Kindvriendelijk Hoogstraten

Label Kindvriendelijke steden en gemeenten

Hoogstraten ontving het label in 2018 voor een termijn van 6 jaar. Het erkent dat wij ambitie hebben om op lange termijn te werken aan de kindvriendelijkheid van ons beleid. We verbinden ons ertoe om de rechten van het kind te realiseren en te implementeren doorheen alle beleidsdomeinen. Momenteel doorlopen we het traject om ons label te verlengen tot 2030.

Visie kindvriendelijk Hoogstraten

We beschouwen onze kinderen en jongeren als volwaardige medeburgers en geven hen het recht om actief mee vorm te geven aan de samenleving. Op alle vlakken (onderwijs, mobiliteit, ruimtelijke planning, hulpverlening, gezondheid, milieu, ontspanning, sport, enz.) kunnen en mogen ook kinderen hun mening geven. We luisteren naar hen, gaan in gesprek met hen, laten ons door hen inspireren en werken met hen samen. Dit zorgt ervoor dat alle inwoners de ruimte krijgen om jong te zijn, op avontuur te gaan, anderen te ontmoeten, zich veilig te voelen en zich vrij door Hoogstraten te bewegen. Hierdoor waarborgen we ook aan de komende generaties een kansrijke, zorgzame, duurzame en kleurrijke samenleving met minstens dezelfde (be)-leefkwaliteit.  

Verlenging label

Om het label te behouden moeten we aantonen dat we ook de komende 6 jaar kindvriendelijkheid strategisch verankeren in ons beleid. We stelden een dossier samen met alle acties die we ondernemen i.v.m. de volgende essentiƫle uitgangspunten:

  • We herkennen en geven ruimte aan de diversiteit onder kinderen en jongeren en aan  de diversiteit aan contexten waarin kinderen en jongeren opgroeien.
  • We werken vanuit een gedeelde en gemandateerde visie op kinderen en jongeren.
  • We voeren een permanente dialoog met kinderen en jongeren en houden zo een vinger aan de pols.
  • We nemen de regierol in handen en werken samen met burgers en het maatschappelijk middenveld.
  • We stimuleren en faciliteren solidariteit en wederzijdse betrokkenheid zodat we duurzaam kunnen samenleven.
  • Kinderen en jongeren kunnen beroep doen op kwaliteitsvolle basisvoorzieningen.

Op 9 februari 2024 gaven we in een gesprek nog extra toelichting aan de jury. Eind juni vernemen we of we ons label behouden.

Traject 1: in 4 stappen naar het label

Om het label te behalen in 2018 doorliepen we volgende stappen:

Stap 1: We maakten een grootschalige analyse van de situatie. Hiervoor verzamelden we gegevens en cijfers, deden we een uitgebreide bevraging bij volwassenen en voerden we gesprekken met belanghebbenden.

Stap 2: Tijdens het belevingsonderzoek bevroegen we de kinderen en jongeren over mobiliteit, open groene ruimte en welbevinden. Kinderen tekenden hun droomstraat, maakten filmpjes van de schoolomgevingen, registreerden met een cameraatje hun traject van/naar school en namen deel aan toneelworkshops rond weerbaarheid en pesten.

Stap 3: Met de verzamelde informatie maakten we een visie en strategie op met doelstellingen en concrete acties.

Stap 4: Ten slotte werd alles omschreven in een portfolio. Aan de hand hiervan besliste een jury dat er voldoende steun en bereidwilligheid is binnen Hoogstraten om het label kindvriendelijke stad te mogen dragen.

We ontvingen het label officieel op 24 juni 2018.

Overzicht kindvriendelijke steden en gemeenten 

Naar top