Stad Hoogstraten|VisitHoogstraten|UiT in Hoogstraten
Een vangnet bij ziekte of jobverlies

Bent u een hypothecaire lening aangegaan om een woning te bouwen, te kopen en/of te renoveren?
Dan komt u misschien in aanmerking voor de gratis verzekering gewaarborgd wonen.

Wie minstens 12 maanden werkt, kan voor 10 jaar een gratis verzekering afsluiten.
Die verzekering helpt u bij de aflossing van de lening wanneer u onvrijwillig werkloos of arbeidsongeschikt wordt:

  • U wordt volledig én onvrijwillig werkloos en u krijgt een werkloosheidsuitkering van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA).
  • U moet onvrijwillig uw zelfstandige activiteit stopzetten en u geniet een overbruggingsrecht of een werkloosheidsuitkering op basis van een vroegere tewerkstelling.
  • Of u krijgt een tegemoetkoming van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) wegens arbeidsongeschiktheid.

U mag daarnaast geen andere beroepsinkomsten hebben.

Tijdelijke of technische werkloosheid of tijdelijke sluiting van uw zaak komt niet in aanmerking.

Voorwaarden

Op het moment van de aanvraag moet u aan een aantal voorwaarden voldoen.
Om in aanmerking te komen voor de gratis verzekering mag u geen andere verzekering van de Vlaamse overheid tegen inkomensverlies hebben.

U moet een hypothecaire lening afgesloten hebben voor:

U moet de verzekering aanvragen binnen het jaar nadat de kredietinstelling het geld (of een deel van het geld) aan u ter beschikking stelt (eerste kapitaalsopname).

Bij nieuwbouw geldt de datum waarop het geld voor het bouwen van de woning ter beschikking gesteld wordt. Onder bepaalde voorwaarden kan ook de lening voor de bouwgrond mee verzekerd worden. Neem hiervoor contact op met het Vlaams Woningfonds.

Het geleende bedrag is:

minimaal 50.000 euro voor het bouwen, het kopen of het kopen en renoveren van een woning
minimaal 25.000 euro voor de renoveren van uw woning.

De woning moet uw enige woning zijn. U en de mede-ontleners zijn geen volle eigenaar van een andere woning, tenzij die woning ongeschikt is verklaard.
uw hoofdverblijfplaats zijn of uw hoofdverblijfplaats worden. De (vermoedelijke) datum moet u op het aanvraagdocument vermelden.

Procedure

Vanaf 1 januari 2023 vraagt u de Verzekering Gewaarborgd Wonen bij het Vlaams Woningfonds aan. U doet een aanvraag dan digitaal via de website van het Vlaams Woningfonds.

Opgelet: uw aanvraag moet gebeuren binnen het jaar na de eerste of enige kapitaalsopname van de lening.

U moet de aanvraag doen binnen het jaar na de eerste of enige kapitaalsopname van uw lening.
U krijgt een ontvangstmelding van het Vlaams Woningfonds.
Het Vlaams Woningfonds kijkt na of uw aanvraag volledig is en alle nodige documenten bevat. Is dat niet zo, dan zal men u per mail (of per brief als u daar expliciet om vraagt) de ontbrekende documenten vragen.
Zodra uw dossier volledig is, volgt een beslissing binnen de 90 dagen.

Als u tot de verzekering wordt toegelaten, dan bent u voor 10 jaar verzekerd vanaf de datum waarop het Vlaams Woningfonds uw aanvraag heeft ontvangen. U krijgt van de verzekeraar een polis toegestuurd. Daarin staat uitgelegd wat u moet doen als u onvrijwillig werkloos of arbeidsongeschikt wordt. Bewaar dit document dus zorgvuldig.

Tegemoetkoming

Als u verzekerd bent en u valt zonder werk, dan kunt u een tegemoetkoming aanvragen:

Vanaf de aanvraag geldt er telkens een wachtperiode van 3 maanden. U kunt pas een tegemoetkoming in de aflossing van uw lening krijgen, als u kunt aantonen dat u minimaal 3 maanden ononderbroken arbeidsongeschikt of onvrijwillig en volledig werkloos bent.
De tegemoetkoming werkt niet met terugwerkende kracht. Voor de wachttermijn krijgt u dus geen tegemoetkoming.

Herfinanciering

Bij een herfinanciering loopt de verzekering die u al had gewoon door. U hoeft niets te doen.

Had u nog geen verzekering gewaarborgd wonen aangevraagd voor uw lening, dan kunt u die bij een herfinanciering van die lening ook niet meer krijgen.

 

 

Uitbetalingen

De tegemoetkoming wordt maandelijks rechtstreeks aan uw kredietinstelling uitbetaald.

Meer info:

https://www.wonenvlaanderen.be/premies/de-gratis-verzekering-gewaarborgd-wonen 

  •