Landbouwadviesraad

De landbouwadviesraad is een adviserend orgaan. Als officieel erkende woordvoerder van de landbouwbelangen, beraadslaagt de raad over alle kwesties op gemeentelijk vlak, die hetzij rechtstreeks hetzij onrechtstreeks de land- en tuinbouw aanbelangen.

Activiteiten Landbouwadviesraad

- Initiatieven nemen of ondersteunen die de land- en tuinbouw in Hoogstraten kunnen bevorderen
- Adviezen verstrekken en voorstellen doen aan de GR en/of CBS over alle materies die de land- en tuinbouw en het platteland aanbelangen
- Meewerken aan en ondersteunen van initiatieven die een positieve beeldvorming van land- en tuinbouw in al zijn facetten beogen 
- Actief deelnemen aan projecten, op welk niveau dan ook, waarbij de diverse actoren in land- en tuinbouw en platteland kunnen participeren.
- Het landelijk karakter van Hoogstraten ondersteunen en in stand houden.

Samenstelling

De samenstelling van de Landbouwadviesraad bestaat uit afgevaardigden van de beroepsorganisaties land- en tuinbouwsector, afgevaardigden van de milieugroeperingen en van de Watering. Dit zijn de stemgerechtigde leden. De schepen van Landbouw, de duurzaamheidsambtenaar en een afgevaardigde van elke fractie in de gemeenteraad zijn niet-stemgerechtigde leden. Voorzitter is Martine Adams.

Verslagen

Verslagen kunnen opgevraagd worden bij de duurzaamheidsambtenaar. De leden van de LAR kunnen terecht op het extranet.