Hoogstraten neemt plaatsing individuele afvalwaterinstallaties in handen

In samenwerking met HidroSan

Het Hoogstraats stadsbestuur heeft besloten om de plaatsing en het beheer van individuele behandelingsinstallaties voor afvalwater (IBA’s) op gemeentelijk vlak te organiseren. De plaatsing zal versneld gebeuren in samenwerking met HidroSan. Dit zal een positief effect hebben op de kwaliteit van het oppervlaktewater.

De gemeenteraad verleende op 27 maart 2017 zijn goedkeuring aan dit project. Door de plaatsing van deze IBA’s in eigen regie versneld uit te voeren wil het stadsbestuur volgende doelstellingen realiseren:

- Eenvormigheid en duidelijkheid bij de plaatsing van IBA’s
- Maximale betoelaging te bekomen bij de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) zodat de kostprijs zo laag mogelijk wordt gehouden
- Beheer in eigen regie te nemen zodat een optimale werking van de IBA’s kan bekomen worden
- Versneld positief effect op de kwaliteit van het oppervlaktewater

In totaal moeten op het grondgebied van Hoogstraten 107 IBA’s geplaatst worden bij huizen, die niet op het collectieve rioleringsnetwerk kunnen aangesloten worden. Krachtens de wet moeten die IBA’s ten laatste in 2026 moeten gebouwd zijn. Door het in eigen beheer nemen van deze IBA’s en de samenwerking met HidroSan kan de installatie in een tijdsspanne van twee jaar gebeuren. Dit betekent dat jaarlijks een vijftigtal individuele waterzuiveringsinstallaties zullen geplaatst worden.

Het stadsbestuur vindt dat elke inwoner van Hoogstraten dezelfde rechten en plichten moet genieten, ongeacht of zijn/haar woning is aangesloten op een collectieve riolering of een IBA. Daarom betalen burgers die een IBA aanvragen, hetzelfde aansluitrecht als voor een aansluiting op een collectieve riolering. Tevens is besloten dat landbouwers en industriële gebruikers die wonen in een zone waar geen collectieve riolering is gepland, ook beroep kunnen doen op de gemeentelijke IBA-regeling. Voor het afvalwater dat afkomstig is van hun bedrijfsactiviteiten, maar dat de kenmerken heeft van huishoudelijk afvalwater, komt er een aangepast IBA-aanbod, met specifieke tarieven.

Kwaliteit oppervlaktewater

“Door deze beslissing kunnen we de zuiverheid van ons oppervlaktewater op korte termijn (twee jaar) merkelijk verbeteren”, zegt Ward Baets, de Hoogstraatse schepen van ruimtelijke ordening, wonen en milieu. Daarmee geeft het stadsbestuur van Hoogstraten uitvoering aan haar beleidsplan, dat prioriteit geeft aan het verhogen van de kwaliteit van de leefomgeving en het verbeteren van de kwaliteit van het oppervlaktewater. Dit nieuwe project sluit aan bij de andere acties die reeds gerealiseerd werden of nog in uitvoering zijn, zoals het aanschaffen van eigen meetapparatuur om de kwaliteit van het oppervlaktewater te monitoren, het beheren van dat meetnetwerk en het aanpakken van knelpunten.