Hoogstraten Herstart

Drie werven brengen Hoogstraten weer op kruissnelheid

We zijn ervan overtuigd dat een lokaal bestuur de ondernemers, verenigingen en inwoners niet enkel in crisistijd dient te ondersteunen. Ook in ‘niet-coronatijden’ willen we in Hoogstraten het ondernemerschap, het verenigingsleven en onze inwoners maximaal stimuleren. 
Stad Hoogstraten zet in het meerjarenplan 2020-2025 sterk in op ondersteuning van de lokale economie en toerisme, het stimuleren van het verenigingsleven en het welzijn van onze inwoners. Alle acties voorzien in het meerjarenplan 2020-25 worden, ondanks de coronacrisis, onverkort uitgevoerd. Dit goed onderbouwde plan bevat fundamentele investeringen voor ruim 50 miljoen euro waarmee Hoogstraten op lange termijn duurzaam wordt verbeterd (’t Gastenhuys, sportsite Wereldakker, jeugdlokalen Den Dijk, cultuurhuis, stadsplein en ondergrondse parking,…). Geen enkele van deze investeringen wordt geschrapt. Ze leveren immers jobs en welvaart op voor de Hoogstraatse bevolking, van jong tot oud.

Omdat de gevolgen van de coronacrisis niet te onderschatten zijn, wil het stadsbestuur toch verschillende bijkomende initiatieven nemen. Duurzaamheid en samenwerking zijn hierbij sleutelwoorden. Er worden hiervoor flink wat bijkomende financiële middelen gereserveerd in een steunfonds maar we blijven bij ons engagement dat de schulden per inwoner niet boven het Vlaamse gemiddelde mogen uitstijgen. We geloven als bestuur niet in steekvlaminitiatieven; we denken dat dit dikwijls niet meer is dan een druppel op een hete plaat die anderzijds toch behoorlijk wat belastinggeld uit de stadskas opslorpt zonder noemenswaardige effectiviteit. Het is niet de bedoeling om lukraak geld uit te delen. We hebben een evenwicht proberen te zoeken tussen ondersteuning van zo veel mogelijk actoren op langere termijn en de broodnodige ondersteuning van enkele specifieke sectoren in acute ademnood. De maatregelen van Hoogstraten Herstart zijn dus in de eerste plaats faciliterend en ondersteunend. Doel van de maatregelen is de heropstart van Hoogstraten te verzekeren. Ze bieden kansen en leggen verbindingen om zo doelgericht – in samenwerking met ondernemers, verenigingen en bevolking – oplossingen te bieden.

Methodiek

De werkgroep Hoogstraten Herstart werd opgericht met daarin drie grote werven:
- verenigingen
- economie en toerisme
- inwoners

Voor elke werf voorzien we participatie en inspraak, gericht op draagvlakversterking en eigenaarschap bij onze inwoners, verenigingen en ondernemers.
Bij de werf verenigingen werden àlle verenigingen bevraagd. De verwerkte resultaten werden afgetoetst en verfijnd door een klankbordgroep (afvaardiging uit adviesraden vrije tijd en uit de stuurgroep dorpsraden).
De werf economie en toerisme organiseerde een bevraging bij 60 ondernemers uit verschillende sectoren en deelgemeentes. De resultaten werden afgetoetst bij die ondernemers én de adviesraad lokale economie.
Het participatief traject voor de werf inwoners moet nog opgestart worden. Hier voorzien we een bevolkingsbevraging bij niet minder dan 2.000 inwoners!

Welke vragen stelden we?

 • Hoe gaat het met u? We peilden naar het welzijn van de deelnemers
 • We toetsten af hoe men denkt over bepaalde te nemen maatregelen (opiniërend)
 • We bevroegen welke ideeën er zijn (raadgever, inspiratiebron)

Ook de voorstellen van de oppositiepartijen werden meegenomen bij de uitwerking van het relanceplan. Deze manier van werken kostte tijd maar we wilden op basis van de juiste inzichten de juiste beslissingen nemen. Als er zich dringende noden of opportuniteiten stelden, werd er uiteraard reeds actie ondernomen door het stadsbestuur.

Resultaat: een steunplan op maat van elke doelgroep!

