Grafconcessies en concessies voor columbaria en urnenvelden

Inhoud

Partners of gezinnen kunnen een grafconcessie aanvragen als zij samen begraven willen worden. Ook bij crematies zijn concessies voor columbaria en urnenvelden mogelijk.

Voorwaarden

Een concessie kan dienen voor:

  • de aanvrager
  • zijn/haar echtgenoot
  • zijn/haar bloed- of aanverwanten
  • al wie aangeduid is door de concessiehouder en die daartoe bij de stad hun wil te kennen hebben gegeven.

Wanneer iemand overlijdt terwijl hij op dat ogenblik een feitelijk gezin vormde, kan de overlevende een concessie aanvragen aan de stad. Een concessieaanvraag mag ook worden ingediend ten behoeve van een derde en van diens familie.

Een concessie kan aangevraagd worden voor 1 of 2 personen. Als je een derde persoon in de concessie wil opnemen, dien je een motivatiebrief op te maken. Dit moet dan goedgekeurd worden door de ambtenaar van de burgerlijke stand.

De stad stelt de duur en de voorwaarden voor het toekennen van een concessie vast. De gemeenteraad kan op de gemeentelijke begraafplaatsen concessies verlenen. Voor intergemeentelijke begraafplaatsen is het intergemeentelijke samenwerkingsverband bevoegd.

Procedure

Het aanvraagformulier voor concessies kan je verkrijgen bij de dienst burgerzaken van stad Hoogstraten.

Maak hier een afspraak

Je kan het aanvraagformulier ook bij de begrafenisondernemer verkrijgen. De begrafenisondernemer kan de familie hier verder in begeleiden.

De concessietermijn start op de datum van begraving van de laatste overledene. De maximale termijn van een concessie is 50 jaar. Hernieuwen van concessies is in Hoogstraten niet mogelijk.

Kostprijs

De gemeenteraad of het bevoegde orgaan van het intergemeentelijke samenwerkingsverband stelt het verschuldigde bedrag voor een concessie vast.

In Hoogstraten gelden onderstaande tarieven:

  • 400 euro per persoon voor een concessie in volle grond
  • 200 euro per persoon voor een concessie in het urnenveld
  • 300 euro per persoon voor een concessie in het columbarium

Regelgeving

Decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging.

Naar top