Stad Hoogstraten|VisitHoogstraten|UiT in Hoogstraten

Subsidiëring van oudercomités voor de vrije en gemeentelijke basisscholen

Wat

De gemeenteraad voorziet jaarlijks een begrotingskrediet als ondersteuning in de werking van erkende culturele verenigingen. Daarnaast worden jaarlijks aparte bedragen voor investeringen in de uitleendienst en voor de nominale toelagen vastgesteld.
Het krediet van de nominale toelage voor de ouderverenigingen van de in Hoogstraten gevestigde basisscholen wordt verdeeld over het aantal oudercomités met een maximum van 125 euro per oudercomité.

Voorwaarden

Alleen de door het college van burgemeester en schepenen erkende oudercomités van basisscholen, gevestigd op het grondgebied van de gemeente kunnen deze toelage ontvangen.
De toelagen worden verleend per kalenderjaar.

Hoe

Deze toelage wordt zonder aanvraag uitgekeerd aan de oudercomités van de vier vrije en de vier gemeentelijke basisscholen.

 

Toelage aan instellingen voor bijzonder onderwijs, instellingen voor gehandicapten en beschermde werkplaatsen

Wat

Instellingen voor bijzonder onderwijs, instellingen voor gehandicapten en beschermde werkplaatsen, die gehandicapte inwoners van Hoogstraten onderwijs verstrekken, opvoeden of werk verschaffen kunnen per gehandicapte persoon afkomstig van de stad een toelage krijgen van 74,37 euro op voorwaarde dat deze persoon:
•    minimum één volledig schooljaar in een instelling voor bijzonder onderwijs of een instelling voor gehandicapten was ingeschreven of tewerkgesteld was in en beschermde werkplaats; en
•    gedurende gans deze periode in het bevolkingsregister- of vreemdelingenregister van de stad Hoogstraten was ingeschreven.

Hoe

De instelling kan een aanvraag richten aan het college van burgemeester en schepenen met vermelding van naam en adres van de leerling(en). De aanvraag moet vergezeld zijn van een bewijs waaruit blijkt dat aan de voorwaarden wordt voldaan.

 

Verkeersveiligheid

Dankzij de subsidies van het 10 op 10 project van de Provincie Antwerpen kon onze stad al heel wat verkeersmateriaal aankopen. 
2007 – Hesjes en helmen 
2008 – kleuterfietsen 
2009 – Ludostopstenen 
2010 – Loopfietsen, afbakenschijven en Ludostopstenen 
2011 – didactisch materiaal en materiaal voor een verkeersparcours 
2014 – grote wip 
2015 - kegelset 'letters' en 2 kegelsets 'cijfers', fietskoffer met mobiel behendigheidsparcours voor kleuters
  
Dit materiaal kan door alle scholen op het grondgebied Hoogstraten gebruikt worden. Neem hiervoor contact op met de onderwijsdienst. 

Wat is het 10 op 10 project? 

Het 10op10-project ondersteunt scholen van het basisonderwijs in hun lessen verkeerseducatie en verkeersveiligheid met een stap-voor-stapbegeleiding. Op het einde van elke fase krijgt de school als beloning een deellabel en een 10op10-subsidie. 
De vier thema's voor een evenwichtige verkeerseducatie op school zijn: praktijklessen verkeer, een veilige schoolomgeving, betrokken ouders en een stevig draagvlak als basis voor de andere drie thema's. 
Steden en gemeenten worden in dit hele proces betrokken: zij kunnen o.a. jaarlijks een subsidie aanvragen voor de aankoop van verkeersmateriaal.