Stad Hoogstraten|VisitHoogstraten|UiT in Hoogstraten
Scopingsnota’s van de RUP’s recreatie: RUP Wereldakker, RUP Parking De Mosten en RUP Sportzones

Het college van burgemeester en schepenen keurde de opmaak goed van de Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplannen (RUP) recreatie op het grondgebied van Hoogstraten: RUP Wereldakker, RUP Parking De Mosten en RUP Sportzones.

Deze RUP’s hebben als doel om bijkomende zones vast te leggen in functie van sportinfrastructuur en recreatievoorzieningen. Vandaag blijkt dat de ontwikkelingsmogelijkheden onvoldoende ruimte bieden om de huidige, en steeds groeiende, behoeften op te vangen.

In een vorige stap heeft het college de startnota's en procesnota's goedgekeurd en een adviesronde en publieke raadpleging georganiseerd. De opmerkingen die geformuleerd werden door zowel de adviesinstanties als de burgers hebben geleid tot hier en daar bijkomende onderbouwing, maar ook tot enkele aanpassingen. Zo werd de zoekzone aan de Wereldakker verkleind.

De scopingsnota's geven het voortschrijdend inzicht tussen de fase van de startnota en de voorlopige vaststelling van het ontwerp-RUP weer en geeft aan hoe omgegaan is met de adviezen en inspraakreacties.

De volgende stap in de procedure is de opmaak van het voorontwerp RUP, dan worden er ook stedenbouwkundige voorschriften en een grafisch plan opgemaakt.

Op 27 maart 2023 heeft de gemeenteraad de ontwerp RUP's voorlopig vastgesteld. De drie ontwerpen liggen tijdens het openbaar onderzoek ter inzage. Je vindt de plannen HIER op onze website bij de openbare onderzoeken.