Meer info over de waterbesparingsmaatregelen in provincie Antwerpen

Op 24 juli heeft de Vlaamse Droogtecommissie voor alle Vlaamse provincies Code oranje” afgekondigd. Als gevolg hiervan worden er ook voor de provincie Antwerpen maatregelen genomen om de verspilling van water tegen te gaan en het waterverbruik te beperken. Deze maatregelen zijn zowel van toepassing op het waterverbruik door particulieren als op het waterverbruik door openbare besturen. De maatregelen van de provincie werden op donderdag 26 juli verder aangevuld. 

Het gebruik van water uit het publieke drinkwaternet, regen- én grondwater dient beperkt te worden tot gebruik in het kader van het welzijn van mens en dier (drinken, koken, reinigen van voeding, persoonlijke hygiëne, …). Gebruik gezond verstand en verspil geen water aan niet-essentiële zaken.

1. Het is verboden om water uit het publieke drinkwaternet,te gebruiken:

  • voor het afspuiten van motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers, tenzij in het kader van de normale activiteiten van daartoe gespecialiseerde ondernemingen en in de gevallen waar het afspuiten in de regelgeving of vergunning is opgelegd;
  • voor het vullen of bijvullen van particuliere zwem- en plonsbaden (> 100 liter), tenzij dit om technische redenen tijdens de aanleg van het zwembad voor het metselwerk vereist is en met uitzondering van afkoelingsgelegenheden op publieke evenementen;
  • voor het vullen of bijvullen van vijvers en het bevoorraden van fonteinen, met uitzondering van zogenaamde speelfonteinen die bijdragen tot verkoeling;
  • voor het reinigen van straten, straatgreppels, stoepen, voetpaden en riolen;
  • voor het besproeien van velden, binnenplaatsen, grasperken en tuinen, tenzij in het raam van land- en tuinbouwactiviteiten en particuliere voedselproductie in moes- of volkstuinen; 
  • voor het besproeien van daken, gevels, tenten, luifels en sportterreinen;
  • in de onderneming, voor doeleinden die niet absoluut noodzakelijk zijn voor het personeel, het productieproces of de bedrijfsactiviteiten.

Het is verboden om elk van bovenvermelde activiteit uit te voeren tussen 08:00u en 20:00u met om het even welk type van water, tenzij wanneer dit aantoonbaar noodzakelijk en onvermijdelijk is voor de normale bedrijfsvoering resp. uitoefening van taken en activiteiten van verenigingen, organisaties en besturen.

In dat laatste geval mag uitsluitend gebruik worden gemaakt van ander dan water uit het publieke leidingnet.

2. Het is verboden water te capteren uit alle onbevaarbare waterlopen in Antwerpen. Uitzondering hierop is het beperkt capteren van drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat.

Voor meer informatie kan u terecht op volgende websites