Hemelwaterinstallatie

De gemeente Hoogstraten verleent een subsidie voor:

  • De aanleg van een hemelwaterinstallatie bij een bestaand gebouw
  • De aanleg van een hemelwaterinstallatie bij nieuwbouw of herbouw als de aanleg niet verplicht is volgens de gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwaterputte

Procedure

Vul het aanvraagformulier in en bezorg het ondertekend terug aan de milieudienst, samen met de eindfactuur van de leverancier. Na indiening wordt een controle ter plaatse uitgevoerd. 
De goedkeuring van de premie wordt schriftelijk bevestigd, waarna het bedrag wordt gestort op de rekening van de aanvrager.

Voorwaarden

De hemelwaterinstallatie en de infiltratievoorziening zoals bedoeld in artikel 2 dienen te voldoen aan de richtlijnen zoals deze bepaald zijn in ‘Krachtlijnen voor een geïntegreerd rioleringsbeleid in Vlaanderen’, meer bepaald de ‘code van goede praktijk voor hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen’ en in tweede instantie aan de technische voorwaarden van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten.

Meebrengen

  • Ingevuld en ondertekend aanvraagformulier
  • Plan installatie
  • Kopie factuur

Bedrag

De subsidie voor de aanleg van een hemelwaterinstallatie bedraagt 250 €.