Vergunning bebossing landbouwgrond

Voor het aanplanten van bos in agrarisch gebied, heb je een toelating van het schepencollege volgens de bepalingen van het veldwetboek  nodig.

Hoe aanvragen?

Je richt een schrijven aan het college van burgemeester en schepenen met daarin volgende gegevens vermeld: 

  • Gegevens aanvrager
  • Gegevens perceel: kadastrale gegevens en grootte van het totale perceel of eventueel de grootte van het deel van het perceel dat opgeplant wordt
  • Reden van de aanplant
  • Gegevens van het plantgoed: soorten, aantal, plantverband
  • Plan van de ligging van het perceel

Afstandsregels

Bosaanplantingen met hoogstammige bomen in het agrarisch gebied gebeuren op 6 meter van de grens van percelen in landbouwgebruik en op 2 meter van percelen die niet in landbouwgebruik zijn. In de 6-meter zone is bosrandontwikkeling met laagblijvende struiken, heesters en ruigten wel mogelijk

Meer info vind je op de site van het Agentschap voor Natuur en Bos.

Website Agentschap voor Natuur en Bos

Naar top