Maatregelen van de overheid naar aanleiding van coronavirus

De info van deze pagina wordt continu vernieuwd van zodra we bijkomende info krijgen. Deze info is van 2 juni om 10.30 uur.

Zorg goed voor jezelf en voor anderen!

Lees op deze pagina meer over de federale en Hoogstraatse maatregelen om het coronavirus in te dijken. 

Bemoedigende indicatoren zoals de vermindering van het aantal dagelijkse ziekenhuisopnames of het afvlakken van de curve van overlijdens, maken het nu mogelijk om zeer geleidelijk te gaan afbouwen. Maar de overheid benadrukt dat het virus nog altijd op ons grondgebied aanwezig is en gevaarlijk blijft.

Wij roepen iedereen op om solidair te zijn, op twee manieren:

 1. Luister naar de richtlijnen die de overheid je oplegt. Je kan drager zijn van het virus zonder dat je het weet. De bedoeling is om het virus niet verder te verspreiden, om de meest kwetsbare risicogroepen te beschermen en bovendien om ervoor te zorgen dat het gezondheidszorgsysteem niet in het gedrang komt. Een goede individuele handhygiëne en voldoende sociale afstand houden, blijven belangrijke maatregelen die iedereen moet opvolgen en de optimale medische zorgverlening gewaarborgd blijft. 
 2. Help de kwetsbare doelgroepen zo veel als mogelijk uit de nood. Behoor je niet tot de kwetsbare doelgroep, maar heb je een familielid of vriend die kwetsbaar is? Zorg dan voor die persoon; doe zijn/haar boodschappen. Als je als kwetsbare persoon hierbij problemen ervaart, kan je inlichtingen inwinnen bij het meldpunt voor hulpvragen van de stad (hulpvragen@hoogstraten.be of 03 340 16 30) tussen 10.00 en 18.00 uur tijdens werkdagen.

Wij willen iedereen die lijdt onder deze maatregelen steun bieden. Daarnaast willen we onze dank uitdrukken voor alle mensen die in de zorg, de opvang, het onderwijs, de politie, de brandweer,... werken. Zonder hen stonden we nu nergens.

Info over het coronavirus

Onderstaande websitepagina van het Crisiscentrum en de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid geeft je meer informatie over het coronavirus. 

Algemene federale regels die gelden vanaf 18 mei

 • Regels blijven van kracht

Het is belangrijk te benadrukken dat bepaalde regels van kracht blijven, ongeacht de afbouwfase waarin we ons bevinden. Regels als:

 • Het beperken van contacten tussen mensen;
 • Het respecteren van veilige afstanden;
 • Goede hygiënische reflexen, ook wel “barrièregebaren” genoemd.

Vanaf 10 mei mag elk gezin thuis maximaal vier personen - altijd dezelfde - ontvangen. Om het aantal contacten te beperken om de verspreiding van het virus niet te bevorderen, verbinden de bezoekers zich ertoe slechts met één gezin af te spreken. Het doel is om het aantal gezinnen (mensen onder hetzelfde dak) die mekaar ontmoeten tot een minimum te beperken en een zo groot mogelijke wederkerigheid te garanderen.

En dit onder de volgende voorwaarden:

 • De veiligheidsafstand moet uiteraard worden nageleefd met de bezoekers.
 • Als mensen een tuin of terras hebben, is het beter om dit bezoek buiten te organiseren.
 • Het is duidelijk dat geen bezoek kan worden toegestaan als een gezinslid of één van de bezoekers ziek is.
 • Speciale aandacht moet worden besteed aan oudere en kwetsbare mensen.

Dit systeem maakt het ook makkelijker om op te sporen wie met wie contact heeft gehad mocht één van de personen besmet zijn met Covid-19.

 • De mond en de neus bedekken

Het bedekken van mond en neus is belangrijk tijdens de afbouw. Dat kan met een zogenaamd comfortmasker of een alternatief beschermingsmiddel zoals een sjaal of een bandana. Dat wordt:

 • aanbevolen in de openbare ruimte,
 • verplicht op het openbaar vervoer voor gebruikers van 12 jaar en ouder. Deze maatregel treedt in werking vanaf 4 mei. Op zich biedt een masker geen afdoende bescherming, het moet bekeken worden binnen het bredere gebruik van mondmaskers, hygiënemaatregelen en fysieke afstand.

De federale overheid en de deelstaten zullen er samen voor zorgen dat elke burger gratis minstens één standaard stoffen mondmasker krijgt dat de mond en de neus volledig bedekt. Mensen zullen ook twee “filters” krijgen, om in gekochte of gemaakte maskers te stoppen. Chirurgische maskers en FFP2-maskers blijven voorbehouden voor professionals in de gezondheidszorg, in de woonzorgcentra, in de residentiële voorzieningen en bij de veiligheidsdiensten.

Op de werkvloer moet de werkgever – ook in de publieke sector – z’n werknemers beschermen als dat nodig is.

