Subsidie lokaal project of programma

Inhoud

De stad ondersteunt lokale projecten en programma's met een lokale verankering in Hoogstraten die zich inzetten op gebied van mondiale samenwerking. De ondersteuning van de stad kan meerdere jaren na elkaar worden toegekend aan hetzelfde project.

Voorwaarden

Onder lokale projecten en programma’s verstaan we:

 • lokale initiatieven, vierde pijlerorganisaties en lokale werkingen van non-gouvernementele organisaties (NGO’s) die werken aan duurzame ontwikkeling en internationale rechtvaardigheid in onderstaande landen regio’s of met onderstaande groepen.
  • De stad geeft bij de subsidiëring van mondiale samenwerking en mondiaal burgerschap prioriteit aan de landen die behoren tot de groep landen met een lage of gemiddelde graad van menselijke ontwikkeling. Als maatstaf gebruiken we de Human Development Index (HDI) die armoede, analfabetisme, onderwijs en levensverwachting in een bepaald land of gebied meet. Voor de landen met een hoge of een zeer hoge HDI-index wil de stad de toelagen beperken tot aantoonbaar minder ontwikkelde regio’s of tot achtergestelde groepen en wil ze de bewijslast voor de aanvrager hoger leggen.

Bijkomende voorwaarden

 • De aanvrager is een individuele persoon wonend in Hoogstraten of een vereniging met een aantoonbare verankering in Hoogstraten. Lidmaatschap van de mondiale raad is geen voorwaarde maar wordt gewaardeerd.
 • De aanvrager doet zelf een financiële inbreng die minimaal overeenkomt met 20% van de toelage.
 • De aanvrager bezorgt de contactgegevens van twee relevante personen die verantwoordelijk zijn voor het kortverblijf om hen in kennis te stellen van de toegekende subsidie
 • De aanvrager toont aan dat er jaarlijks een educatieve activiteit wordt opgezet of dat men over een eigen informatiekanaal beschikt waar minstens eenmaal per jaar voortgangsinformatie wordt gepubliceerd.
 • De aanvrager vermeldt de steun van stad Hoogstraten

Er wordt een duurzaamheidstoeslag uitgekeerd onder volgende voorwaarden:

 • De aanvrager is een organisatie met een aanzienlijk draagvlak of maakt deel uit van een grotere organisatie.
 • De aanvrager is aantoonbaar verankerd in Hoogstraten en is lid van de mondiale raad.
 • De aanvrager doet zelf een financiële inbreng die minimaal overeenkomt met 50% van de toelage en de financiële inbreng bestaat niet enkel uit subsidies van andere donoren.
 • De aanvrager toont aan dat men inzet op minstens drie duurzame ontwikkelingsdoelen, dat er synergiën zijn met andere lokale actoren en er samenwerking of afstemming is met het lokale bestuur.
 • De aanvrager toont aan dat er jaarlijks een educatieve activiteit wordt opgezet waar het duurzaamheidsaspect mee aan bod komt of dat men over een eigen informatiekanaal beschikt waar ministens eenmaal per jaar voortgangsinformatie en informatie met betrekking tot het duurzaamheidsaspect wordt gepubliceerd.

Procedure

De aanvraag moet uiterlijk 30 september worden ingediend door het aanvraagformulier dat je onderaan deze pagina terugvindt ingevuld in te dienen via een mail aan de dienst ontwikkelingssamenwerking.

De aanvrager kan mondeling toelichting geven aan de beoordelaars. De dienst ontwikkelingssamenwerking beoordeelt de aanvraag.

Na eventuele goedkeuring door het schepencollege en kennisname door de gemeenteraad gebeurt de uitbetaling.

Naar top