Praktische afspraken

MA      08.40u – 12.15u       13.25u – 15.20u

DI        08.40u – 12.15u       13.25u – 15.20u

WO     08.40u – 12.15u                  

DO      08.40u – 12.15u       13.25u – 15.20u

VR      08.40u – 12.15u       13.25u – 15.20u

 • ’s Morgens is er toezicht door de leerkrachten vanaf 08.25u. 
 • In de voormiddag is er speeltijd van 10.20u tot 10.35u.
 • In de namiddag is er speeltijd van 14.55u -15.10u in de kleuterschool, van 14.15u tot 14.30u in de lagere school. 

 

 

Zie hier.

 • Ouders die hun kinderen zelf naar school brengen, begeleiden de kinderen tot aan de schoolpoort (niet tot op de speelplaats in de lagere school).  Enkel in bepaalde gevallen mogen zij hun kind begeleiden tot bij de leerkracht.
 • Kleuters worden tot aan de witte lijn gebracht.  
 • Ouders die hun kinderen tijdens de schooluren komen afhalen, melden dit vooraf schriftelijk aan de juf/meester.
 • De kinderen die worden afgehaald, kunnen nooit zonder begeleiding van de ouders de school verlaten om bijvoorbeeld alleen naar de parkeerplaats gaan.
 • De schoolingang moet steeds worden vrijgehouden.
 • Kinderen kunnen vanaf 8.25u. gebracht worden. 
 • Om 8.40u. gaan zij samen met de juf / meester naar de klas. Iedereen moet er voor die tijd zijn! Het is niet leuk voor de kinderen om achter de rij aan te moeten lopen.
 • Wij vragen om altijd te verwittigen (schriftelijk of telefonisch) indien uw kind niet (tijdig) op school kan zijn.
 • Als er (in de lagere school) kinderen afwezig zijn zonder verwittiging, worden zij opgebeld door de school.
 • In uitzonderlijke gevallen kan een leerling die daarvoor een gewettigde reden heeft, de school voor de einduren verlaten.  Dit kan enkel na toestemming door de directeur.

Zie SCHOOLREGLEMENT.

 • Voor een afwezigheid wegens ziekte van ten hoogste drie opeenvolgende kalenderdagen, volstaat een briefje van de ouders, tenzij dit voor de vijfde keer gebeurt. 
 • Vanaf de vijfde keer en voor alle andere ziekten is een doktersbriefje vereist. 
 • Wanneer de leerling op vrijdag en de daaropvolgende maandag ziek is, telt dit voor 4 dagen afwezigheid en is hiervoor ook een doktersbriefje vereist.
 • In principe nemen alle leerlingen deel aan de voor hen georganiseerde activiteiten. 
 • Indien een kind niet in staat is om bepaalde activiteiten (bijv. lichamelijke opvoeding) te volgen, is een verklaring van de ouders of van een arts vereist.
 • Drank : Kinderen die ’s middags op school blijven eten brengen een drinkbus mee die (bij-)gevuld kan worden met plat water. 
 • De prijzen bedragen per middag € 1,18 voor opvang. Kraantjeswater is gratis.  De prijsberekening gebeurt in onderlinge afspraak met alle gemeentescholen.  Per dag wordt de aanwezigheid genoteerd.
 • Eigen drank meebrengen mag. Enkel brikjes melk zijn toegestaan.

Gezonde keuzes:

Op onze school worden zoveel mogelijk initiatieven genomen om een goede gezondheid te stimuleren bij de kinderen. We leren kinderen gezonde keuzes te maken.

 • Naast de lessen lichamelijke opvoeding worden ook andere sportieve activiteiten georganiseerd: bewegingstussendoortjes in de klas, sportdagen, middagsport, sporten op woensdagnamiddag (in samenwerking met MOEV), …
 • In de voor- en naschoolse opvang wordt zo veel mogelijk actief buiten gespeeld.
 • Na elke speeltijd drinken de kinderen water.
 • Tijdens de middag is er de keuze tussen water of melk (zelf meebrengen).
 • In de voormiddag brengen de kinderen verplicht een stuk fruit of groente mee om te eten tijdens de speeltijd. 
 • In de namiddag kiezen we eveneens voor een gezond tussendoortje. Dit kan een droge koek zijn (zonder chocolade), een wafeltje, een stukje cake. Snoep, chips, … zijn verboden.
 • Ook in de boterhamdoos hoort snoep niet thuis. Een blokje kaas of vlees is uiteraard wel toegestaan.