De autoriteiten herinneren eraan dat het afdekken van de mond en de neus in het algemeen niet voldoende bescherming biedt als men niet correct omgaat met de veiligheidsafstanden en de hygiënische maatregelen. De basishygiënemaatregelen gelden nog steeds, namelijk de handen wassen met zeep, hoesten en niezen in de elleboog en dicht contact vermijden. Als je de minste twijfel hebt, raadpleeg dan je huisarts. Iedereen moet zijn steentje bijdragen om de verspreiding van het virus te beperken.

De volgende telefoonnummers van de federale overheid zijn beschikbaar voor alle burgers met vragen:
- Voor vragen over gezondheid en openbare orde: 0800/14.689
- Voor vragen over economie: 0800/120.33

Woonzorgcentrum Stede Akkers en dagverzorgingscentrum

Vanuit de hogere overheid wordt opgelegd dat alle woonzorgcentra en dagverzorgingscentra moeten sluiten om de meest kwetsbare groep (ouderen) te beschermen. Ook woonzorgcentrum Stede Akkers en het DVC sluiten tijdelijk hun deuren voor bezoekers.

Toegang tot het woonzorgcentrum is enkel mogelijk door medewerkers, externe medische en paramedische hulpverleners (artsen, kinesitherapeuten, apotheker, pedicure, kapper, ...) en stagiairs.

Bezoek

Voorlopig is er geen bezoek mogelijk van familie voor de bewoners van het woonzorgcentrum. De federale overheid heeft aan woonzorgcentra en andere zorginstellingen de mogelijkheid gegeven om vanaf 18 mei weer bezoek te organiseren (één bezoeker en altijd dezelfde). Het stadsbestuur wil absolute prioriteit geven aan de gezondheid van de bewoners en medewerkers, daarom moet goed nagedacht worden hoe in de toekomst op een veilige manier bezoek kan worden georganiseerd van één persoon. Als er een beslissing valt, zal dit worden meegedeeld via de website, Facebookpagina van stad Hoogstraten en de Facebookpagina van WZC Stede Akkers.

Bezoek is wel toegestaan bij palliatief-terminale bewoners, na goedkeuring van de hoofdverpleegkundige. Als je bij een terminaal zieke bewoner wil komen waken, dien je te bellen aan de deur die toegang geeft tot de blok waar je moet zijn. De hoofdverpleegkundige zal je dan binnenlaten.

In de mate van het mogelijke wordt aan familie en vrienden aangeraden om via telefoon en computer contact op te nemen met de bewoners van het WZC. De collega’s van het paramedisch team zullen dit via Skype organiseren. Er worden ook contactmomenten georganiseerd in de inkomhal van het WZC (veilig achter glas, uiteraard).

Een overzicht van de afspraken:

 • De onthaalbalie is gesloten.

  De medewerkers zijn wel bereikbaar via telefoon en mail (dagelijks tussen 9.00 en 12.00 uur en tussen 13.00 en 16.30 uur. Op vrijdag en zaterdag tussen 9.00 en 12.00 uur en tussen 13.00 en 15.30 uur).

 • Brengen en ophalen van was en attenties

We organiseren wekelijks twee momenten waarop spullen kunnen gebracht en gehaald worden, namelijk op zaterdag en woensdag tussen 10.00 en 12.00 uur. Dit gebeurt in een afgeschermde tent bij de ingang van het onthaal onder toezicht. Als deze momenten niet passen voor u, dan kan u bellen of mailen met het onthaal om een andere afspraak te maken. U mag steeds ook bovenaan de trap van het onthaal spullen achterlaten in de dozen.

Attenties:  - Was uw handen vooraleer u de attentie verpakt in een propere tas/doos
                 - Zet op de verpakking duidelijk de naam en kamernummer
                 - Bezorg enkel niet-bederfbare producten en droge voeding
                 - Kaarten, tekeningen en brieven legt u in de daarvoor bestemde doos
                   bovenaan de trap van het onthaal

Was: - De vuile was wordt elke zaterdag verzameld en kan opgehaald worden op
            zaterdag tussen 10.00 en 12.00 uur
            woensdag tussen 10.00 en 12.00 uur
          - De propere was bezorgt u bij voorkeur in een propere plastic zak met duidelijke
            vermelding van naam en kamernummer. U bezorgt de propere was eveneens op
            zaterdag tussen 10.00 en 12.00 uur
            woensdag tussen 10.00 en 12.00 uur

 • Vragen?

