Hoogstraten ondertekent Charter Gezonde Gemeente

Charter Gezonde Gemeente

Op 25 maart 2019 keurde de gemeenteraad van Hoogstraten het Charter Gezonde Gemeente en de samenwerking met LOGO Kempen goed. Het Charter werd op 15 mei ondertekend door het stadsbestuur van Hoogstraten en LOGO Kempen.

Uit een bevraging van het Vlaams Instituut Gezond Leven blijkt dat twee op de drie Vlamingen wakker ligt van haar/zijn gezondheid. We gaan steeds bewuster om met ons lichaam en onze omgeving. We willen gezonder eten en meer bewegen, maar ook minder luchtverontreiniging en meer veilige fiets- en wandelpaden. ‘Gezonde Gemeente’ heeft tot doel een geïntegreerd en duurzaam lokaal gezondheidsbeleid te ontwikkelen. Een Gezonde Gemeente streeft ernaar om een omgeving te creëren die iedere inwoner, bezoeker en werknemer optimaal stimuleert om gezond te leven. Een gezonde woon-, speel-, werk- en zorgomgeving dus.
Het stadsbestuur van Hoogstraten engageert zich om deze bestuursperiode het lokaal gezondheidsbeleid verder uit te bouwen. LOGO Kempen zal de stad hierbij ondersteunen. Er is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten voor de komende 6 jaar.
Binnen het gezondheidsbeleid van de stad willen we ook ouderen aanmoedigen om meer te bewegen. Daarom werd de officiële ondertekening van het charter Gezonde Gemeente gekoppeld aan de Sportieve Ontmoetingsdag 55+.

Er zal worden gewerkt aan een mix van acties op vier fronten:

 • informeren en sensibiliseren van de bevolking, vooral over diverse gezondheidsrisico’s als ongezonde voeding, tabak, alcohol en drugs, zonnebrand, enz.
 • omgeving, bv. de inrichting van buurtgroen, buurtspeelpleinen en sportpleinen,
 • afspraken en regelgeving, bv. om het aanbod van verschillende organisaties beter op elkaar af te stemmen,
 • zorg en begeleiding, bv. ‘Bewegen op verwijzing’.

Zo werken we actief mee aan de overkoepelende gezondheidsdoelstelling ‘De Vlaming leeft gezonder in 2025’.

De stad Hoogstraten zal - net als de Vlaamse overheid - binnen zijn gezondheidsbeleid prioritair inzetten op:

 • gezonde voeding,
 • het stimuleren tot beweging en verminderen van sedentair gedrag (lang stilzitten),
 • stoppen met roken,
 • het verhogen van mentaal welbevinden en veerkracht,
 • een gezonde leefomgeving.

Daarnaast zal ook rond andere thema’s worden gewerkt als:

 • valpreventie (vooral bij ouderen),
 • preventie van alcohol- en drugsgebruik,
 • stimuleren van deelname aan bevolkingsonderzoeken naar bv. kanker
 • Hartveilige gemeente.

 

Charter Gezonde Gemeente