Allergieën:

 • We willen graag dat alle kinderen mee kunnen genieten van alle schoolse lessen, activiteiten en feesten. Daar hoort af en toe ook wat lekkers bij. Voor kinderen met een allergie is het dan niet altijd haalbaar om mee te doen met de groep. We maakten hierover volgende afspraken:
 • Ouders bespreken duidelijk met de leerkracht wat wel en niet gegeten en gedronken kan worden.
 • Voor verjaardagen voorzien ze een voorraad aangepaste tussendoortjes die in de klas wordt bewaard.
 • Bij andere gelegenheden (carnaval, Sinterklaas, …) informeert de school ouders vooraf over de traktatie en (indien mogelijk) het voorziene alternatief in samenwerking met de ouderraad. Ook hier kunnen ouders indien nodig dan weer zelf een gepaste oplossing voorzien.

Kriebeldagen:

 • Na elke vakantie controleert het kriebelteam de haren van alle leerlingen. 
 • Dit gebeurt op de eerste woensdag na de zomervakantie, de vakantie van Allerheiligen, Kerstmis, carnaval en Pasen. 
 • Wanneer er levende luizen gevonden worden, brengen we de ouders hiervan telefonisch op de hoogte,...

Ouders en leefregels

1. Taalgebruik:

 • Op school en in de nabijheid van de leerlingen spreken alle schoolparticipanten het (Algemeen) Nederlands met elkaar.  Enkel tegenover leerlingen die een andere moedertaal spreken en het (Algemeen) Nederlands nog niet voldoende beheersen, kan uitzonderlijk een andere taal worden gebruikt.

2. Uiterlijk voorkomen:

 • Kledij, schoeisel en haartooi van de leerlingen zijn eenvoudig, verzorgd en hygiënisch.

3. Turnkledij:

 • In de kleuterschool krijgen de kinderen tweemaal per week turnen op vaste dagen.  We vragen om de kleuters die dag kledij aan te geven die bewegen gemakkelijk toelaat.  Meisjes dragen die dag bij voorkeur geen kleedjes of rokjes.  Vanaf de 4- jarigen wordt aangepast schoeisel gevraagd: voldoende stevige turnpantoffels (of -schoenen met lichte zool) zonder veters.  De oudste kleuters gaan naar de turnzaal van de lagere school.
 • De lagere schoolkinderen dragen turnkledij. Die bestaat uit: stevige turnschoenen met een lichte zool, een korte, donkere, effen sportbroek en een T-shirt met het logo van de school.

4. Schoolmateriaal:

 • Alle leerboeken, schriften en schrijfgerief  worden gratis ter beschikking gesteld van de leerlingen.  Bij verlies of bij opzettelijke beschadiging van schoolmateriaal moeten de kinderen of ouders de tegenwaarde vergoeden of zorgen voor vervanging.

5. Verloren voorwerpen:

 • De school is niet aansprakelijk voor diefstal of het verlies van persoonlijk materiaal van de kinderen (kledij, schoolgerei, fiets, juwelen,...).
 • Indien een kind iets verloren heeft, kunnen de ouders steeds terecht bij de klastitularis om na te gaan of het materiaal zich bij de verloren voorwerpen bevindt.

6. Verkeer en veiligheid:

 • De ouders bespreken met hun kinderen de veiligste schoolroute van thuis naar school en van school naar thuis.
 • De ouders zorgen ervoor dat kinderen, die met de fiets naar school komen, over een fiets beschikken die verkeerstechnisch in orde en veilig uitgerust is.
 • De ouders beslissen of hun kind bekwaam is om te fietsen en om zich veilig in het verkeer te verplaatsen.
 • Het is belangrijk dat de ouders het goede voorbeeld geven en hun kinderen ondersteunen om de verkeersregels na te leven.
 • Wanneer de kinderen aan het verkeer deelnemen als voetganger of als fietser, dragen ze hun fluovestje.  Wanneer ze naar school komen, dragen alle  kinderen hun fluovestje van de school.