- Hebt u hulp nodig bij het contacteren van uw familielid in het woonzorgcentrum? Contacteer de coördinator van de paramedische dienst: an.aerts@hoogstraten.be

- Voor niet-dringende praktische of medische vragen:

Tel. 03 340 16 00 (dagelijks van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.30 uur
                              op vrijdag en zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 15.30 uur)

Mail: - BLOK A: verpleegdeska@hoogstraten.be
         - BLOK B: verpleegdeskb@hoogstraten.be
         - BLOK C: verpleegdeskc@hoogstraten.be
         - BLOK D: verpleegdeskd@hoogstraten.be

Bij vragen of opmerkingen hierover kan je terecht bij de directeur van het woonzorgcentrum, Trees Mertens (Trees.Mertens@hoogstraten.be of 03 340 16 10) en de hoofdverpleegkundigen:

Lokaal dienstencentrum sluit deuren

Alle gemeenschappelijke activiteiten in alle lokale dienstencentra in Vlaanderen mogen niet langer doorgaan. Voor Hoogstraten betekent dit concreet:

 • cafetaria en leslokalen lokaal dienstencentrum Stede Akkers
 • refter De Klimtoren Meerle
 • koffiekrant Meersel-Dreef

Alle activiteiten in deze locaties van het lokaal dienstencentrum worden geannuleerd: optredens, zetelfietsen, speelbabbel, geheugentraining, zangkoor, lotgenoten rouwverwerking, contactkoor, koffiekrant, mantelzorgcafé, koffieleut, mandala’s, petanque, smulnamiddag, aperitiefconcert, modeshow, lichtpunt, familierestaurant, restaurantdag, repaircafé, inleefspel armoede,…

Vergaderingen en activiteiten met externen worden geannuleerd. Er worden geen externen (gebruikers, vrijwilligers, abonnees,…) toegelaten.

We voorzien geen maaltijden. Voor de abonnees van het middagrestaurant die wonen op campus Stede Akkers worden alternatieven gezocht. Het kapsalon, schoonheidssalon en wassalon blijven dicht.

De bijeenkomsten van De Speelbabbel zijn opgeschort.

Bij vragen of opmerkingen hierover kan je terecht bij de dienstencentrumleiding Leo Sprangers, Sharon Van den Ouweland, Hilde Pinxteren, Daniëlle De Haeck, Marc Verschraegen via 03 340 16 30 of dienstencentrum@hoogstraten.be.

Kind en Gezin vergroot het aanbod vanaf 4 mei

Kind en Gezin staat klaar om meer kinderen en ouders op een veilige manier te ontvangen in de consultatiebureaus. Kind en Gezin gaat vanaf maandag 4 mei een stap verder en organiseert dan:

 • Weegmomenten tijdens de vaccinatieconsulten voor baby’s van 12 weken en 15 maanden.
 • Een klinisch onderzoek tijdens het vaccinatieconsult door de arts op 16 weken.
 • Een consult bij de arts voor je peuter van 24 maanden.
 • Een consult bij de verpleegkundige voor je kleuter van 30-33 maanden met oogscreening.

Er worden daarnaast ook extra contactmomenten georganiseerd voor kinderen met een bezorgdheid waarbij een klinisch onderzoek nodig is.

De lokale teams zijn volop bezig om de afspraken na te kijken en eventueel te herplannen. Je zal gecontacteerd worden om je afspraak te bevestigen of verplaatsen.

Opgelet: Kind en Gezin verplicht vanaf heden het dragen van een mondmasker voor ouders, omdat de afstand niet altijd kan gegarandeerd worden.

 • Uiteraard kan je met al je vragen en bezorgheden steeds via telefoon of chat terecht bij je verpleegkundige of andere contactpersoon in het Kind en Gezin-team via de Kind en Gezin-Lijn:
 • Meer informatie vind je op de website van Kind en Gezin
 • Op de website van Opgroeien vind je de meestgestelde vragen over de dienstverlening van Kind en Gezin tijdens de corona-epidemie.

Minder mobielencentrale (MMC) en handicar blijven taken uitvoeren

De minder mobielencentrale blijft haar taken uitvoeren; voornamelijk de ritten voor noodzakelijk transport (bv. naar het ziekenhuis) blijven voorzien. Vanuit het dagverzorgingscentrum, woonzorgcentrum en LDC gaan de ritten niet door, tenzij ze dringend zijn.

Stad annuleert huisbezoeken ouderen en brede gezinsondersteuning

De huisbezoeken bij ouderen die vanuit de stad gepland waren, worden geannuleerd, net zoals de huisbezoeken van de dienst brede gezinsondersteuning. De huisbezoeker ouderen en de collega van brede gezinsondersteuning blijven telefonisch bereikbaar.

Scholen, IKO en Academie voor Muziek en Woord Hoogstraten

 • Scholen

Gedeeltelijke heropening van de scholen. Vanaf vrijdag 15 mei mag er in de basisscholen terug les worden gegeven aan leerlingen van het eerste, tweede en zesde leerjaar. In de middelbare scholen mag terug les worden gegeven aan leerlingen uit de afstudeerjaren. Iedere school mag zelf bepalen of ze veilig terug van start gaan en voor welke leerjaren ze de lessen op de school terug opstarten.  

De scholen zullen voldoende maatregelen nemen om de veiligheid van de leerlingen en personeelsleden te garanderen en het besmettingsrisico zo laag mogelijk te houden:  

-Tijdens de lessen wordt er gewerkt met contactbubbels van maximaal tien personen.

-Alle personeelsleden en leerlingen in het secundair onderwijs worden verplicht een mondmasker te dragen.

-De scholen nemen maatregelen om de social distance te waarborgen en faciliteren voldoende middelen voor handhygiëne.

Voor verdere info rond de heropening van de scholen en de maatregelen die worden genomen, kan je de website van de Vlaamse overheid raadplegen. Ook de lokale scholen kan je contacteren voor verdere vragen omtrent de gedeeltelijke heropening.

 • IKO De Kunstacademie

IKO behoort tot een recreatieve dienstverlening. Op basis van de federale richtlijnen worden de deuren van IKO om die reden gesloten tot 8 juni 2020.

 • Academie voor Muziek en Woord op grondgebied Hoogstraten

De vestiging van de Academie voor Muziek en Woord op het grondgebied van Hoogstraten is gesloten tot 8 juni 2020.

Meerdaagse schooluitstappen dit schooljaar zullen tot 30 juni niet meer kunnen plaatsvinden.

Opvangvoorzieningen voor kinderen

 De opvangvoorzieningen voor baby's en peuters zijn open. We vragen wel om volgende aanbevelingen op te volgen:

 • Iedereen die niet in de kinderopvang moet zijn, vermijdt best de kinderopvang: laat enkel één van de ouders toe de voorziening te betreden, of vraag om aan de deur te wachten waarbij een medewerker / de onthaalouder het kind zelf tot aan de deur brengt.

 • Vraag ouders om alternatieven te voorzien voor het brengen en halen van de kinderen door grootouders (zeker als het om 65-plussers gaat).

 • Vermijd alle activiteiten waarbij de kinderen of medewerkers in contact komen met externen (uitstappen, bijeenkomsten, enz.).

 • Vraag ouders expliciet om kinderen die ziektesymptomen vertonen (verhoogde temperatuur, hoest, snot, …), thuis te houden. Indien u bij kinderen in de opvang duidelijke ziektesymptomen opmerkt, contacteer dan de ouders en vraag hen hun kind zo spoedig mogelijk op te halen.

 • Respecteer de globale maatregelen m.b.t. hygiëne (regelmatig handen wassen, elkaar geen hand geven, gebruik van papieren zakdoekjes, enz.).

Opvang voor kinderen (van 2,5 tot 12 jaar)

De scholen voorzien opvang voor kinderen.

Kinderen die ziektesymptomen hebben, worden uiteraard thuis gehouden. 

Heb je vragen over de kinderopvang in Hoogstraten tijdens de coronacrisis?

Handelszaken, winkels, vrije beroepen en middenstand

Op de website van Beleef Hoogstraten vind je een lijst van handelszaken in Hoogstraten die geopend blijven of waar je bestellingen kan plaatsen.

Algemeen
Alle winkels mogen vanaf 11 mei heropenen met uitzondering van de horeca en contactberoepen. Alle winkeliers dienen wel strikte maatregelen na te leven om social distancing te garanderen. Vanaf maandag 18 mei mogen personen die een contactberoep uitoefenen hun activiteit terug opstarten met uitzondering van sauna’s en wellnesscentra. Dit verbod geldt ook voor fitnesscentra, zwembaden, casino’s, speelautomatenhallen en wedkantoren. Voor deze ondernemingen zijn diensten aan huis eveneens niet toegelaten.

De heropening van de winkels zal - net als altijd - moeten plaatsvinden met strikte inachtneming van de volgende regels:

 • Slechts 1 klant per 10m² worden toegestaan en dit voor maximaal 30 minuten. Een uitzondering wordt gemaakt voor kleinere winkels.
 • Elke klant wordt ten zeerste aanbevolen om in de winkels bescherming te dragen die de neus en de mond bedekt. In ieder geval moet de veiligheidsafstand worden gerespecteerd.
 • Werkgevers zijn verantwoordelijk voor de gezondheid en de veiligheid van hun werknemers en moeten alles in het werk stellen om veilige werkomstandigheden te garanderen.

Om drukte te vermijden, zal iedereen zijn boodschappen alleen moeten doen. Een uitzondering wordt gemaakt voor kinderen jonger dan 18 jaar – zij mogen door een ouder worden begeleid - en voor mensen die hulp nodig hebben. Het is ook aan te raden om naar de winkels te gaan die zich in een stad of gemeente in de buurt van uw huis of werkplek bevinden. 

Individuele marktkramen (food en non-food) zullen worden toegestaan, en dit door de lokale autoriteiten en op de gebruikelijke locaties. Zoals overal zal de veiligheidsafstand moeten worden gerespecteerd.

 

Horeca:

 • Alle restaurants en horecagelegenheden blijven gesloten tot tenminste 8 juni. Het is mogelijk om bij restaurants/frituren gerechten te bestellen en af te halen. Gelieve zeer aandachtig te blijven voor de hygiënemaatregelen. Er moet op gelet worden dat er geen lange wachtrijen ontstaan en blijf op een afstand van minimum 1,5 meter van elkaar. Geef uw bestelling telefonisch door zodat de wachttijden beperkt kunnen worden en betaal zo veel mogelijk met bancontact.

 

Stadhuis en sociale dienst breiden dienstverlening uit vanaf 4 mei

Vanaf maandag 4 mei gaan we onze dienstverlening in het stadhuis en bij de sociale dienst stapsgewijze verruimen. Vanwege de maatregelen tegen de coronacrisis is een bezoek aan het stadhuis evenwel uitsluitend mogelijk OP AFSPRAAK.

Hoe maak je een afspraak?
Neem telefonisch contact via telefoonnummer 03 340 19 11 of mail naar onthaal@hoogstraten.be.

Graag digitaal
Zorg voor je eigen gezondheid en die van onze medewerkers en tracht zoveel mogelijk je zaken telefonisch of via het e-loket te regelen. Zo moet je geen onnodige verplaatsing maken naar het stadhuis.
Wist je dat wij sinds enkele jaren gebruik maken van een digitaal e-loket? Zo kan je bijvoorbeeld online een adreswijziging indienen, een attest van woonst of bewijs van leven aanvragen of overlast melden. Neem gerust een kijkje op www.hoogstraten.be/e-loket en je zal versteld staan hoeveel zaken je al online kan afhandelen zonder dat je hiervoor naar het stadhuis moet komen.Indien het evenwel niet mogelijk is om jouw vraag op telefonische of digitale wijze af te handelen, dan kan je hiervoor een afspraak maken.

Wanneer kan je op afspraak komen?
Onze medewerkers plannen je afspraak op het stadhuis of bij de sociale dienst in tijdens volgende openingsuren:
• Maandag van 10.00 tot 12.30 uur en van 17.00 tot 20.00 uur
• Dinsdag van 10.00 tot 12.30 uur
• Woensdag van 10.00 tot 12.30 uur
• Donderdag van 10.00 tot 12.30 uur
• Vrijdag van 10.00 tot 12.30 uur

Belangrijk om weten:
• Tijdens de afspraak wordt in principe slechts één persoon toegelaten (op de sociale dienst zoveel personen als het cliëntencontact vereist)
• Houd steeds anderhalve meter afstand
• Ontsmet je handen bij binnenkomst met het aanwezige ontsmettingsmiddel
• Betalingen worden enkel via banconact uitgevoerd

De bibliotheek is open

Vanaf 25 mei kan je weer terecht in de hoofdbibliotheek van Hoogstraten. In de deelgemeentes blijven de uitleenposten werkzaam als afhaalbibliotheek. Om je bezoek aan de hoofdbibliotheek zo veilig mogelijk te laten verlopen, zal de bibliotheek extra veiligheidsmaatregelen nemen. Je kan in de bibliotheek enkel terecht voor het uitlenen en inleveren van (lees)materiaal. Alle andere activiteiten, zoals de voorleesuurtjes, de Koffiekrant en computercursussen worden nog even uitgesteld.

Wil je graag gebruik maken van de uitleenmogelijkheden via de afhaalbib? Dan geven we je graag onderstaande richtlijnen mee:

 • Je doet een aanvraag via e-mail (bibliotheek@hoogstraten.be) en je vermeldt de volgende zaken:
  • Naam en lenersnummer lener
  • Titel + auteur + soort materiaal (Boek of DVD)

Materiaal moet in de catalogus aanwezig zijn.
Max 6 materialen per lener.

 • De bibmedewerker verzamelt de materialen en legt je pakket klaar.
 • Je ontvangt een bevestigingsmail zodra je pakket klaar ligt. In die mail staat ook wanneer je de materialen kan komen ophalen.
 • Je komt alleen binnen om social distance tussen leners te blijven garanderen.

Inleveren van boeken kan als je andere materialen komt afhalen.

Let op! Deze aangepaste dienstverlening kan enkel aangeboden worden zo lang de nationale veiligheidsvoorschriften dit toelaten.

Wil je je huisarts raadplegen? Hou volgende regels in acht.

De huisartsen van de regio Turnhout en Hoogstraten vragen de hulp van de bevolking. Zowel in de huisartspraktijken als in de huisartsenwachtpost op Campus Blairon gelden daarom enkele tijdelijke maatregelen.

Bij je huisarts:

 • Neem altijd eerst telefonisch contact op, ongeacht welke klachten je hebt. De dokter zal samen met jou bekijken wat er moet gebeuren.
 • Patiënten met luchtweginfecties mogen in geen geval naar de praktijk komen. De huisarts zal in het telefonische contact uitleggen hoe hij werkt.

