Stad Hoogstraten|VisitHoogstraten|UiT in Hoogstraten
Samenwerkingsakkoord met Ferm Kinderopvang

De gemeenteraad keurde op 31 mei de samenwerkingsovereenkomst goed tussen Ferm Kinderopvang en stad Hoogstraten. Bij aanvang van de legislatuur werd de uitbouw van een toekomstgerichte kinderopvang tijdens de vakanties en voor- en naschools als speerpunt naar voor geschoven. Er werd een masterplan ontwikkeld met als doel een kwalitatieve vrijetijdsbesteding voor kinderen, een goede afstemming tussen vraag en aanbod en een ontzorging van het onderwijs te realiseren. En dit alles op een klantvriendelijke manier. Met deze samenwerkingsovereenkomst worden deze doelstellingen geconcretiseerd.

Het doel is om een samenwerking te organiseren die vooral het kind ten goede komt en alle kinderen naschoolse kansen geeft op ontplooiing en spelen. Stad Hoogstraten zal vanuit haar regierol er mede voor zorgen dat elk kind in onze gemeente toegang krijgt tot betaalbare en kwaliteitsvolle kinderopvang en dit in samenwerking met partners die complementair zijn en werken vanuit een eigen kracht of expertise en die onze kind(vriendelijke) visie onderschrijven. In Ferm Kinderopvang heeft de stad een waardevolle partner gevonden. De samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Ferm Kinderopvang zal ingaan vanaf september 2021 en eindigt op 31 augustus 2026. De stad Hoogstraten investeert in deze periode ruim twee miljoen euro in de kinderopvang.

Tot op heden werd de voor- en naschoolse kinderopvang in Hoogstraten deels door Ferm en deels door de scholen georganiseerd. Deze werking stelde ons de afgelopen jaren voor enkele concrete uitdagingen. Zo wil het stadsbestuur de scholen ondersteunen zodat zij zich met hun kerntaak, onderwijs verschaffen, kunnen bezig houden. Daarnaast is er een toenemende vraag naar opvang. Ook was het dubbel systeem met diverse inschrijfplatformen niet gebruiksvriendelijk en waren er geen eenduidige normen. Om op deze uitdagingen een antwoord te bieden, werd een masterplan kinderopvang opgestart, waarbij ernaar gestreefd wordt om de reeds aanwezige sterktes van beide systemen, zoals ervaren begeleiding, te integreren in een nieuw en duurzaam opvangmodel dat tegemoet komt aan de groeiende uitdagingen van een kindvriendelijke kinderopvang van de toekomst.

Hoogstraten is een officiële Kindvriendelijke Gemeente, wat wil zeggen dat we de rechten van het kind hoog in het vaandel dragen. We willen met de hervormde kinderopvang samen met andere partners, zoals Ferm, inzetten op een kwalitatieve vrijetijdsbeleving van kinderen voor- en naschools, en tijdens de vakanties. Daarom hebben we de lat hoog gelegd en willen we een aanbod doen dat tegemoet komt aan de rechten van het kind op vrije keuze, spel, beweging, rust en ontwikkeling. Elk kind moet zich kunnen ontplooien en plezier maken. Concreet wil dat zeggen dat we opvang realiseren in de nabijheid van de school, van waaruit we op termijn een netwerk opzetten dat kinderen toelaat om aan verschillende buitenschoolse activiteiten deel te nemen. Daarmee beantwoorden we aan de doelstelling van het nieuwe decreet inzake buitenschoolse opvang en activiteiten. En meer nog, nemen we op Vlaams niveau een pioniersrol op inzake de realisatie hiervan.

Uitgangspunten van het vernieuwde kinderopvangmodel

Het vernieuwde model van de buitenschoolse en vakantiekinderopvang vertrekt vanuit zeven principes:

 • Stad Hoogstraten voert de regie over de organisatie van buitenschoolse opvang en -activiteiten op basis van eenduidige (kwaliteits- en kwantitatieve) normen die wij periodiek monitoren en evalueren.
 • Stad Hoogstraten werkt in volledige transparantie samen met partners die complementair zijn, werken vanuit een eigen kracht/expertise en die onze kind(vriendelijke) visie onderschrijven.
 • Wij ontzorgen onderwijs in de organisatie van buitenschoolse opvang en -activiteiten zodat zij zich op hun onderwijstaak kunnen focussen.
 • Wij hebben een breed en gevarieerd aanbod in de nabijheid van de kinderen; dit aanbod komt tegemoet aan de rechten van het kind op vrije keuze, spel, beweging, rust en ontwikkeling.
 • Wij hebben een laagdrempelig, gebruiksvriendelijk, flexibel en betaalbaar aanbod dat toegankelijk is voor alle gezinnen.
 • Wij staan open voor alle schoolgaande kinderen die een opvangplek nodig hebben: voorschools, naschools, op woensdagnamiddag en tijdens schoolvrije dagen hanteren wij geen inschrijfstop (let wel, we blijven werken met een inschrijvingssysteem).
 • Wij zorgen voor een optimale afstemming tussen vraag en aanbod tijdens schoolvakanties.

 

Deze zeven principes zijn vertaald in vier pijlers waarrond de samenwerkingsovereenkomst met Ferm Kinderopvang is vormgegeven:

 • Ontzorging van het onderwijs
 • Optimalisatie van het gebruik van infrastructuur en personeelsinzet
 • Decentralisatie op woensdagnamiddag en schoolvrije dagen
 • Uitbreiding van de vakantiecapaciteit.
  Op middellange termijn moet dit toestaan om ook de buitenschoolse vrijetijdsbeleving te verknopen met de buitenschoolse kinderopvang.

Momenteel is de stad reeds samen met Ferm begonnen met het uitrollen van de samenwerkingsovereenkomst naar de praktijk. Daarbij zijn de scholen ook belangrijke partners gezien we met sommige scholen overgaan naar gedeeld gebruik van schoollokalen. Voorts is Ferm ook in gesprek met werknemers van de gemelde opvang in de scholen: zij spelen ook in het vernieuwde opvangmodel een hoofdrol in het tot stand brengen van kwalitatieve opvang. Tot slot willen we de ouders ook binnenkort informeren over het uniforme inschrijvingssysteem en andere praktische regelingen. Vanaf de start van het nieuwe schooljaar willen we van start gaan met een duurzaam kinderopvangplan.