7. Tussendoortjes tijdens de pauze + verjaardagen:

 • Snoepen is verboden.
 • In onze school zijn in de voormiddag alleen fruit en groenten toegestaan tijdens de speeltijd. 
 • In de namiddag mag er ook gekozen worden voor een koek (zonder chocolade), een wafeltje, een cakeje,…
 • Verjaardagen worden eenvoudig gevierd.  De school voorziet een traktatie. 

Enkele uitzonderingen op deze regel zijn:

 • 3 snoepdagen (lagere school) aangekondigd in de nieuwsbrief
 • sommige feesten op school (schoolfeest, carnaval, …)
 • (enkele) bijzondere gelegenheden (de leerkracht wordt 50, pensioenviering,…)

Ook in de boterhamdoos hoort snoep niet thuis.  Een blokje kaas of een stukje vlees is toegestaan.

8. Drank:

 • Tijdens de speelkwartieren kunnen de kinderen drinken aan de PIDPA-fonteintjes.
 • Na elke pauze drinken zij water in de klas.

9. GSM:

 • Gsm’s zijn verboden. Ook tijdens het schoolfeest brengen de kinderen geen gsm mee.

10. Medicatie op school:

 • Wanneer uw kind op school medicatie op doktersvoorschrift moet innemen, is het noodzakelijk dat de arts dit verklaart.  Een formulier om dit te melden vindt u op de website van de school. Alle medicatie zonder doktersvoorschrift is verboden op school.

11. Schoolrekeningen:

 • Voor alle leerjaren en alle klassen van de kleuterschool blijft het te betalen bedrag onder dat van de maximumfactuur.  We vragen om tijdig de rekening te betalen.

 

Leerlingen en leefregels

 1. Ik en KiVa: 

 • Ik toon respect voor iedereen. 
 • Samen zijn we een fijne groep. 
 • Ik praat in de IK-taal. 
 • Aan pesten doe ik niet mee!  
 • Op mij kan je rekenen. 
 • Stop is stop. 
 • In groep lossen we het op.  
 • Ik ken de werking van de KiVa-brievenbus en gebruik deze indien nodig.  
 • Ik houd mij aan de basisregels op de speelplaats.  
 • Toont de juf of meester een rode kaart, dan sta ik in de time-out.  
 • Toont de juf of meester een groene kaart, dan betekent het dat ik leuk aan het spelen ben.  

2. Ik, gezondheid en hygiëne:

 • Ik ga tijdens de speeltijd naar het toilet.
 • Na elk bezoek aan het toilet spoel ik door en was ik mijn handen.
 • Ik houd de toiletten netjes.
 • In de turnles draag ik de voorgeschreven turnkledij.
 • Ik neem mijn turnkledij voor elke vakantie mee naar huis om het te laten uitwassen.
 • Ik breng alleen gezonde tussendoortjes mee.

3. Ik en zorg voor het milieu:

 • Ik zorg mee voor een nette school.
 • Ik sorteer het afval en gooi het in de juiste container.
 • Ik draag zorg voor het groen op de speelplaats.
 • Ik sluit de deur als ik de laatste van de rij ben.
 • Ik draag samen met het energiemannetje zorg voor het milieu in onze klas.
 • Ik doe mee aan de strapdagen als het kan.

4. Ik en mijn taalgebruik:

 • Op school spreek ik steeds Algemeen Nederlands en ben ik beleefd.
 • De leerkrachten en directie worden aangesproken met meester of juffrouw.

5. Ik en schooltaken:

 • Ik maak mijn huiswerk en leer mijn lessen.
 • Wanneer ik dat niet heb kunnen doen, verwittig ik de leraar.
 • Dit kan door een nota van mijn ouders in mijn agenda  of door een briefje van mijn ouders.
 • Ik vul elke dag mijn agenda in en laat hem wekelijks handtekenen door één van mijn ouders.