In de huisartsenwachtpost (Campus Blairon 410, Turnhout) tel. 014 41 04 10

 • De huisartsenwachtpost werkt tijdelijk achter gesloten deuren en heeft voorlopig geen vrije raadplegingen. Patiënten moeten allemaal telefonisch contact opnemen met de wachtpost.
 • Afhankelijk van de klachten zal ook hier de dokter van wacht beslissen wat er dan moet gebeuren
 • De huisartsenwachtpost is actief vanaf vrijdag 13 maart om 19.00 uur

Verkooppunten PMD-zakken - Afvalophalingen gaan door - Kringwinkels - Recyclageparken open vanaf 7 april

Vuilniszakken

Enkele lokale handelaars verkopen nu ook PMD-zakken in hun winkel:

 • Carrefour Hoogstraten
 • Krantenwinkel Kiosk (Hoogstraten)
 • 't Winkeltje (Meerle)
 • Prima Van Boxel (Meerle) 
 • Colruyt Hoogstraten

Groene zakken (voor restplastiek) en bigbags voor GFT-afval zijn te koop op het recyclagepark.

Afvalophaling

Afvalophaling is een basisdienstverlening die moet gegarandeerd blijven. Alle afvalophalingen gaan dus voorlopig door. In het onwaarschijnlijke geval dat IOK straks zou kampen met een gebrek aan capaciteit, zal prioriteit gegeven worden aan de ophalingen van restafval en GFT. Uiteraard brengen wij u hiervan tijdig op de hoogte.

Recyclagepark

Het recyclagepark in Hoogstraten (Meer) is sinds dinsdag 7 april terug geopend onder strikte voorwaarden. De bezoekers van het recyclagepark moeten de richtlijnen strikt naleven:

 • Kom NIET naar het recyclagepark, tenzij het dringend is. Kom dus enkel als uw bezoek niet langer kan uitgesteld worden.
 • Kom alleen naar het recyclagepark. Enkel als u het afval niet alleen kunt lossen, mag u maximaal 1 persoon meebrengen. In geen enkel geval kan een recyclageparkwachter helpen bij het lossen van het afval of het tillen van lasten. Breng zeker geen kinderen mee.
 • Respecteer de regel van social distance. Bewaar minstens een afstand van 1,5 m tegenover andere bezoekers en de recyclageparkwachters.
 • Respecteer de recyclageparkwachters en volg hun instructies nauwgezet. Bij weerspannig of agressief gedrag wordt onmiddellijk assistentie van de politie ingeroepen.
 • Bezoekers worden maar met mondjesmaat binnengelaten. Het aantal bezoekers is afhankelijk van de grootte van het recyclagepark. Net zoals in de supermarkten.
 • Hou rekening met zeer lange wachttijden. U kan niet alle afvalstromen afleveren.
 • ​Sorteer thuis goed uw afval. Zo beperkt u uw tijd op het recyclagepark. Dat is veiliger voor uzelf en onze recyclageparkwachters.
 • ​Alle recyclageparken zijn open tijdens de normale openingstijden. Ook op zaterdag zijn de recyclageparken open. Let op, op sommige recyclageparken is er zomertijdopening van kracht.
 • Enkel elektronisch betalen is mogelijk. Geen cash.

 • Aankoop van compostzakken en andere (zoals afvalzakken) zijn mogelijk. Maar een bezoeker zorgt zelf voor het inladen. Onze recyclageparkwachters kunnen niet helpen bij het tillen of inladen.

 • U kan compost ook aan huis laten leveren.

 • U kunt momenteel geen bigbags (van thuislevering compost aan huis) terugbrengen naar het recyclagepark. Het terugbrengen van deze bigbags is niet essentieel.

 • Kom zeker niet als u zich ziek voelt, of als u koorts hebt.

​Hou er rekening mee dat u momenteel niet met alle afvalstromen op het recyclagepark terecht kunt. Enkel afvalstromen waarvan de afvoer en verwerking nog gegarandeerd zijn, kunnen aanvaard worden (update op weekbasis). Dit kan ook wijzigen. Kijk voor uw bezoek op www.iok.be/corona of facebookpagina van IOK Afvalbeheer voor de laatste stand van zaken.

Bekijk hier de openingsuren van het Hoogstraatse recyclagepark.

Kledingcontainers

Er kan voorlopig geen gebruikte kledij meer achtergelaten worden in de kledingcontainers van Wereldmissiehulp. Als gevolg van de coronacrisis is de afzetmarkt voor oude, gebruikte kledij stilgevallen. Daarom worden de kledingcontainers afgesloten. Gelieve oude kledij thuis te bewaren tot de toestand is genormaliseerd.

Kringloopwinkels

De kringloopwinkels openen hun deuren vanaf 11 mei, onder strikte voorwaarden. 

Maar het aanvaarden van herbruikbare goederen en textiel via de recyclageparken is nog NIET mogelijk. Dat is pas voor een latere fase als de Kringwinkels de afvoer kunnen organiseren.

Info voor ondernemers (zelfstandigen, KMO's, land -en tuinbouw)

Uitzonderlijke situaties vragen dan ook om uitzonderlijke maatregelen, maar wat betekenen de coronamaatregelen voor jou als werkgever?