Belangrijk om mee te geven, is dat het plan nog niet af is. De werf inwoners start pas echt op in het najaar. De werf verenigingen organiseert nog een tweede bevraging in augustus en ook voor de werf economie en toerisme wordt opvolging ingepland. De gevolgen van de coronacrisis zijn nog lang niet voor iedereen duidelijk. Ook hebben we nog onvoldoende zicht op de maatregelen die de hogere overheden nog gaan nemen en die van belang kunnen zijn voor de heropstart van Hoogstraten.
De huidige presentatie is dus een stand van zaken van het relanceplan per half juni. Ook op budgettair vlak is de impact nog niet helemaal duidelijk. Dit hangt natuurlijk samen met welke maatregelen er nog verder zullen worden uitgewerkt. Wordt dus nog vervolgd ...

Wat zijn de maatregelen?

 

1. MAATREGELEN M.B.T. TOERISME EN CITYMARKETING

 

1.1 Bevolkingsonderzoek naar de identiteit van Hoogstraten

Op basis van de vastgelegde identiteit wordt een meerjarig marketingplan opgesteld dat deze legislatuur in uitvoering gebracht gaat worden. Het zal richtinggevend zijn voor al onze promotie (toeristisch, horeca, evenementen,…)

1.2  – Promotie van onze stad. Visit Hoogstraten, Beleef Hoogstraten en Uit in Hoogstraten

1.2.1 Promotie erfgoed, recreatie en natuur via Visit Hoogstraten

We zetten extra in op promotie van Hoogstraten als toeristische trekpleister met de uitbouw van de website van Toerisme Hoogstraten naar www.visithoogstraten.be. We zetten in op audiovisuele reportages, sociale media en samenwerkingen met influencers.
In samenwerking met partners (inclusief de buurgemeenten).

 

1.2.2 Promotie winkelcentrum – Beleef Hoogstraten 

De infogids Wegwijs in Hoogstraten wordt herwerkt met daarin een overzicht van Hoogstraatse ondernemers, naast de contactgegevens van stedelijke diensten. Via samenwerking met Beleef Hoogstraten promoten wij ook op andere manieren het winkelcentrum.

1.2.3 Promotie evenementen – UiT in Hoogstraten

Via Uit in Hoogstraten en het evenementenloket ondersteunen we de planning van evenementen en communicatie rond evenementen. We leasen digitale infoborden om de evenementen te promoten langs de Hoogstraatse invalswegen.

1.3 Aantrekkingskracht van het winkelcentrum en de dorpskernen

We verhogen de aantrekkingskracht van het winkelcentrum en de dorpskernen door nieuwe infrastructuur te plaatsen en subsidies toe te kennen voor evenementen. Dat doen we door leegstand tegen te gaan en de dorpen een eindejaarsbudget toe te kennen. Er werd een reglement opgemaakt waarbij de mogelijkheid geboden wordt aan organisaties om een projectsubsidie aan te vragen (met een maximumbedrag) voor het organiseren van een evenement.

Je kan je aanvraag hier starten

1.4 Toeristische arrangementen

We willen nieuwe arrangementen opstellen die de verschillende aspecten verbinden om zo toeristen met meer troeven van Hoogstraten te laten kennismaken en te motiveren om langer in Hoogstraten te verblijven. We werken hiervoor samen met de horeca

 

1.5 De Mosten

Via Infozine van juli worden 20 gratis tickets voor De Mosten verspreid.  Er wordt een meerjarig marketingplan voor De Mosten uitgewerkt, waarbij zowel een website, als een facebookpagina, als een instagrampagina als een professionele brochure wordt ontwikkeld.

2. MAATREGELEN M.B.T. LOKALE ECONOMIE

2.1 Ondersteuning heropening

De stad heeft affiches en vloerstickers ter beschikking gesteld van de ondernemers en een 'winkel hier'-campagne gevoerd. De horecazaken mogen hun terrassen uitbreiden en waar mogelijk wordt soepel omgegaan met aanvragen voor zondagsopeningen, inname openbaar domein, koopavonden,…

2.2 Ondernemersloket

De dienst economie neemt een proactieve rol op als aanspreekpunt voor alle lokale ondernemers. 

2.3 Samenwerkingsplatform voor Hoogstraatse ondernemers 

We brengen àlle Hoogstraatse ondernemers samen op één platform (online én offline), dat wordt aangestuurd door de dienst economie. Er wordt info gedeeld vanuit de stadsdiensten, ondernemers kunnen hun vragen stellen, ondernemers kunnen elkaar en het bestuur leren kennen. Vacatures en initiatieven kunnen gedeeld worden,…
Open Bedrijvendag

2.4 Hoogstraatse Ondernemersbeurs

We willen mensen kennis laten maken met de Hoogstraatse bedrijven en producten. Op een laagdrempelige, uitnodigende manier. Voorzien van randanimatie. 
We werken voor de uitwerking hiervan samen met een externe partner.

2.5 Promotie winkelcentrum i.s.m. Beleef Hoogstraten  

We sluiten, onder voorwaarden, een samenwerkingsovereenkomst af met Beleef Hoogstraten. Het doel van deze samenwerking is het ondersteunen van de Hoogstraatse ondernemer, maar in het bijzonder de horeca en middenstand (met extra aandacht voor zaken in de deelgemeenten – er wordt een kader vastgelegd mbt de besteding van de budgetten en de samenstelling van het bestuur). 

2.6 Steun voor vernieuwing en groei

Ondersteuning bij de uitwerking van vernieuwende en/of innovatieve ideeën met aandacht voor duurzaamheid en lokale samenwerking. Er wordt onder andere gedacht aan coaching van ondernemers die starten of willen heroriënteren, een co-workingspace en een makerspace. 

2.7 Tewerkstelling

De dienst economie blijft inzetten op tewerkstelling in Hoogstraten en op tewerkstelling van Hoogstraatse inwoners d.m.v. een nieuwe jobbeurs, cursussen voor knelpuntberoepen, enz...

2.8 Groepsaankoop coronamateriaal

Via de dienst aankoop en/of in samenwerking met een externe partner organiseren we z.s.m. een groepsaankoop voor de aankoop van beschermingsmaterialen. Deze groepsaankoop zal ook opengesteld worden voor verenigingen.

3. MAATREGELEN M.B.T. KOOP LOKAAL ACTIES

3.1 Digitalisering Hoogstraatse cadeaubon

Door de digitalisering kan de Hoogstraatse cadeaubon toegankelijker worden gemaakt, zowel voor de ondernemer als voor de gebruiker (in combinatie met de papieren versie). Er komen diverse acties om de cadeaubon te promoten.

3.2 Zomer van de korte keten - OogstStraten

De week van de korte keten wordt uitgebreid naar de zomer van de korte keten. Er wordt ingezet op een groter lokaal aanbod in Hoogstraatse horecazaken en supermarkten en via evenementen wordt het aanbod in de kijker gezet. OogstStraten komt ook aan bod in 'Hallo Zomer', een reportagereeks van RTV.

3.3 Koop Lokaal-acties

Via verschillende wegen ondersteunen we ‘Koop lokaal’ en 'winkelhier'. We proberen dat in zoveel mogelijk activiteiten/maatregelen te implementeren door een link met de Hoogstraatse cadeaubon en promotie bij Hoogstraatse inwoners, ondernemers en verenigingen. 

3.4 Lokaal talent

Via GC Hoogstraten genereren we podiumkansen voor lokale artiesten en freelancers of artiesten met Hoogstraatse roots.

4. FINANCIËLE MAATREGELEN M.B.T. ONDERSTEUNING ONDERNEMERS

4.1 Concessies, erfpachten, huur,…   

De concessies, erfpachten, huren, enz. die lopen bij de stad of OCMW Hoogstraten worden gedeeltelijk kwijtgescholden. De vergoeding voor de tijd dat er niet gewerkt is mogen/kunnen worden, wordt verminderd/geschrapt. In de praktijk betekent dit als het ware een korting van drie maanden op de jaarlijkse kost.

4.2 Verkorten betalingstermijn aan leveranciers van stad Hoogstraten

Uit de bevraging van onze lokale ondernemers blijkt dat sommige ondernemers liquiditeitsspanningen kennen tengevolge van de coronacrisis. Om hieraan tegemoet te komen wordt de betalingstermijn verkort van 30 dagen naar 15 dagen voor stad en OCMW Hoogstraten.

4.3 Belastingen

Volgende belastingen worden vrijgesteld van heffing in 2020
• Belasting op openhouden na sluitingsuur
• Belasting terrassen

Volgende retributies worden vrijgesteld van heffing voor de komende periode in 2020
• Retributie ambulante handel 
• Retributie standplaatsen markt

Uit het rapport van de bevraging en de gesprekken met de klankbordgroep bleek dat de maatregelen die genomen moeten worden ter ondersteuning van het Hoogstraatse verenigingsleven onder te brengen zijn in volgende 4 clusters van maatregelen nl.

 • Maatregelen mbt (het garanderen van) subsidies
 • Maatregelen mbt vrijetijdsinfrastructuur
 • Maatregelen mbt logistieke ondersteuning
 • Maatregelen mbt informatie en promotie

  Uit de bevraging is gebleken dat momenteel de verenigingen nog zeer afwachtend zijn. De werfgroep wil daarom in augustus opnieuw een bevraging doen en overleg met de klankbordgroep houden. Deze bevraging willen we gebruiken als waardemeter voor nieuwe, extra maatregelen vanaf augustus.

1. MAATREGELEN MBT (HET GARANDEREN VAN) SUBSIDIES
We garanderen minimaal de huidige subsidiestromen en breiden ze uit waar nodig - financiële ondersteuning.

1.1 De stad Hoogstraten betaalt de sectorale werkingssubsidies aan verenigingen uit op basis van de aanvragen van 2019. De stad Hoogstraten zal de sectorale werkingssubsidies al in september uitbetalen aan de verenigingen die ook in 2019 een aanvraag deden. Er zal geen aanvraag dienen te gebeuren. De subsidiebedragen worden uitbetaald op basis van de berekening en beslissing van 2019.

1.2 Gebuurtes kunnen uitzonderlijk een tweede gebuurtefeest indienen voor buurtfeestsubsidies voor de periode tot 31 december 2020. Doelstelling moet zijn om gebuurtes te stimuleren om, nu de vakantieperiode er voor de meeste anders zal uitzien, evt. extra activiteiten te kunnen organiseren zonder daarbij extra kosten te hoeven te maken. 

1.3 De stad Hoogstraten compenseert de kosten van verenigingen voor evenementen die werden afgelast owv corona of die extra kosten moeten maken owv de blijvende maatregelen inzake corona met een maximumbedrag en binnen de voorziene kredieten.

1.4 De stad Hoogstraten versterkt en verbreedt de projectsubsidies aan verenigingen als motor voor de doorstart vanaf 2021. De organisatie van evenementen is voor verenigingen immers zeer belangrijk zowel als toonmoment als om de werking financieel te kunnen ondersteunen. De verschillende projectsubsidiereglementen binnen vrijetijd worden herwerkt naar één reglement voor alle verenigingen (verbreding)

1.5 Het reglement infrastructuursubsidies wordt pragmatisch toegepast en het percentage pre-financiering éénmalig verhoogd van 70% naar 100%.

1.6 Erkende verenigingen kunnen een subsidie krijgen voor de organisatie van het ledenvervoer naar kamp of het voorzien van de nodige infrastructuur/uitrusting in het kader van de coronamaatregelen.

2. MAATREGELEN MBT VRIJETIJDSINFRASTRUCTUUR
2.1 Financiële ondersteuning. De stad Hoogstraten heeft de reservaties voor het gebruik van de infrastructuur van de stad aan verenigingen gedurende de corona periode kosteloos geannuleerd.

2.2 De stad Hoogstraten zal de huurgelden, erfpachtvergoedingen en vergoedingen binnen andere gebruiksovereenkomsten, die verschuldigd zijn aan de stad, voor verenigingen kwijtschelden voor de periode vanaf 1 maart tot wanneer verenigingen terug gebruik kunnen maken van hun infrastructuur.

2.3 De stad Hoogstraten zal maximaal één jaar uitstel geven van betaling voor lopende renteloze leningen aan verenigingen. We zullen dit uitstel niet automatisch toekennen want het zou kunnen dat bepaalde verenigingen toch nog kunnen en willen afbetalen. Deze maatregel zal dus gebeuren op aanvraag.

2.4 De stad Hoogstraten maakt deze zomer de toegang tot de Mosten gratis voor de verenigingen die in verenigingsverband de Mosten willen bezoeken. Reservatie hiervan is verplicht via mail naar mosten@hoogstraten.be met datum en aantal personen. 

3. MAATREGELEN MBT LOGISTIEKE ONDERSTEUNING

3.1 Elke vereniging krijgt van de stad een ‘Hoogstraten Herstart’ code waarmee ze in de periode vanaf 1 september 2020 tot 31 augustus 2021 voor één activiteit gratis gebruik kunnen maken van de uitleendienst.

4.MAATREGELEN MBT INFORMATIE EN PROMOTIE
4.1 De Stad Hoogstraten zal inzetten op het versterken van de UiT-kalender binnen het traject rond de UiT-pas en UiT in Hoogstraten

4.2 De Stad Hoogstraten voorziet in een informatiepagina voor de heropstart van verenigingen. De informatie rond de heropstart wordt veelal wel aangereikt door de hogere overheden en de koepelorganisaties. Echter de draaiboeken en protocollen staan dikwijls verspreid.

4.3 De stad Hoogstraten organiseert een nieuwe bevraging van de verenigingen in augustus en een nieuwe klankbordgroep in augustus.

De maatregelen van de werven ‘economie & toerisme’ en ‘verenigingen’ komen uiteraard niet enkel deze doelgroepen ten goede maar alle inwoners. Maar het stadsbestuur is ervan overtuigd dat er niemand uit de boot mag vallen. In de werf inwoners zullen alle problemen in kaart gebracht worden. We gaan ervan uit dat er noden zijn die onvoldoende gekend zijn. Daarom komt er een representatieve bevolkingsbevraging, waarbij we op zoek gaan naar de stem en de adviezen van de modale inwoner (stille meerderheid) op een wetenschappelijke manier. Dit gebeurt via een aselecte steekproef tot 2.000 inwoners (+16 jaar). Deze methodiek kan Hoogstraten een echt burgerpanel opleveren.

In grote lijnen zal het traject er als volgt uitzien:

 • Juli - Augustus: bevraging burgers obv een aselecte steekproef
 • September: bespreking van het rapport van de bevraging binnen focusgroepen, burgerkabinetten,…
 • De grondige consultatie van inwoners moet tegen het einde van het jaar leiden tot een uitgewerkt pakket van maatregelen dat aan de gemeenteraad gepresenteerd zal worden en in 2021 tot uitvoering gebracht wordt.

Binnen deze werf werden tijdens de coronacrisis al een aantal maatregelen beslist en uitgevoerd, die tegemoet kwamen aan onmiddellijke noden en die snel konden worden gerealiseerd.  Als er zich nog dringende noden stellen of opportuniteiten zich voordien, zal het stadsbestuur handelen en wachten we niet op de resultaten van de bevraging van de inwoners.

1. De stad schonk aan elke Hoogstraatse inwoner een gratis mondmasker met twee filters.
2. De stad ontwikkelde een informatiewebsite www.hoogstraten.be/samentegencorona die de Hoogstratenaren continu op de hoogte houdt van de richtlijnen inzake corona.
3. De stad schenkt aan elk Hoogstraats gezin twintig vrijkaarten voor Recreatiedomein De Mosten (deze vrijkaarten zijn afgedrukt in het informatieblad Info'zine (editie juli-augustus).

Samenstelling werkgroep Hoogstraten Herstart

Werf verenigingen:

 • Voorzitters: Gert Van den Bogaert (gemeenteraadslid) en Daan Aerts (coördinator vrije tijd en samenleving)
 • Leden: Arnold Wittenberg (schepen) en Faye Van Impe (schepen)

Werf economie en toerisme:

 • Voorzitters: Ann Tilburgs (gemeenteraadslid) en Katrien Van den Bossche (manager burger)
 • Leden: Marc Van Aperen (burgemeester), Arnold Wittenberg, Gert Van den Bogaert, Patrick Verheyden (financieel directeur)

Werf inwoners:

 • Voorzitters: Faye Van Impe en Patrick Verheyden
 • Leden: Marc Van Aperen, Ann Tilburgs, Daan Aerts, Katrien Van den Bossche  .