Gunstig advies voor wegtracé verkaveling Zuid-Oost Centrum

Gemeenteraad spreekt zich uit op 24 april

De gemeenteraad van Hoogstraten spreekt zich in haar zitting van 24 april uit over het wegtracé voor de verkavelingsaanvraag van de Projectzone Zuid-Oost Centrum. De stedelijke dienst openbare werken heeft de aanvraag op 3 april 2017 voorwaardelijk gunstig geadviseerd. Het college van burgemeester en schepenen vraagt de gemeenteraad om de aanvraag goed te keuren onder strikte voorwaarden.

Het betreft een aanvraag voor het verkavelen van gronden in één lot voor meergezinswoningen (46 wooneenheden) en 46 loten voor eensgezinswoningen met de aanleg van nieuwe wegen. Er vond een openbaar onderzoek plaats van 15 december 2016 tot 14 januari 2017. Er werden 13 bezwaarschriften ingediend.

Op de gemeenteraad van 24 april dient enkel het tracé van de wegen te worden goedgekeurd en moeten de weguitrusting en de nutsvoorzieningen worden vastgesteld. De verkavelingsaanvraag voor de Projectzone Zuid-Oostcentrum leidde op 27 februari 2017 tot een burgerinitiatief, waarbij een aantal omwonenden voldoende handtekeningen verzamelden om de kwestie ter sprake te brengen in de gemeenteraad. Daarbij werden bezorgdheden geuit ten aanzien van de toegangswegen tot de projectzone. Het college van burgemeester en schepenen maakte toen reeds duidelijk dat de aanvraag voor de verkaveling enkel zou worden goedgekeurd als de verkeersafwikkeling op een goede manier werd geregeld. Op de openbare vergadering van de dorpsraad van Hoogstraten heeft het schepencollege dit standpunt herhaald en toegelicht. 

Goedkeuring onder strikte voorwaarden

De verkavelingsaanvraag is grondig onderzocht door de bevoegde instanties en in antwoord op de geuite bezorgdheden zijn verduidelijkingen en bijkomende stukken toegevoegd, meer bepaald voor wat betreft de wegenis.  Het college van burgemeester en schepenen is van oordeel dat deze in afdoende mate tegemoet komen aan de uitgesproken bezorgdheden.

De gevraagde nieuwe ontsluiting via de Lodewijk de Konincklaan zal worden gerealiseerd. Het college stelt als strikte voorwaarde dat deze ontsluiting volledig klaar moet zijn op het moment dat de werken aan de verkaveling beginnen.
Verder neemt het college het engagement op dat tijdens de werken aan de nieuwe weg er geen werfverkeer mag passeren via de Remi Lensstraat en de Rombaut Keldermansstraat.
Er worden verkeerstechnische ingrepen voorzien om ervoor te zorgen dat de nieuwe ontsluitingsweg geen aanleiding zal geven tot sluipverkeer tussen Rijkevorsel en Wortel en dat de snelheid in de woongebieden beperkt wordt.

Om die redenen vraagt het college aan de Hoogstraatse gemeenteraad om het tracé van de weg goed te keuren en de weguitrusting en de nutsvoorzieningen vast te stellen. In de uitvoeringsfase zal het stadsbestuur erop toezien dat de voorwaarden die worden opgelegd nauwgezet worden uitgevoerd.

Het college is van oordeel dat op deze manier opnieuw een kwaliteitsvol woongebied kan worden gerealiseerd in Hoogstraten, met respect voor de omgeving en de buren. De bijkomende ontsluiting via Lodewijck de Konincklaan biedt ook mogelijkheden voor een veiligere en betere ontsluiting van de reeds bestaande woonwijken.