Subsidie ontwikkelingshelpers

Inhoud

Het stadsbestuur wil ontwikkelingshelpers en Hoogstratenaren die actief betrokken zijn bij projecten en organisaties die sociale en economische rechtvaardigheid en duurzame ontwikkeling nastreven in het Zuiden ondersteunen. Deze ondersteuning kan meerdere jaren na elkaar worden toegekend aan dezelfde ontwikkelingswerker.

Voorwaarden

Onder een ontwikkelingshelper wordt verstaan:

 • Een persoon die in Hoogstraten is ingeschreven in het bevolkings- vreemdelingenregister of minstens 5 jaar in Hoogstraten heeft gewoond.
 • Iemand die langer dan één jaar werkt aan duurzame ontwikkeling en internationale rechtvaardigheid.

Bijkomende voorwaarden voor toekenning van de subsidies:

 • De gemeente geeft bij de subsidiëring van mondiale samenwerking en mondiaal burgerschap prioriteit aan de landen die behoren tot de groep landen met een lage of gemiddelde graad van menselijke ontwikkeling. Als maatstaf gebruiken we de Human Development Index (HDI) die armoede, analfabetisme, onderwijs en levensverwachting in een bepaald land of gebied meet. Voor de landen met een hoge of een zeer hoge HDI-index wil de gemeente de toelagen beperken tot aantoonbaar minder ontwikkelde regio’s of tot achtergestelde groepen en wil ze de bewijslast voor de aanvrager hoger leggen.
 • De aanvraag kan in naam van de ontwikkelingshelper gebeuren door een individu wonend in Hoogstraten, een Hoogstraatse vereniging of een individu dat minstens 5 jaar in Hoogstraten heeft gewoond. Voor een zelfde ontwikkelingshelper komt slechts één aanvraag in aanmerking.
 • De aanvrager bezorgt de contactgegevens van twee relevante personen die verantwoordelijk zijn voor het verblijf om hen in kennis te stellen van de toegekende subsidie.
 • Je verklaart op eer dat je de achterban over het verblijf informeert.
 • De aanvrager vermeldt de steun van het stadsbestuur in de communicatie.

Er wordt een duurzaamheidstoeslag uitgekeerd onder volgende voorwaarden:

 • De aanvrager is een organisatie met een aanzienlijk draagvlak of maakt deel uit van een grotere organisatie.
 • De aanvrager is aantoonbaar verankerd in Hoogstraten en is lid van de mondiale raad.
 • De aanvrager doet zelf een financiële inbreng die minimaal overeenkomt met 50% van de toelage en de financiële inbreng bestaat niet enkel uit subsidies van andere donoren.
 • De aanvrager toont aan dat men inzet op minstens drie duurzame ontwikkelingsdoelen, dat er synergiën zijn met andere lokale actoren en er samenwerking of afstemming is met het lokale bestuur.
 • De aanvrager toont aan dat er jaarlijks een educatieve activiteit wordt opgezet waar het duurzaamheidsaspect mee aan bod komt of dat men over een eigen informatiekanaal beschikt waar ministens eenmaal per jaar voortgangsinformatie en informatie met betrekking tot het duurzaamheidsaspect wordt gepubliceerd.

Reglement

Reglement op de subsidiëring van mondiale samenwerking171,1 Kb(pdf)

Procedure

De aanvraag moet uiterlijk 30 september worden ingediend op een formulier dat door het stadsbestuur ter beschikking wordt gesteld. De aanvrager kan mondeling toelichting geven aan de beoordelaars. De dienst ontwikkelingssamenwerking beoordeelt de aanvraag. Na eventuele goedkeuring door het college en kennisname door de gemeenteraad gebeurt de uitbetaling.

Vraag online je subsidie aan

Aanvraagformulier ontwikkelingshelper336,5 Kb(doc)

Naar top