6. Ik en mijn materiaal:

 • Ik draag zorg voor mijn schoolgerief.
 • In mijn boekentas zit alles netjes bij elkaar en stop ik enkel en alleen het nodige.
 • Ik zorg ervoor dat ik altijd het nodige materiaal bij me heb, ook voor de zwemles, de turnles, muzische vorming,... .
 • Mijn boekentas staat op de aangeduide plaats.
 • Mijn fiets staat netjes in de fietsenstalling.
 • Ik bezorg gevonden voorwerpen aan een leerkracht.

7. Ik en spelen:

 • Bij mijn aankomst op school ga ik onmiddellijk op de speelplaats en blijf ik er tot het belsignaal gaat.
 • Ik speel sportief en sluit niemand uit.
 • Ik breng geen speelgoed mee naar school, geen lederen ballen.
 • Knikkers mogen niet groter zijn dan een pingpongbal.
 • In de klassen, gangen en toiletruimtes speel ik niet.
 • Bij het eerste belsignaal stop ik het spel en ga ik rustig in de rij staan.  Als de juf/meester er is, ben ik stil.

8. Ik en het verkeer:

 • Wanneer ik naar school kom, draag ik het fluovestje van de school.  Telkens we met de school op straat komen, doe ik het fluovestje aan.
 • Ik kom 's morgens niet vroeger dan 08.25u. op de speelplaats.
 • Ik verlaat de eetzaal, de klas of de speelplaats niet zonder toestemming.
 • 's Middags en 's avonds ga ik in de juiste rij staan.
 • Bij het verlaten van de school wacht ik tot de leerkracht ons tot aan de straat begeleidt en eventueel overzet.
 • Ben ik 10 minuten na de laatste lestijd nog niet afgehaald, dan ga ik onder begeleiding van een leerkracht naar de opvang.

9. Ik en het schoolreglement

Wat als ik de afspraken niet naleef?

 • Ik krijg een mondelinge en/of schriftelijke opmerking.
 • Indien nodig (o.w.v. de veiligheid, meermaals niet luisteren,…) sta ik op de speelplaats even apart tegen de muur onder de luifel.
 • Een schriftelijke opmerking laat ik door mijn ouders ondertekenen.
 • Als ik mij meermaals niet aan de afspraken houd, volgt er een gesprek met de juf/meester en/of de directeur.
 • Indien nodig neemt/nemen de juf/meester en/of de directeur contact op met mijn ouders en bespreken zij mijn gedrag.
 • Als ik de 3 KiVa-basisregels (niet stoppen bij ‘STOP’ – iets opzettelijk stukmaken – geweld gebruiken) overtreed, word ik in de time-out gezet. Er volgt een gesprekje waarin ik samen met de juf/meester en/of directie nadenk over mijn gedrag.
 • Leerlingen, ouders en leraren houden zich aan de leefregels en afspraken die in het schoolreglement en in deze afsprakennota opgesomd zijn en aanvaarden de consequenties bij het niet naleven ervan.

In het schoolreglement (hoofdstuk 4, AFSPRAKENNOTA Bijdrageregeling ) vindt u alle informatie over de mogelijke onkosten op school.

Schoolrekening:

 • U krijgt om de 2 maanden een schoolrekening voor alle onkosten.

Basisuitrusting

Onze school verwacht dat de leerlingen over bepaalde zaken beschikken. Deze (verplichte) basisuitrusting valt ten laste van de ouders. We denken hierbij aan:

 • een boekentas
 • een zwemzak
 • zwemkledij (nauw aansluitend, zonder lintjes of strikjes)
 • een turnbroekje (donker, effen, kort)
 • stevige turnschoenen met een lichte zool

Kosteloos

 • De school vraagt geen inschrijvingsgeld.
 • Alle kosten die noodzakelijk zijn om de eindtermen en de ontwikkelingsdoelen na te streven, worden gedragen door het schoolbestuur.
 • Alle busvervoer wordt eveneens vanuit de werkingstoelage (door het schoolbestuur) betaald.
 • De turnzak wordt betaald door de ouderraad. Bij verlies of beschadiging kost een nieuwe turnzak € 6.
 • De school bezorgt aan alle leerlingen van de instapklas, het eerste en het vierde leerjaar een fluovest.
 • Het dragen van de fluovest is verplicht. Bij verlies of beschadiging kost een nieuwe fluovest €5.

