Melding bouwmisdrijf

Wat is een bouwovertreding?

Bouwovertredingen of bouwmisdrijven zijn inbreuken op de reglementering rond ruimtelijke ordening.

Het kan hierbij gaan om werken die in strijd zijn met:

  • De omgevingsvergunning
  • Een ruimtelijk uitvoeringsplan
  • Een stedenbouwkundige verordening, zoals de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening

Of om werken die vergunningsplichtig zijn maar waar geen vergunning voor werd aangevraagd. 

Let op! De diensten treden niet op bij geschillen tussen burgers onderling zoals bijvoorbeeld de betwisting van eigendomsrechten, huurrechten, erfdienstbaarheid, (water)schade ... Daarvoor kan je terecht bij het vredegerecht.

Hoe een vermoedelijk bouwmisdrijf melden?

Een melding van een vermoedelijke bouwovertreding kan per e-mail of telefoon naar omgeving@hoogstraten.be of 03 340 19 95.

Voor dringende interventies neem je contact op met de politie. Zij zijn eveneens bevoegd voor deze materie.

Verder verloop:

Eens een melding doorgegeven is, wordt nagegaan of er inderdaad spraken is van een bouwmisdrijf. 
Blijkt dit het geval te zijn, zal deze melding doorgegeven worden aan de lokale politie of de handhavingsdienst van het IOK. 
Zij zullen op hun beurt ter plaatse komen om vaststellingen te doen. Van dit plaatsbezoek wordt een proces-verbaal/verslag gemaakt. Afhankelijk van de ernst van de overtreding wordt er gewerkt met een aanmaning of direct met een proces-verbaal (PV). 

Aanmaning
Bij een aanmaning krijgt de eigenaar de tijd om zich terug in regel te stellen. Dit kan door terug te keren naar de oorspronkelijke toestand of een vergunning aan te vragen voor de geplande/in uitvoering zijnde werken.

Proces-verbaal
In het geval van een PV zal dit overgemaakt worden aan het parket en opgenomen worden in het vergunningenregister. Het parket bepaalt of de overtreding binnen hun prioriteiten valt en of de zaak voor de rechter gebracht wordt. 
Wordt de overtreding niet voor de rechter gebracht, kunnen er bestuurlijke maatregelen opgelegd worden. Dit is een geldboete voor het overtreden van de wet. Naast deze geldboete moet ook de goede ruimtelijke ordening terug hersteld worden om het overtredingsdossier te kunnen afsluiten.

Als melder van de overtreding word je niet meer op de hoogte gehouden van dit verdere verloop.  

Naar top