Hoogstraten is NIET de betonhoofdstad van Vlaanderen

Hoogstraten reageert op standpunt Natuurpunt over bouwstop

Natuurpunt publiceerde op maandag 27 augustus haar ‘Betonrapport Vlaanderen’. Daarin wordt Hoogstraten de ‘betonhoofdstad van Vlaanderen’ genoemd. Het stadsbestuur van Hoogstraten wenst deze ongenuanceerde uitspraak in het juiste kader te plaatsen.

Het staat Natuurpunt uiteraard vrij om haar standpunt naar voor te brengen inzake de bebouwing in Vlaanderen. Maar het rapport creëert – wat Hoogstraten betreft – een simplistische perceptie, terwijl de realiteit veel genuanceerder is. Het stadsbestuur van Hoogstraten reageert hierop door een aantal cijfers en feiten naar voor te brengen, die de werkelijke toestand schetsen.

Wat klopt er niet aan de berichtgeving van Natuurpunt?

 • Hoogstraten is NIET de betonhoofdstad van Vlaanderen. Hoogstraten is allerminst een uitgestrekte betonvlakte. Dat blijkt uit de cijfers van Natuurpunt zelf. 12 % van het Hoogstraatse grondgebied is bebouwd. Dat is naar Vlaamse normen niet hoog. Het gemiddelde in Vlaanderen bedraagt 14 %.
 • Natuurpunt spreekt van een betonsnelheid in Hoogstraten (open ruimte die per dag verloren gaat) van 815 m2. Dat is een eenzijdige voorstelling van zaken. Bij het aansnijden van bouwgrond wordt immers niet alles bebouwd. Minstens 400 m2  van die 815 m2 bouwgrond per dag wordt immers omgezet in tuin of groen. Wij zijn van mening dat tuinen en collectieve open ruimte in woongebieden (woonerven) niet kunnen gelijkgesteld worden met ‘beton’.
 • De woondichtheid (het aantal inwoners per hectare woongebied) is de laatste jaren in Hoogstraten wel degelijk gestegen.
 • Natuurpunt beweert dat de 340 hectare bebouwbare grond in Hoogstraten volgebouwd zal zijn in 2029. Hiermee impliceert Natuurpunt dat de huidige snelheid aan bebouwing ongewijzigd zal blijven de komende 10 jaar. Dat is een hypothese die nergens wordt onderbouwd.

Wat zeggen de feiten?

Hoogstraten is inderdaad een snelgroeiende stad. Deze groei heeft duidelijke oorzaken:

 • Hoogstraten oefent een grote aantrekkingskracht uit. Het is aangenaam om hier te wonen. Dat heeft te maken met het groene karakter, maar ook met de goede bereikbaarheid (Hoogstraten ligt naast de autosnelweg E19, heeft goed openbaar vervoer en station Noorderkempen is nabij). Hoogstraten heeft ook goede voorzieningen:  een groot scholencentrum, een populair winkelcentrum, een groot aanbod aan zorgvoorzieningen. Daarom willen veel mensen zich graag hier vestigen. En daar zijn wij trots op.
 • Hoogstraten is ook aantrekkelijk voor bedrijven. Omdat Hoogstraten op logistiek vlak goed gelegen is, willen de aanwezige bedrijven hier blijven en willen veel nieuwe bedrijven zich hier vestigen. Ook dat is in de ogen van het stadsbestuur een positief element. Het zorgt voor werkgelegenheid en maakt dat mensen in eigen regio kunnen werken.
 • De aanduiding van Hoogstraten tot  kleinstedelijk gebied in 2006 door de hogere overheid (met goedkeuring van de toenmalige gemeenteraad), had tot gevolg dat heel wat extra woongebieden werden aangewezen. Het bevestigde Hoogstraten nog meer in zijn centrumfunctie. Het is niet meer dan logisch dat in de daaropvolgende 12 jaar geleidelijk aan die extra woongebieden werden ingevuld. En dat zal ook in de komende jaren nog het geval zijn, want de ontwikkeling van die woongebieden gaat verder.

Wat doet Hoogstraten hieraan?

Essentieel is hoe het stadsbestuur omgaat met deze druk van bewoning en bedrijven. Mensen wonen hier nu eenmaal héél graag…Hoe brengt het Hoogstraatse stadsbestuur dat met elkaar in overeenstemming? Door heel secuur toe te kijken op de nieuwe ontwikkelingen en de principes van het witboek inzake zuinig ruimtegebruik consequent toe te passen:

 • Nieuwe ontwikkelingen moeten de richtlijnen qua dichtheid van bebouwing halen;
 • De woongebieden in Hoogstraten zijn allemaal inbreidingsgebieden, m.a.w. liggen tegen de wooncentra;
 • De leefkwaliteit moet goed zijn, dat wil zeggen dat er ook in woongebieden voldoende kwaliteitsvolle open ruimtes moeten ingepland worden;
 • De watertoets wordt streng toegepast.

Bijvoorbeeld: Bij de invulling van de nieuwe industriezone De Kluis en ook de heraanleg van de transportzone aan de Belgisch-Nederlandse grens wordt streng toegezien op een efficiënte inplanting van de bedrijven. Niet-benutte oppervlakte wordt miniem gehouden en we stimuleren hogere bebouwing zodat meer kan gebeuren op een beperktere oppervlakte.

Conclusie

Ook al wordt in Hoogstraten inderdaad aan een flinke snelheid gebouwd, dit gebeurt volledig volgens de richtlijnen die in Vlaanderen zijn afgesproken. Er worden geen gebieden aangesneden buiten de aangeduide en goedgekeurde woongebieden. Hoogstraten houdt zich strikt aan de criteria volgens dewelke nieuwe bebouwing kan gebeuren. Ook de nieuwe criteria die minister van Omgeving Joke Schauvliege tegen het einde van het jaar uitwerkt, zullen in Hoogstraten consequent worden toegepast.