Vreemdelingen

Dringende medische hulpverlening

Als u in België verblijft zonder wettig verblijfsstatuut, heeft u recht op dringende medische hulp indien u dringende medische zorgen nodig heeft. Het OCMW betaalt in dit geval uw kosten voor dringende medische hulp.

Voorwaarden

  • U verblijft onwettig in België. U heeft geen wettig verblijfsstatuut in  België, u verblijft zonder papieren in België.
  • U bent behoeftig. U heeft geen eigen financiële middelen om medische zorg te betalen. De behoeftigheid moet blijken uit een sociaal onderzoek. De maatschappelijk werker bevraagt en onderzoekt uw verblijfs - en woonsituatie, uw financiële situatie (inkomsten en uitgaven) en uw gezinssamenstelling.
  • U heeft een medisch attest "dringende medische hulp"

Het medisch attest "dringende medische hulp" stelt de dringende noodzakelijkheid van de zorg vast. Dit attest wordt afgeleverd door de behandelende arts.

Hoe aanvragen?

Indien u medische zorgen nodig hebt en u verblijft illegaal in het land, gaat u langs bij het OCMW. Het OCMW gaat na of u voldoet aan de voorwaarden. Zij leveren een attest dringende medische hulp af dat geldig is voor drie maanden.

Elke keer als u bij een zorgverstrekker langsgaat, moet u uw attest dringende medische hulp tonen. Zij beoordelen en attesteren de dringende noodzaak van de medische hulp.

Heeft u daarna nog dringende medische zorgen nodig en verblijft u nog altijd onwettig in Hoogstraten, dan dient u zich opnieuw te richten tot het OCMW.

Lokaal opvanginitiatief

Het lokaal opvanginitiatief is één van de mogelijkheden om toegewezen asielzoekers te vestigen binnen Hoogstraten. Een lokaal opvanginitiatief wordt beschouwd als opvangcentrum, lokaal georganiseerd op initiatief van het OCMW, maar met mandaat van en betaald door de federale overheid.

De asielzoekers worden rechtstreeks toegewezen aan het opvanginitiatief van OCMW Hoogstraten. Noch de asielzoeker, noch het OCMW heeft hier invloed op.

Het OCMW zorgt voor onderdak, voeding, kledij, medische en farmaceutische hulp. Asielzoekers krijgen énkel wekelijks leefgeld om voeding te kopen. Er wordt ook voorzien in de essentiële sociale en medische begeleiding. De afhandeling van de asielprocedure behoort niet tot de bevoegdheden van het OCMW.