Hoogstraten creëert kans om kruispunt beter in te richten

t.h.v. Loenhoutseweg - Lodewijk de Konincklaan - Heilig Bloedstraat

Het stadsbestuur wil de verkeerssituatie op het kruispunt Loenhoutseweg – Lodewijk de Konincklaan – Heilig Bloedstraat verbeteren. Om dit te kunnen doen, is het nodig dat er extra ruimte wordt gecreëerd. Bij de aanvraag tot de oprichting van  een appartementsgebouw op de hoek van de Lodewijk de Konincklaan en de Heilig Bloedstraat werd de kans gegrepen om de randvoorwaarden zo vast te leggen dat er perspectieven worden geopend om het kruispunt beter en veiliger in te richten. Goed nieuws voor een vlottere mobiliteit en veiligheid van de zwakke weggebruiker ter plaatse. 

Het kruispunt Loenhoutseweg – Lodewijk de Konincklaan – Heilig Bloedstraat is een belangrijke verkeersas tussen het centrum van Hoogstraten, Rijkevorsel, Loenhout en de op- en afritten naar autosnelweg E19 richting Antwerpen en Breda. Ook voetgangers en fietsers gebruiken dit kruispunt intensief. 

Reeds enkele jaren was het stadsbestuur in overleg met de oorspronkelijke eigenaars om bij een toekomstige ontwikkeling extra ruimte te vrijwaren om het mobiliteitsknooppunt hier aan te pakken. Bij de aanvraag tot de oprichting van een appartementsgebouw op de hoek van de Lodewijk de Konincklaan en de Heilig Bloedstraat heeft het stadsbestuur meteen de kans gegrepen om de randvoorwaarden zo vast te leggen dat de nodige ruimte ontstaat om de verkeersmobiliteit ter plaatse te bevorderen. De nieuwe bouwlijn waarop het project zal gerealiseerd worden opent namelijk perspectieven voor een betere inrichting van het kruispunt, die positief zijn voor een vlottere mobiliteit en de veiligheid van de zwakke weggebruiker.

De ingediende bouwaanvraag werd getoetst aan de vooradviezen en mogelijke alternatieven die naar voor kwamen uit het eerste studiewerk van de stedelijke diensten en de externe experten op gebied van stedenbouw, mobiliteit en openbaar domein. Na overleg met de bouwheer zijn de volgende bindende afspraken gemaakt en opgenomen in de omgevingsvergunning, die in de zitting van het schepencollege op 2 juli 2018 is goedgekeurd:

  • De inrit naar de ondergrondse parking van het gebouw komt in de Heilig Bloedstraat, zo ver mogelijk van het kruispunt Loenhoutseweg – Lodewijk de Konincklaan, om de verkeersstroom niet te hinderen. Er worden voldoende parkeerplaatsen voorzien voor de toekomstige bewoners.

  • Langs de Heilig Bloedstraat, een gemeenteweg, wordt de bouwlijn zo opgeschoven dat er extra openbare ruimte vrijkomt, die wordt ingevuld door een parkeerstrook en een voetpad.
    Daarbij is reeds langer geleden ook beslist dat de Heilig Bloedstraat een éénrichtingsfietsstraat zou worden, waardoor meer spreiding van het verkeer komt en het kruispunt dus overzichtelijker zal zijn.

  • Ook langs de kant van de Lodewijk de Konincklaan wordt een strook overgedragen aan het openbaar domein. De bouwlijn wordt naar achteren gebracht, op dezelfde hoogte als de andere gebouwen in deze straat. Dit in functie van de toekomstige inrichting van het kruispunt Lodewijk de Konincklaan – Loenhoutseweg. Er wordt genoeg ruimte gecreëerd voor een aanvaardbare uitwerking van het mobiliteitsscenario, waarbij de belangen van de zwakke weggebruikers en een betere doorstroming in en uit de Loenhoutseweg een grote focus zullen krijgen. Voor de toekomstige heraanleg van het kruispunt heeft het stadsbestuur een mobiliteitsstudie laten uitwerken. Op basis van de verschillende voorstellen gaat het stadsbestuur nu verder in overleg met het Agentschap Wegen en Verkeer, die deze beide wegen beheert, om het kruispunt te herinrichten.