Stad Hoogstraten|VisitHoogstraten|UiT in Hoogstraten

De aanwezigheid van asbest in en rond woningen houdt gezondheidsrisico’s in. Ook in de Kempen zijn er nog te veel gebouwen met asbest. Daken en gevels bestaan uit asbestcementleien of –golfplaten, vloeren en isolatiematerialen kunnen ongebonden asbestvezels bevatten,… 

Hoogstraten en IOK Afvalbeheer maken daarom werk van een versnelde afbouw van asbest. U krijgt de mogelijkheid om hechtgebonden asbest thuis te laten ophalen. Dit aan sterk gereduceerde prijzen door de tijdelijke financiële ondersteuning van het Vlaams gewest. 

Alle tarieven en meer details over de werkwijze vind je op de website van IOK.

Meer informatie over niet-hechtgebonden asbest vind je hier. Die kan je immers ook voordeliger laten verwijderen.

Schrijf je in

Bel IOK op 014 53 53 53, stuur een e-mail naar afvalbeheer@iok.be of schrijf je in via de website.

Kom je professioneel regelmatig in aanraking met asbest? Bescherm jezelf en je collega’s dan altijd!

Er is een beschermende arbeidswetgeving met regels over de omgang met asbesthoudende materialen voor alle werkgevers met één of meer werknemers. Echter geldt deze niet voor particulieren noch voor professionele zelfstandigen die alleen werken. Zoals bijvoorbeeld een loonwerker die sloopwerkzaamheden uitvoert, een installateur, dakdekker, schrijnwerker, loodgieter, schilder,… De Vlaamse milieuregelgeving geldt wel voor iedereen. Leef deze altijd na. Ook als kleine zelfstandige is het dus zeer belangrijk voor de eigen gezondheid als die van anderen om asbest eerst en vooral te herkennen om er vervolgens correct mee om te gaan. Het is zeer raadzaam om hierover een (korte) opleiding te volgen.

Infomoment?

Misschien vind je als professionele zelfstandige die alleen werkt niet de geschikte opleiding of cursus? Zou een informatiemoment georganiseerd in Hoogstraten je interesseren? Dan kan je dit even melden op toezicht@hoogstraten.be met vermelding van je NAAM, ADRES en BEROEPSACTIVITEIT.

Vlarem II, Hoofdstuk 6.4. BEHEERSING VAN ASBEST

Artikel 6.4.0.1.

§ 1.Overeenkomstig de EG-richtlijn 87/217/EEG van 19 maart 1987 dienen bij het gebruik van asbest en werken met asbesthoudende producten de nodige maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat emissies van asbest in het milieu en afvalstoffen van asbest voor zover dat met redelijke middelen mogelijk is aan de bron worden verminderd en voorkomen. Bij gebruik van asbest impliceren deze maatregelen dat gebruik wordt gemaakt van de beste beschikbare technologieën, met inbegrip van recycling of behandeling waar zulks dienstig is.

Tevens dienen de nodige maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat:

1°        tijdens het vervoer, het laden en het lossen van afvalstoffen die asbestvezels of asbeststof bevatten, deze vezels en stof niet vrijkomen in de lucht en geen vloeistoffen worden verloren die asbestvezels kunnen bevatten;

2°        afvalstoffen die asbestvezels of -stof bevatten, zodanig worden behandeld, verpakt zijn of afgedekt, met inachtneming van de plaatselijke omstandigheden, dat er geen asbestdeeltjes in het milieu terechtkomen;

3°        activiteiten die verbonden zijn aan het werken met asbest bevattende produkten geen noemenswaardige milieuverontreiniging door asbestvezels of -stof veroorzaken;

4°        bij de sloop van asbestbevattende gebouwen, constructies en installaties en het verwijderen van asbest of asbesthoudende materialen daaruit, waarbij asbestvezels of asbeststof kunnen vrijkomen geen asbest in het milieu terechtkomt. Tevens zijn hierop van toepassing de emissiegrenswaarden zoals vermeld in bijlage 4.4.2,15°.

 

§2. De volgende asbesthoudende toepassingen kunnen zelf worden verwijderd voor zover deze via eenvoudige handelingen (bvb. vlot losschroeven) kunnen worden weggenomen:

1° hechtgebonden asbest die niet beschadigd is of waarbij er geen vrije vezels zichtbaar zijn en waarbij verwijdering geen aanleiding geeft tot een wijziging van de toestand;
2° hechtgebonden asbest die beschadigd is of waarbij er vrije vezels zichtbaar zijn en die verwerkt is in een buitentoepassing waarbij geen derden aanwezig zijn, voor zover de verwijdering geen aanleiding geeft tot een wijziging van de toestand;
3° asbesthoudende koorden, dichtingen of pakkingen, remvoeringen en analoge materialen.

Andere toepassingen mogen alleen verwijderd worden door gespecialiseerde bedrijven.

§3 Bij de sloop en verwijdering van asbesthoudend materiaal als vermeld in §2, 1°, 2° en 3°, moet vezel verspreiding en blootstelling van personen aan asbestvezels verhinderd worden door de volgende maatregelen te nemen:

1°  bevochtigen of fixeren van het materiaal;

2°  de elementen één voor één verwijderen, bij voorkeur manueel, gebruik makend van handwerktuigen of in laatste instantie traagdraaiend gereedschap;

3°  de materialen niet gooien;

4°  de materialen niet breken;

5°  de materialen  opslaan in gesloten verpakking.

Bij de werkzaamheden mogen geen minderjarigen aanwezig zijn.

Voor persoonlijke bescherming tegen blootstelling wordt gebruik gemaakt van een stofmasker type FFP3 of gelijkwaardig stofmasker.

§4. De asbesthoudende toepassingen worden afzonderlijk opgeslagen en niet gemengd met het andere sloopafval;

§5. Het gebruik van mechanische werktuigen met grote snelheid (schuurschijven, slijpmachines, boormachines, e.d.), hogewaterdrukreinigers en luchtcompressoren, voor het bewerken, snijden of schoonmaken van objecten of ondergronden in asbesthoudend materiaal, objecten of ondergronden bekleed met asbesthoudend materiaal of voor het verwijderen van asbest is verboden.