Levensbeschouwing

Op onze school kan je vanaf de lagere school kiezen welke levensbeschouwing uw kind volgt. Voor uw keuze wordt daarna een leermeester gezocht. Indien er geen leermeester gevonden wordt, kan u kiezen bij welke andere levensbeschouwing uw kind aansluit tot er wel een gepaste leermeester gevonden is. De levensbeschouwingen die u kan kiezen, worden hieronder kort toegelicht. 

 

Ik ben juf Els. Ik ben leermeester Rooms-katholieke godsdienst. Ik geef deze lessen aan alle klassen van de lagere school.  Ik ben ook klasjuf van het 2de leerjaar bij ons op school. Tijdens deze uren neem ik je graag mee op avontuur met spannende bijbelverhalen, op zoektocht naar belangrijke levenswaarden. Gedurende het eerste tot en met zesde leerjaar gaan we tijdens deze lessen op ontdekkingsreis naar het Rooms-Katholiek geloof.

 

Deze lessen nodigen kinderen en jongeren uit om
- stil te staan bij de eigen levenservaringen, op verhaal te komen
- te luisteren naar wat medeleerlingen en anderen raakt en beweegt om te leven
- te ervaren hoe het verhaal van Jezus en het verhaal van God met mensen een eigen kleur kan geven aan het leven en mensen kan inspireren
- om intens en goed te leven
- doorheen dit voortdurende proces van zin zoeken stilaan te groeien naar een eigen verhaal

Onze aanpak wordt gekenmerkt door
- eerbied voor de eigenheid van elke leerling
- het creëren van kansen waardoor kinderen een eigen levensbeschouwing kunnen ontwikkelen
- het gesprek over de rijkdom van het christelijk geloof, zoals het beleefd wordt binnen de katholieke geloofsgemeenschap

Ik ben juf Karlien. Met mijn gezin maak ik graag een uitstapje naar een pretpark, wandel en knutsel ik graag. Ik vind het fijn om in de natuur te zijn en ik ben zeer dankbaar voor al het moois dat dit met zich meebrengt. Mijn hart en passie ligt bij het werken met kinderen. Dit doe ik met veel plezier, gedrevenheid en met overtuiging. