Hoogstraten steunt mensen met dementie

Vandaag lanceerden Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en Alzheimer Liga Vlaanderen cijfers over dementie op gemeentelijk niveau. Op basis van bevolkingsvooruitzichten van Statistiek Vlaanderen wordt tussen 2018 en 2035 de stijging van personen met dementie voor onze stad geschat op 82,4%. Hoogstraten zal zich blijven inzetten om mensen met dementie te steunen.

Elke vier seconden krijgt iemand ter wereld dementie. Niet alleen ouderen, maar ook jonge mensen kunnen door deze ziekte getroffen worden. Vandaag telt het Vlaamse Gewest naar schatting 131.818 personen met dementie. In 2035 stijgt dit aantal naar 188.183. Het gaat hier dus over een stijging van 42,7%. Als we onze blik specifiek naar Hoogstraten richten, zien we dat de stijging in onze stad zelfs over 82,4% gaat.

Eén van de belangrijkste redenen hiervoor is de vergrijzing van onze bevolking. Wij stellen vast dat Hoogstratenaren ook op latere leeftijd graag in onze stad blijven wonen. Dat is iets waar we heel blij en zelfs trots op zijn. Het kan alleen maar een teken zijn dat onze inwoners het hier goed naar hun zin hebben en dat alle zorgvoorzieningen aanwezig zijn, zowel in de thuiszorg als residentieel. De komende jaren zal het aantal ouderen in Hoogstraten fel stijgen. Hoe ouder je wordt, hoe meer kans je hebt om dementie te krijgen. Het stadsbestuur is al langer op de hoogte van deze trend en zet deze urgentie al een tijdje om in gerichte acties om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van leven van personen met dementie behouden blijft.

Hoogstraten heeft het label ‘dementievriendelijke gemeente’ voorlopig nog niet aangevraagd, maar we streven de actiepunten ervan na met ons goed uitgewerkt dementiebeleid, waartoe heel wat innovatieve, goed werkende maatregelen behoren. In het memorandum bieden Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en Alzheimer Liga Vlaanderen tien inspiratietips om dementie op de kaart te zetten. Hoogstraten zet in op de meeste van deze punten en neemt de tips ter inspiratie zeker mee.

 • Hoogstraten zet zich actief in om mensen met dementie zo lang mogelijk, en met kwaliteit van leven, thuis of in eigen buurt te laten wonen. Een voorbeeld van een zorginitiatief dat naar de mensen toekomt en drempelverlagend werkt, is de decentralisering van lokale dienstencentra: het LDC in Meerle bestaat in oktober een jaar en in Meer zal er in de toekomst een dienstencentrum opgericht worden. Ook dagverzorgingscentrum Stede Akkers is een perfect voorbeeld, net zoals het aanbod van onze thuiszorgdiensten, het nachthotel en het initiatief Goei Geburen. ‘Goei Geburen’ zijn buurtbewoners die op vrijwillige basis iets voor elkaar betekenen. Door het stimuleren en ondersteunen van buurtzorg bieden we – overigens niet enkel voor personen met dementie, maar voor iedereen – een verlengde van een warme thuisomgeving waarin nabijheid, samenhorigheid en solidariteit aanwezig zijn.
 • In januari 2017 is in de regio Hoogstraten een nieuwe Familiegroep (Jong)Dementie van Alzheimer Liga Vlaanderen opgericht. Meermaals per jaar nodigen we mantelzorgers en familieleden van (jonge) personen met dementie uit op bijeenkomsten. We zetten hiermee in op één van de grootste behoeften: informele toegang tot informatie en lotgenotencontact. Het is belangrijk om elkaar te ontmoeten en elkaars ervaringen te delen.
 • Hoogstraten zet zich ook in om toegankelijk vervoer te voorzien voor mensen met dementie en mantelzorgers. Het zich niet meer zelfstandig kunnen verplaatsen als gevolg van oriëntatieproblemen beperkt mensen in hun autonomie. Wij bieden hier een gepast antwoord op: onze chauffeurs van de handicar en de Minder Mobielen Centrale gaan met de grootste zorg om met hun passagiers. Campus Stede Akkers biedt ook elektrische duofietsen aan die het mogelijk maken om met mensen met dementie te gaan fietsen om samen te genieten van de buitenlucht.
 • Als het uiteindelijk niet meer mogelijk is om thuis te wonen, is het belangrijk om te weten dat er in woonzorgcentrum Stede Akkers geen aparte afdeling voor met mensen met dementie is. In vergelijking met andere woonzorgcentra is dit een uniek zorgconcept. Zowel medewerkers, bewoners als familieleden van bewoners bevestigen de meerwaarde van deze aanpak. Door te werken met heterogene zorggroepen, maak je dat bewoners de zorgrol voor elkaar opnemen en dat alle bewoners gedurende hun hele verblijf nooit van kamer of afdeling moeten veranderen. Zij blijven altijd in hun vertrouwde omgeving.
 • In onze organisatie is Kim Michielsen aangesteld als referentiepersoon dementie. Zij is een duidelijk aanspreekpunt voor alle vragen met betrekking tot dementie.

Naast gerichte zorg voor personen met dementie engageert Hoogstraten zich ook om het onderwerp ‘dementie’ te integreren in de werking van verschillende andere diensten:

 • De bib en lokaal dienstencentrum Stede Akkers organiseren lezingen over geheugenproblemen en lessen geheugentraining.
 • In de bib en op campus Stede Akkers kan je de Eerste Hulp Bij Dementie-rugzak (EHBD) opvragen, specifiek voor mensen die iemand met dementie in hun nabije kring hebben. Daar zitten boeken over dementie in, aangevuld met een boek dat makkelijk om te lezen is, een cd en een boek om samen herinneringen op te halen. In de bib zelf is een collectie ‘makkelijk lezen’ en luisterboeken.
 • Enkele voorlezers van de bib zijn, in samenwerking met het woonzorgcentrum, gestart met voorlezen aan mensen met dementie door middel van multi sensory storytelling, waarbij gebruik maakt wordt van zintuigprikkels om een kort, eenvoudig verhaal tot bij de mensen te krijgen.
 • Op openbare evenementen zoals ‘Hoogstraten in groenten en bloemen’ zal een infostand staan met meer informatie over en voor mensen met dementie.
 • Rond de week van de geestelijke gezondheid en de werelddag dementie staat er een themastand rond dementie in de bib. Het ganse jaar door zijn er folders rond dementie in de bib terug te vinden.
 • In contactkoor ‘Resonanz’ zingen mensen met dementie samen met familieleden, vrienden en buren liedjes uit hun jonge jaren, onder begeleiding van deskundige en enthousiaste muzikanten. Mensen met dementie hebben vaak minder mogelijkheden om emoties uit te drukken, te praten, zichzelf terug te vinden,… Muziek is een belangrijke manier om de weg tot expressie terug te vinden, ook al hebben sommige deelnemers nog nooit gemusiceerd.
 • Gemeenschapscentrum Hoogstraten biedt op vrijdag 15 februari 2019 een krachtige voorstelling aan over dit onderwerp, met als acteurs onder andere Carry Goossens. Meer info kan je hier terugvinden.