Rioleringswerken in Beemden (Minderhout) starten op 3 augustus

Stad Hoogstraten en rioolbeheerder Pidpa starten op 3 augustus met riolerings- en wegenwerken in Beemden in Minderhout tussen de Hoge Weg en Lage Weg. Hier is reeds gescheiden riolering aanwezig, maar door schade aan zowel de regenwaterleiding als de rioolbuis moeten beide worden vervangen. In de huidige toestand stromen de afgevoerde regenwaters immers ongebufferd in de Beemdenloop.

Bij de heraanleg zet de stad in op het maximaal ter plaatse houden en infiltreren van de afstromende regenwaters. Het afstromend straatwater zal opgevangen worden in wadi’s – dit zijn ondiepe glooiingen in de bermen - waar dit kan infiltreren. Met het geplande regenwatersysteem beoogt de stad een klimaatrobuuste en veerkrachtige inrichting van het openbaar domein. Door regenwaters maximaal ter plaatse te houden wordt wateroverlast vermeden in de stroomafwaartse Markvallei. Met plaatselijke ontharding en vergroening van de wegbermen en door enkele nieuwe bomen te voorzien bestrijden we opwarming en zomerse hitte-stress.

Voor de aanleg van het rioleringssysteem wordt de rijweg over de ganse breedte opgebroken. Deze wordt heraangelegd met dezelfde breedte. De weg- en rioleringswerken in Beemden vangen aan op 3 augustus 2021, meteen na het bouwverlof. De uitvoeringstermijn voor deze werken is 50 werkdagen. Tijdens de werken is plaatselijk verkeer mogelijk, maar tijdens de werkuren kan dit op bepaalde momenten hinder ondervinden. De bewoners, ook deze van Hooiopper, worden tijdig gewaarschuwd wanneer zij hun woning tijdelijk niet kunnen bereiken. Alle andere weggebruikers dienen gebruik te maken van de omleiding langs Lage weg – Koestraat – Hoge weg. Na het inzaaien van de wegbermen en vrijgave van de werfzone zal voor gemotoriseerd verkeer tijdelijk een parkeerverbod en enkelrichtingsverkeer worden ingesteld om de bermen kans te geven in te groeien en zich te stabiliseren.Stad Hoogstraten en rioolbeheerder Pidpa plannen riolerings- en wegenwerken in Beemden tussen de Hoge Weg en Lage Weg. Hier is reeds gescheiden riolering aanwezig, maar door schade aan zowel regenwaterleiding als rioolbuis moeten beide worden vervangen. In de huidige toestand stromen de afgevoerde regenwaters immers ongebufferd in de Beemdenloop.