Signalisatievergunning

Het openbaar domein is van iedereen. Wanneer je als eigenaar of aannemer iets op straat plaatst (op het trottoir, fietspad, parkeerstrook of rijbaan) dat hinderlijk of gevaarlijk zou kunnen zijn, dan heb je een signalisatievergunning nodig. De signalisatievergunning bepaalt welke signalisatie er nodig is om de veiligheid van de weggebruikers te garanderen. Als de werken ernstige hinder veroorzaken, dan legt de signalisatievergunning ook de door het college van burgemeester en schepenen goedgekeurde wegomlegging vast.

Soort werken

De uit te voeren werken worden ingedeeld in verschillende categorieën. Afhankelijk van de hinder, de duur van de werken en de wegcategorie wordt de aanvraagprocedure van de signalisatievergunning bepaald.  Dit gebeurt volgens onderstaande tabel:

Werken langs gemeentewegen

 zonder omleidingzonder omleidingmet omleiding
soortbeperkte hindersterke hinder 
hinder en duur werkenMinder dan 1 rijstrook wordt in beslag genomen EN werken duren max. 3 werkdagen EN max. snelheid weg = 50km/uSterke hinder voor weggebruikers OF werken langer dan 3 werkdagen OF snelheid weg > 50km/uAantal werkdagen is niet van toepassing ; werken geven steeds sterke hinder
aanvraagMinstens 5 werkdagen voor aanvang werkenMinstens 14 werkdagen voor aanvang werkenMinstens 20 werkdagen voor aanvang werken
 Aanvraag via gemeente Hoogstraten - dienst administratie ruimteAanvraag via gemeente Hoogstraten - dienst administratie ruimteAanvraag via gemeente Hoogstraten - dienst administratie ruimte

Hinder

 • Beperkte hinder = indien minder dan één rijstrook of minder dan de breedte van één rijstrook onttrokken wordt aan het verkeer op de rijbaan
 • Sterk hinderend = indien ten minste één rijstrook of de breedte van rijstrook onttrokken wordt aan het verkeer op de rijbaan

Duur van de werken

De duur van de werken wordt uitgedrukt in werkdagen. Weekends worden niet in rekening gebracht. Het staat het stadsbestuur Hoogstraten vrij om de aannemer te verplichten om werken van korte duur (=max. 3 werkdagen) binnen één week te laten uitvoeren; dit om hinder naar de inwoners van Hoogstraten te verminderen. De aannemer wordt tevens verzocht om rekening te houden met de voorspelde weersomstandigheden zoals vrieskoude, aanhoudende regen, een te hoge waterstand etc., zodat werken van korte duur in uitvoering niet moeten worden stilgelegd. In schoolomgevingen kan de aannemer door het stadsbestuur verplicht worden om werken uit te voeren buiten de 'schoolspitsuren' of tijdens een schoolvakantie.

Aanvraagformulieren

Het stadsbestuur Hoogstraten stelt geen standaardformulieren ter beschikking waarmee werken moeten aangevraagd worden omdat dit te zeer afhankelijk is van de wijze waarop de werken worden uitgevoerd. De aanvraag is enkel geldig wanneer ze vergezeld is van:

 1. een duidelijke omschrijving van de werken en wijze van uitvoeren en
 2. de periode waarvoor de vergunning wordt aangevraagd en
 3. de duur van de werken en
 4. een signalisatieschets en situeringsplan van de omgeving van de werkzone, waarop alle te plaatsen signalisatie duidelijk is aangegeven en
 5. de naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres van de aanvrager en dezelfde gegevens van de uitvoerder van de werken + opgave van de GSM-nummer van de verantwoordelijke ploegbaas en
 6. de naam en de contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres, GSM-nummer, …) van de verantwoordelijke van de signalisatie: deze persoon moet permanent (24 uur op 24 uur) bereikbaar zijn.

Indienen van de aanvraag

De termijnen voor het indienen van de aanvragen zijn vermeld in de hierboven weergegeven tabel op bladzijde 1. Enkel bij een ontegensprekelijke hoogdringendheid van werken kan afgeweken worden van deze termijnen.  De aanvraag moet ingediend worden bij: Stadsbestuur Hoogstraten / Vrijheid 149 / 2320 Hoogstraten of via e-mail: administratie.ruimte@hoogstraten.be

Werken langs gewestwegen

Ook voor werken langs gewestwegen mag de aanvraag ingediend worden bij het stadsbestuur Hoogstraten. Het stadsbestuur Hoogstraten zendt deze aanvraag dan door aan het Agentschap Wegen en Verkeer. De gemeentelijke signalisatievergunning is enkel geldig als het AWV ook een vergunning aflevert.

Weigeringen

Er worden geen vergunningen verleend voor:

 • het plaatsen van tijdelijke bewegwijzering en signalisatie voor het aanduiden van een reisroute voor privé-feesten, etentjes, huwelijken, fuiven, …
 • aanduidingen op de openbare weg in verband met de verkoop of verhuring van onroerende goederen.
 • vergunningsaanvragen op jaarbasis