Stad Hoogstraten|VisitHoogstraten|UiT in Hoogstraten

Bermen en taluds liggen als groene linten langs wegen en waterlopen. Ondanks hun beperkte breedte vertegenwoordigen ze een aanzienlijk areaal. Het is dan ook niet te verwonderen dat ze tal van functies vervullen. Zo hebben ze een verkeerstechnische, ecologische, landschappelijke en recreatieve betekenis.  Hoogstraten streeft naar een duurzaam beheer van de bermen zodat ze hun diverse functies optimaal kunnen (blijven) vervullen. Het beheer moet aantrekkelijke, bloemenrijke bermen opleveren. Langs deze bermen kunnen planten en dieren zich vlot verspreiden en is het voor de mens aangenaam wandelen of fietsen. Daarbij gaat voldoende aandacht naar verkeersveiligheid en -comfort.

Het beheer van de bermen in Hoogstraten wordt al sinds 2001 uitgevoerd volgens een goedgekeurd bermbeheersplan. Dit bermbeheersplan geldt telkens voor een periode van 5 jaar. Daarna wordt een evaluatie opgemaakt en een nieuw beheerplan opgesteld.

Het bermbeheer is gericht op het beschermen van de Grote Pimpernel.