Gemeenteraadscommissies en comités

De gemeenteraad kan gemeenteraadscommissies oprichten rond een bepaald beleidsdomein. De bedoeling is om de dossiers uit deze sector, voorafgaand aan de eigenlijke beraadslaging in de gemeenteraad, grondig toe te lichten en te bediscussiëren. Een gemeenteraadscommissie is samengesteld uit leden van de gemeenteraad. Het publiek kan deze bijeenkomsten bijwonen.

Daarnaast bestaan er ook een aantal comité's. Hierin is wel plaats voor gewone burgers maar dan wel als afgevaardigde van een bepaalde groep of organisatie. Er bestaat een beheerscomité voor het Stedelijk Museum, de bibliotheek en het sportcentrum dat wordt voorgezeten door de betrokken schepen. Daarnaast zijn er nog:

  • erkenningscomité verenigingen
  • comité Wortel Kolonie
  • onderhandelingscomité voor het onderwijs
  • onderhandelingscomité voor gemeente en ocmw
  • comité lokaal overleg buitenschoolse opvang
  • gecoro (gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening)
  • medezeggenschapscollege