappen (fietsers), O van openbaar Vervoer, E van elektrisch vervoer en tenslotte P van privé (individueel gemotoriseerd) vervoer.

Wat willen we bereiken?

Met het beleidskader Mobiliteit wil de stad de komende jaren heel wat ambities waarmaken. De bedoeling is een modal shift te bewerkstelligen naar duurzamere vervoersopties zoals stappen, fietsen en openbaar vervoer. Tegelijkertijd verhogen we zo ook de verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid in onze stad. Wat zijn deze ambities?

  • Het aandeel van de fiets in het aantal verplaatsingen verhogen.
  • Het aandeel van het openbaar vervoer in het aantal verplaatsingen verhogen.
  • Het aandeel van de wagen in het aantal verplaatsingen verminderen.
  • Zorgen dat er meer kinderen te voet naar school komen.
  • De verkeersveiligheid verbeteren, met minder ongevallen en verkeersslachtoffers.
  • De verkeersleefbaarheid verbeteren, met minder ruimte voor auto’s en meer plaats voor zwakke weggebruikers en openbaar groen.

Inspraak

Een nieuwe visie op mobiliteit gaat gepaard met gedragsveranderingen. Daarom is voor de opmaak van het mobiliteitsplan veel aandacht geschonken aan participatie. De feedback tijdens de talrijke participatiemomenten vormen de basis voor het verder uitwerken van mobiliteitsprojecten, evenals de input van mobiliteitsspecialisten.  De geplande ingrepen zullen overigens steeds in overleg met belanghebbenden en stakeholders verder onderzocht en uitgewerkt worden.

Bij het verloop van dit traject is gekeken naar onze inwoners, maar ook naar andere beleidsplannen, zoals het masterplan kindvriendelijke ruimte, het beleidsplan ruimte en het klimaatactieplan. Want een kindvriendelijke stad is een verkeersveilige, duurzame stad die ruimte biedt aan haar inwoners met hun activiteiten en verplaatsingen. Ook is deze kijk gekoppeld aan het beleidsplan ‘trage wegen’ waarin bijkomende opportuniteiten voor trage verbindingen in kaart worden gebracht.

Nieuwe maatregelen zullen overigens eerst uitgetest worden. Door proefopstellingen te maken, geven we de inwoners de tijd om aan de maatregel gewend te raken. Daarna volgt een evaluatie in overleg met zowel de betrokkenen als de experts. Pas daarna zal een maatregel definitief worden.

Concrete acties

Het beleidskader omschrijft de uitdagingen in onze stad en geeft de richting aan voor de maatregelen die we gaan treffen op het vlak van mobiliteit. Er is ook een actietabel opgemaakt, waarbij per werkdomein gewenste of te onderzoeken en flankerende maatregelen worden beschreven. Verkeersonveilige punten worden in kaart gebracht en systematisch aangepakt. Oversteken van drukke wegen wordt veiliger gemaakt. Het uiteindelijke doel is te komen tot een fijnmazig netwerk van kindvriendelijke routes, die uiteindelijk iedereen in onze stad ten goede moeten komen.

De actietabel moet gelezen worden als een dynamische lijst van ‘mogelijke pistes’. Ze geeft ons de mogelijkheid om in overleg met belanghebbenden naar de best mogelijke mobiliteitsoplossingen te zoeken om zo de verkeersleefbaarheid in Hoogstraten te verbeteren. In de komende weken en maanden zal stad Hoogstraten stap voor stap een aantal concrete maatregelen bekendmaken die voortvloeien uit  het beleidsplan mobiliteit.

Documenten

Publieksversie beleidskader mobiliteit Hoogstraten2,1 Mb(pdf)

Beleidskader mobiliteit Hoogstraten5,9 Mb(pdf)

Actielabel beleidskader mobiliteit256,6 Kb(pdf)

Naar top