 • Voor ondernemingen die niet tot de cruciale sectoren en essentiële diensten behoren:
  • Telethuiswerk is aanbevolen in alle bedrijven voor alle personeelsleden wiens functie zich er toe leent.
  • Waar telewerk niet wordt toegepast, nemen de bedrijven de passende maatregelen om:
   • de maximale naleving van de regels van social distancing te garanderen, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon.
   • wanneer de regels van social distancing niet gegarandeerd kunnen worden, minstens een gelijkwaardig niveau van bescherming te bieden.

De toepassing van deze principes wordt gegarandeerd op ondernemingsniveau en uitgewerkt door het nemen van preventiemaatregelen toegepast zoals gedefinieerd in “de generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan” (beschikbaar op het adres: https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/news/Generiekegids_li...); eventueel aangevuld door:

 • richtlijnen op sectoraal niveau;
 • en/of richtlijnen op ondernemingsniveau;

en/of andere passende maatregelen die minstens een gelijkwaardig niveau van bescherming bieden Collectieve maatregelen hebben steeds voorrang op individuele maatregelen

 • ​Dringende herstellingen aan fietsen en auto’s mogen weer vanaf 22 april. Je kan opnieuw terecht bij je garage, bandenwerkplaats, voorruitreparateur en fietshersteller voor dringende herstellingen aan lampen, remmen of wissel van zomer- en winterbanden. Houd er rekening mee dat dat alleen op afspraak kan, en mits het volgen van de maatregelen rond social distancing.

 

 • De cruciale sectoren en essentiële diensten zullen ervoor moeten zorgen dat de regels inzake social distancing in de mate van het mogelijke in acht worden genomen. Hier vind je de lijst van essentiële diensten. 

 • Welke winkels/handelszaken mogen openblijven en welke moeten sluiten? Dat vind je op deze website

 • Voor de landbouwsector, in het bijzonder seizoensarbeid, zijn posters van de overheid beschikbaar in meerdere talen i.v.m. de hygiënemaatregelen. Je kan deze downloaden op deze website.

 • Biedt het rechtssysteem een antwoord op de praktische problemen waarmee u nu geconfronteerd wordt? Wat met een werknemer op vakantie op zakenreis of in het buitenland die daar 'vastzit'? Is het coronavirus een grond tot het inroepen van overmacht? Een antwoord op deze en nog veel meer vragen vind je op deze website

Bijkomende info nodig?

VLAIO - Vlaams Agentschap Innoveren en ondernemen
0800 20 555
Info over Vlaamse steunmaatregelen

FOD Economie
0800 120 33
Info voor ondernemingen

Recreatieve activiteiten worden geannuleerd. Massa-evenementen mogen ook niet doorgaan

 • Recreatieve activiteiten en buitenactiviteiten 

Privé- en publieke activiteiten van culturele, maatschappelijke, feestelijke, folkloristische, sportieve en recreatieve aard zijn verboden. Vanaf maandag 18 mei worden deze maatregelen licht versoepeld:

 • Musea en culturele bezienswaardigheden mogen heropenen op voorwaarde dat de ticketaankoop telefonisch of online kan plaatsen. Het Stedelijk Museum Hoogstraten zal heropenen op woensdag 20 mei 2020. Uit veiligheid voor alle bezoekers en medewerkers worden er max. 8 bezoekers toegelaten en kan je de tentoonstelling voor 30 minuten bezoeken. Een bezoek is mogelijk via reservatie, dit kan zowel telefonisch als via mail.
 • Fysieke buitenactiviteiten zijn toegelaten met maximum twee andere personen of je gezinsleden.
 • Sporttraingen en lessen in open lucht mogen hervat worden. Dit kan met maximaal 20 personen en de afstandsregels moeten worden gerespecteerd. Tijdens deze trainingen en lessen moet er een coach aanwezig zijn.

Deze activiteiten zijn toegestaan voor de noodzakelijke duur om ze uit te oefenen. Na de uitoefening van de activiteiten is de terugkeer naar huis verplicht.

Het blijft verboden om in de parken te gaan zitten. Ten aanzien van zwangere vrouwen en ouderen moet er tolerantie aan de dag gelegd worden. De maatregel mag ook niet strikt toegepast worden op mensen met een beperkte mobiliteit of een mentale handicap.

Ook picknicken en zonnebaden blijven verboden in parken.

 • Stedelijke recreatieve infrastructuur wordt afgesloten

De infrastructuur die de stad ter beschikking stelt of verhuurt kan je dus niet gebruiken. De stedelijke recreatieve diensten (De Mosten en de toeristische dienst) zijn gesloten. De bibliotheek organiseert een afhaalmogelijkheid. Hierover lees je hier meer.

 • Huwelijken en begrafenissen

Begrafenissen en huwelijken kunnen vanaf maandag 18 mei plaats vinden met maximaal 30 personen. Dit moet nog steeds gebeuren met respect voor de afstandsregels. Het is niet toegelaten om recepties te organiseren na de ceremonie.

