Premie onderhoud ketel

Inhoud

Je verwarmingsketel laten onderhouden is verplicht. Het zorgt niet alleen voor een veilige werking van je ketel, maar ook voor een lager verbruik. Als extra stimulans voor mensen met een lager inkomen voorziet de Vlaamse Overheid en stad Hoogstraten tijdelijk een premie tot €182 voor het onderhoud van je verwarmingsketel.


Wij kunnen je helpen bij het onderzoeken of je in aanmerking komt voor deze premie, alsook voor de aanvraag ervan. 

Voorwaarden

De premie wordt verleend onder de volgende voorwaarden:

De aanvrager behoort tot minstens één van de volgende doelgroepen:

 • huurders: de sociale doelgroep van de gratis energiescan overeenkomstig artikel 6.4.1/8 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010 houdende algemene bepalingen over het energiebeleid en eventuele latere wijzigingen (niet cumulatief):
  • beschermde afnemers (personen die recht hebben op de sociale maximumprijzen voor gas en elektriciteit)
  • afnemers voor wie een verzoek tot afsluiting van elektriciteit en/of aardgas bij de Lokale Adviescommissie (LAC) werd ingediend;
  • afnemers met een actieve budgetmeter voor elektriciteit of aardgas
  • een afnemer die huurt bij een sociale woonmaatschappij
  • huurders die maximaal 672,44 euro per maand betalen
 • Het totale inkomen van de aanvrager en de inwonende gezinsleden, ontvangen in het jaar waarop het meest recente aanslagbiljet betrekking heeft, mag voor aanvragen in 2024 niet hoger zijn dan:
  • 29.515 euro voor een alleenstaande zonder personen ten laste
  • 31.987 euro voor een alleenstaande persoon met een handicap
  • 44.270 euro, te verhogen met 2.475 euro per persoon ten laste, voor alle andere gevallen.

 • De aanvrager laat de bestaande stookketel van centrale verwarming onderhouden door een erkend technicus. Naargelang de brandstof gaat het om een erkend technicus ‘gasvormige brandstof’ (aardgas) of een erkend technicus ‘vloeibare brandstof’ (stookolie). De factuurdatum van het onderhoud bevindt zich tussen 1 januari 2023 en 31 december 2024.

 • Het onderhoud omvat:
  • reiniging en controle van de schoorsteen of de rookgasafvoer;
  • controle van de algemene staat van het stooktoestel;
  • controle van de verluchting van het stooklokaal en de aanvoer van verbrandingslucht;
  • controle van de verbrandingswaarden. §4. De aanvrager heeft in 2023 of 2024 nog geen premie ontvangen voor het onderhoud van een ketel.

De aanvrager heeft in 2023 of 2024 nog geen premie ontvangen voor het onderhoud van een ketel.

Procedure

Elke inwoner die tot de doelgroep behoort en aan de voorwaarden voldoet, kan een afspraak maken bij

 • Sociale dienst - Heilig Bloedlaan 252, 2320 Hoogstraten via socialedienst@hoogstraten.be of 03 340 16 01
  Afspraak sociale dienst

  OF

 • Dienst wonen - Vrijheid 149, 2320 Hoogstraten via wonen@hoogstraten.be of 03 340 19 19.

Indien de aanvraag volledig is en de aanvrager aan de voorwaarden voldoet, zal OCMW Hoogstraten overgaan tot uitbetaling van de premie op de bankrekening van de rechthebbende, onderhevig het premiereglement. In bevestigend geval over tot overschrijving op de bankrekening van de particuliere eigenaar-bewoner of (sociale) huurder.
Indien niet voldaan is aan de voorwaarden, brengt OCMW Hoogstraten de particuliere eigenaar-bewoner of (sociale) huurder hiervan schriftelijk op de hoogte.


Alle aanvragen kunnen tot en met 31/12/2024 worden aangevraagd.

Wat meebrengen

Volgende documenten moeten toegevoegd worden bij de aanvraag

 • het reinigings- en verbrandingsattest (dat melding maakt van de naam, het erkennings- nummer en de handtekening van de erkend technicus die het onderhoud uitvoerde)
 • de factuur van de uitgevoerde werken.

Kostprijs

De aanvrager krijgt een premie als tussenkomst in de kost voor het onderhoud van de bestaande stookketel van centrale verwarming op aardgas of stookolie door een erkend technicus. Deze tussenkomst is gelijk aan de kost van het onderhoud inclusief BTW met een maximum van 182 euro.

Naar top