Oudercontact

De school informeert u via dit platform wekelijks over de extra activiteiten die gepland staan voor uw kind(eren).

Ook overige (persoonlijke) mededelingen en briefwisseling gebeuren langs deze weg. Er is de mogelijkheid om via opmerkingen hierop te reageren.

Via e-mail bezorgt de school u uw persoonlijke inloggegevens voor de accounts van het ouderplatform.

Indien u zelf een vraag of mededeling heeft, kan u contact opnemen via de schoolagenda, via schoolmail of telefonisch.

Om u te laten kennis maken met de klasleerkracht en u te informeren over het nieuwe schooljaar, organiseert de school infoavonden in de loop van de maand september. Data worden u bekend gemaakt via het ouderplatform. 

Op vaste momenten in het schooljaar wordt u uitgenodigd om met de leerkracht te spreken over het welzijn en de ontwikkeling van uw kind.

In de kleuterschool:

 • eind oktober
 • februari/maart
 • op vraag van de leerkracht of de ouder(s). 

In de lagere school (o.a. rapportbespreking):

 • eind december
 • maart/april
 • juni
 • op vraag van de leerkracht of de ouder(s). 

De school is een plaats waar gescheiden ouders kunnen samenwerken aan het welzijn van hun kind(eren). Communicatie is daarbij erg belangrijk. Wij verwachten beide ouders op oudercontacten, bij voorkeur samen.

 

Deze zijn mogelijk elke schooldag tussen 08.30u en 08.45u of na afspraak. De klasleerkracht maakt hierover afspraken met u tijdens de infoavond in september.

Kinderen met bepaalde behoeften en noden worden besproken met het CLB tijdens een MDO (multidisciplinair overleg). Als ouder wordt u hierover vooraf geïnformeerd.
Indien nodig wordt u bij het gesprek uitgenodigd.  
Dit gebeurt bijvoorbeeld:

 • wanneer er doorverwijzingen nodig zijn (naar externe hulpverleners)
 • wanneer kinderen (mogelijk) zittenblijven of vervroegd naar het lager of secundair onderwijs overstappen
 • wanneer de keuze van de juiste studierichting moeilijk is. 

SCHOOLAGENDA:

Vanaf het 1ste leerjaar krijgen de leerlingen een schoolagenda. Hierin worden de taken, lessen voor de leerlingen en de mededelingen voor de ouders dagelijks genoteerd. 
Er is ook ruimte voorzien voor mededelingen van de ouders aan de leerkracht. 
De klastitularis ondertekent wekelijks de agenda. 
Ook de ouders ondertekenen wekelijks. 

HUISWERK EN LESSEN:

Huistaken: 

 • 1ste lj., 2de lj., 3de lj., 4de lj.: maandag, dinsdag en donderdag 
 • 5de lj. en 6de lj.: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 

Lessen: 

 •  kan alle dagen van de week 

Lezen: 

 • alle dagen in het eerste leerjaar 
 • in de andere leerjaren dagelijks indien nodig 

Jongere kinderen hebben hierbij soms ondersteuning nodig. In volgend filmpje van Klasse krijgt u een aantal tips: https://www.klasse.be/4546/helpen-bij-huiswerk/ 

Samengevat: 

 • Stap 1: Begin met goede afspraken > Wat staat er in de schoolagenda? Waar en wanneer maakt je kind huiswerk? Wat als je niet thuis bent?
 • Stap 2: Motiveer je kind > Toon interesse, maar leer je kind ook zelfstandig werken.
 • Stap 3Check samen het resultaat > Bekijk samen met je kind of alles in orde is, en geef feedback aan de leraar.

TOETSEN EN RAPPORT:

De leerlingen van de lagere school krijgen vijfmaal per jaar een rapport:

 • eind oktober
 • eind januari
 • voor de krokusvakantie
 • eind maart
 • eind juni

In de 1ste en 2de graad worden toetsen om de 2 weken op vrijdag meegegeven ter ondertekening. In de 3de graad gebeurt wekelijks, op vrijdag. 
 
Genormeerde toetsen (CITO, LVS en AVI) worden niet meegegeven. Ze worden, indien nodig, getoond en besproken tijdens een oudercontact.

 • Als school tonen wij respect voor alle gezinsvormen. Wij nemen een neutrale positie in en stellen de noden van het kind centraal. School en ouders zijn partners in opvoeding en ondersteunen elkaar.
 • Kinderen kunnen het n.a.v. een wijziging in de gezinssituatie zoals een echtscheiding emotioneel moeilijk hebben. We willen dan voor hen een rustpunt zijn en hen op school helpen, om te leren omgaan met de gevolgen van het ‘verlies’ .
 • De school is een plaats waar gescheiden ouders kunnen samenwerken aan het welzijn van hun kind(eren). Communicatie is daarbij erg belangrijk.
 • De school verwacht door ouders juist geïnformeerd te worden over de wettelijke positie van hun kinderen om te voorkomen dat ze er ongewild inbreuk op pleegt. Bij conflicten vragen wij om de rechtsuitspraak te mogen lezen.
 • Ook de school tracht op haar beurt om ouders zo grondig mogelijk te informeren via het ouderplatform.
 • Schoolrekeningen worden niet opgesplitst.
 • Wij verwachten beide ouders op oudercontacten, bij voorkeur samen.
 • We verzoeken dat ouders ook zelf initiatief te nemen om zich voldoende te informeren.