Bermen en beheer

Bermen en taluds liggen als groene linten langs wegen en waterlopen. Ondanks hun beperkte breedte vertegenwoordigen ze een aanzienlijk areaal. Het is dan ook niet te verwonderen dat ze tal van functies vervullen. Zo hebben ze een verkeerstechnische, ecologische, landschappelijke en recreatieve betekenis.

Op plaatsen waar geen voetpad ligt, willen de meeste mensen graag een nette berm tussen hun eigendom en het wegdek. Er wordt onkruid gewied, een gazonnetje gezaaid of een eenvoudige verharding aangelegd. Het stadsbestuur gedoogt dit in de meeste gevallen maar het blijft openbaar domein. Het betekent zeker niet dat je persoonlijk aanspraak kan maken op dit stukje grond of een schadevergoeding kan vragen als er openbare werken nodig zijn.

Wat zeker niet mag, is het leggen van stenen, rotsen of andere obstakels om het parkeren te beletten. Ook het bestrijden van onkruid door het spuiten van herbiciden is verboden. In geval van schade zal men hiervoor aansprakelijk gesteld worden.

Hoogstraten streeft naar een duurzaam beheer van de bermen zodat ze hun diverse functies optimaal kunnen (blijven) vervullen. Het beheer moet aantrekkelijke, bloemenrijke bermen opleveren. Langs deze bermen kunnen planten en dieren zich vlot verspreiden en is het voor de mens aangenaam wandelen of fietsen. Daarbij gaat ook aandacht naar verkeersveiligheid en -comfort.

Het beheer van de bermen in Hoogstraten wordt al sinds 2001 uitgevoerd volgens een goedgekeurd bermbeheersplan. Dit bermbeheersplan geldt telkens voor een periode van 5 jaar. Daarna wordt een evaluatie opgemaakt en een nieuw beheerplan opgesteld.

Bermbeheerplan 2021-2025

Downloads

Naar top