Stad Hoogstraten|VisitHoogstraten|UiT in Hoogstraten

Voor het stadsbestuur bepaalde vergunningen kan afgeven, moet het een openbaar onderzoek voeren. Hiervoor consulteert zij de aangelanden, buren, belanghebbenden,... Hun bemerkingen worden in behandeling genomen door het college van burgemeester en schepenen. Het kan gaan om stedenbouwkundige vergunningen, milieuvergunningen (klasse 1 en klasse 2), verkavelingsvergunningen, natuurvergunningen, ruimtelijke structuurplannen, ruimtelijke uitvoeringsplannen en allerlei andere vergunningen.

Chronologisch overzicht van de lopende onderzoeken