Stad Hoogstraten|VisitHoogstraten|UiT in Hoogstraten

Het gemeentebestuur Hoogstraten verleent een subsidie aan geregistreerde Hoogstraatse jeugdwerkinitiatieven als tussenkomst in de kosten voor het uitvoeren van werken aan jeugdinfrastructuur. Voor deze subsidie komen in aanmerking: nieuwbouw, aankoop van grond, aankoop van een bestaand gebouw, aanpassingswerken van de bestaande infrastructuur, aankoop van een niet verankerde constructie en aanpassingswerken aan een niet verankerde constructie. Voor subsidiëring komen echter enkel kosten in aanmerking, die onlosmakelijk verbonden zijn aan het lokaal of terrein.

In het subsidiereglement wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen kleine investeringen met een raming hoger dan 500 euro en lager dan 10 000 euro en grote investeringen met een raming hoger dan 10 000 euro. Voor de beide investeringen worden in het reglement aparte procedures en voorwaarden voorzien.

Voorwaarden

Enkel geregistreerde Hoogstraatse jeugdwerkinitiatieven of een vereniging met rechtspersoonlijkheid, die in hun naam verantwoordelijk is voor de bouw of het onderhoud van de betreffende jeugdinfrastructuur komen in aanmerking voor de subsidie.

Procedure

De aanvraag voor kleine investeringen dient voor 30 september voorafgaand aan het werkjaar waarin men de werken wenst uit te voeren ingediend te worden. (Een werkjaar loopt van 1 oktober tot 30 september.) De aangevraagde werken worden binnen het werkjaar afgerond. De uitbetaling van de subsidie wordt gedaan na controle van de bewijsstukken van de gemaakte kosten, die ten laatste ingediend worden op het einde van het werkjaar (30 september).

De aanvraag voor grote investeringen wordt ingediend voor 30 mei voorafgaand aan het werkjaar waarin de werken zullen starten. De werken dienen binnen de vijf jaar gefactureerd te worden. Een jaarlijkse uitbetaling van de subsidie wordt gedaan na controle van de bewijsstukken van de gemaakte kosten, die ten laatste ingediend worden op het einde van het werkjaar (30 september). Deze uitbetaling kan zich maximaal 5 jaar herhalen of tot dat het maximale subsidiebedrag is bereikt.