 • Speeltuinen en skateparken

Sinds 28 mei zijn de speeltuinen en skateparken in Hoogstraten terug geopend. De jeugddienst heeft enkele richtlijnen opgesteld om alle kinderen veilig te laten spelen:

 • Kinderen of jongeren die hoesten, niezen of keelpijn hebben, dienen thuis te blijven.
 • Kinderen ouder dan 12 jaar moeten 1,5m afstand houden.
 • Kinderen tot 12 jaar kunnen onbeperkt samen spelen, onder toezicht.
 • In de grote speeltuinen mogen er max. 20 personen aanwezig zijn.
 • Kinderen of jongeren die willen gaan skaten dienen hun eigen materiaal mee te nemen. In de skateparken zijn er max. 20 personen toegelaten en moet er een begeleider (18+) aanwezig zijn.

 

 • Hoogstraten volgt het advies van de federale overheid en vraagt organisatoren om massa-evenementen te annuleren

Wij zien ons als stadsbestuur genoodzaakt om grote evenementen die wij zelf organiseren deze lente en zomer af te gelasten, maar anderzijds moeten wij ook aan de organisatoren van evenementen op ons grondgebied vragen om het besluit van de Nationale Veiligheidsraad te respecteren. Dit betekent dat onder meer de opening van het toeristisch seizoen, Grenspop, het Folklorefestival, het Heilig Bloedfestival, de Antilliaanse Feesten, het EK-dorp en heel wat andere fijne initiatieven deze lente- en zomerperiode spijtig genoeg niet door kunnen gaan.

De Nationale Veiligheidsraad verbiedt alle culturele, sportieve en recreatieve evenementen tot 30 juni.

Mag ik de grens over?

Niet-essentiële reizen vanuit en naar België zijn verboden. Deze maatregel vervalt ten vroegste op 8 juni 2020 maar kan verlengd worden. Voor een overzicht van het ministerieel besluit en de verschillende wijzigingen: https://crisiscentrum.be/nl/news/crisisbeheer/coronavirus-de-antwoorden-...

 • Elke persoon met de Belgische nationaliteit met of zonder hoofdverblijfplaats in België, residenten van lange duur in België en personen met wettelijke verblijfplaats in België kunnen steeds naar België terugkeren.
 • Grensoverschrijdingen in beide richtingen blijven in elk geval mogelijk op vertoon van een aannemelijk bewijs in het kader van transport van goederen en verplaatsingen met professioneel karakter (inclusief seizoenarbeiders; verplaatsingen in het kader van onderwijs, behalve schooluitstappen).
 • Het is toegestaan om zich te verplaatsen naar een buurland om een bezoek te brengen aan een familielid dat daar woont. Voor diezelfde reden mogen inwoners van een buurland zich naar België begeven. 
 • Het is daarnaast ook toegestaan om te winkelen in een buurland, mits respect voor de maatregelen van toepassing in dat land. Het is aanbevolen om, zoals voor alle grensoverschrijdingen, het reisadvies van Buitenlandse Zaken en de website van de ambassade van het bestemmingsland te raadplegen. Deze maatregelen evolueren permanent en kunnen hier dus niet beschreven worden.
 • De reisbeperkingen en grenscontroles zullen verder gradueel worden opgeheven wanneer de gunstige epidemiologische situaties voldoende overeenkomen.
 • Reizen naar het buitenland met toeristische doeleinden blijven verboden.
 • Wat de externe grenzen van de EU betreft heeft de Commissie de lidstaten aanbevelingen gedaan om op een selectieve manier de toegang van personen tot de EU te beperken. In België zijn de tijdelijke beperkingen van niet-essentiële verplaatsingen buiten de EU van kracht tot 15 juni 2020. Deze beperkingen kunnen verlengd worden.
 • Een persoon die onderdaan of inwoner is van een derde land kan altijd het Belgische grondgebied verlaten om terug te keren naar het land waarvan hij/zij onderdaan of inwoner is. Desalniettemin, staan bepaalde landen hun inwoners niet toe om naar hun land terug te keren. Het is dus aangeraden om contact te nemen met de ambassade van de bestemming.
 • Indien u van plan bent om een essentiële reis naar het buitenland te maken, is het sterk aangeraden om het reisadvies van Buitenlandse Zaken te raadplegen dat continu up to date gehouden wordt: https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reis...

Om te vermijden dat mensen niet-essentiële verplaatsingen maken, zullen de politiediensten mobiele controles uitoefenen.

Heb je nog vragen hierover? Dan kan je terecht bij de algemene telefoonlijn 0800 14 689. Zelfstandigen kunnen bellen naar 0800 12 018.

Mag ik verhuizen?

Ja, alle verhuizingen zijn toegestaan, op voorwaarde dat je voldoende afstand houdt met mensen buiten je gezin. Buiten je gezin mag je hulp krijgen van buitenaf (maximaal 1 persoon) of van een verhuisfirma. Niet-noodzakelijke verhuizingen kan je best uitstellen.