Maximumfactuur

 • Om de eindtermen en de ontwikkelingsdoelen te verlevendigen kunnen wij bijkomende kosten maken.
 • Deze kosten moeten binnen de maximumfactuur vallen.
 • In de kleuterschool bedraagt de maximumfactuur voor alle kleuters € 55*.
 • Voor kinderen in de lagere school is dit € 105*.

(*Dit zijn de geïndexeerde bedragen.)

Overzicht van mogelijke kosten die behoren tot de maximumfactuur. Deze bedragen zijn gebaseerd op vorige schooljaren.

2,5-/3-jarigen Toneel, kinderboerderij, sportdag, schoolreis     € 25.00
4-jarigen Toneel, kinderboerderij, Rollebolle, schoolreis € 30.00
5-jarigen Toneel, Rollebolle, Zoo, zwemmen, schoolreis, overgangsproject € 50.00
1ste leerjaar toneel, schoolreis, MOEV-sport, zwemmen,  overgangsproject, muziekproject, turn-T-shirt, badmuts  € 60.00
2de leerjaar toneel, MOEV-sport, schoolreis, zwemmen € 50.00
3de leerjaar

toneel, schoolreis, zwemmen, Hidrodoe, schaatsen, badmuts, Suske en Wiske, bezoek Wortel Kolonie

€ 53.40
4de leerjaar toneel, MOEV-sport, schoolreis, zwemmen, schaatsen, turn-T-shirt   € 60.00
5de leerjaar toneel, studiereis, schoolreis, zwemmen, MOEV-sport, badmuts € 60.00
6de leerjaar G-sport, studiereis, schoolreis, Pennenzakkenrock, zwemmen € 50
 • We rekenen 3 badmutsen (€ 1.70 per stuk) per kind per schoolloopbaan en 2 turn-T-shirts (€ 8,50).
 • Er kunnen activiteiten wijzigen of bij komen, maar de maximumfactuur zal niet overschreden worden.
 • De ‘vrijblijvende’ kosten (vb. tijdschriften, klasfoto’s, ochtendopvang, middagtoezichten, enz. …) zijn niet inbegrepen. Deze worden afzonderlijk en schriftelijk meegedeeld. Ouders kiezen vrij of ze hiervan gebruik maken.

Minder scherpe maximumfactuur

 • Voor meerdaagse extra-murosactiviteiten kan enkel in de lagere school een bijdrage gevraagd worden. Dit gebeurt na overleg met de schoolraad.
 • De minder scherpe maximumfactuur bedraagt € 480 voor de hele lagere schooltijd.
4de leerjaar boerderijklassen € 110
5de leerjaar sportklassen € 180
6de leerjaar zeeklassen € 190

                     

 • Het schoolbestuur heeft een schoolverzekering bij de verzekeringsinstelling AXA.  
 • De verzekering omvat: burgerlijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand, lichamelijke ongevallen en kosten voor geneeskundige verzorging.  
 • Hiervoor zijn er aangepaste formulieren.  Een eerste gedeelte ervan wordt door de school ingevuld, een tweede gedeelte door de behandelende geneesheer en een derde door de mutualiteit.
 • De school stuurt de ingevulde formulieren naar de verzekering.  Deze betaalt het verschil tussen het totale bedrag dat door U betaald werd en het ziekenfonds. 
 • Bij langdurige ziekte mag men de eindafrekening samen verzenden met een ‘attest van genezing’ dat door de behandelende geneesheer wordt afgeleverd. 
 • Er is geen verzekering voor stoffelijke schade, ook niet voor een bril.