Individuele zuiveringsinstallatie

De gemeente Hoogstraten verleent een subsidie voor de aankoop en plaatsing van een individuele zuiveringsinstallatie.

Procedure

Vul het aanvraagformulier in en bezorg het ondertekend terug aan de milieudienst, samen met de eindfactuur van de leverancier. Na indiening wordt een controle ter plaatse uitgevoerd. 
De goedkeuring van de premie wordt schriftelijk bevestigd, waarna het bedrag wordt gestort op de rekening van de aanvrager.

Voorwaarden

  • Het betreft de sanering van huishoudelijk afvalwater;
  • Het betreft een installatie bij een woning gelegen in individueel te optimaliseren gebied;
  • Het betreft een verdergaande zuivering dan enkel een septische put. Het gezuiverde afvalwater moet voldoen aan de lozingsnormen gesteld in Vlarem II;
  • De installatie is gelegen binnen het grondgebied van Hoogstraten, dient een permanent en definitief karakter te hebben en dient steeds in optimale staat van werking gehouden te worden.
  • Bij toepassing van niet-plantensystemen dienen de zuiveringsinstallaties, horende bij gebouwen waarvoor de stedenbouwkundige vergunning werd afgeleverd na 01/01/2006, houder te zijn van het BENOR-keurmerk en/of een certificaat/keurmerk waaruit blijkt dat het gezuiverde afvalwater beantwoordt aan de lozingsnormen gesteld in Vlarem II;
  • De installatie dient te voldoen aan de gemeentelijke verordening d.d. 18/12/2000, zoals gewijzigd, inzake de lozing van huishoudelijk afvalwater, de verplichte aansluiting op de openbare riolering en de afkoppeling van hemelwater afkomstig van particuliere woningen;
  • Het hemelwater dient maximaal afgekoppeld te worden.

Meebrengen

  • Ingevuld en ondertekend aanvraagformulier
  • Eindfactuur van de leverancier

Bedrag

De premie bedraagt 500 euro. De premie kan de helft van de bewezen kosten niet overschrijden. Indien dit percentage overschreden wordt zal het bedrag van de  premie in verhouding verminderd worden.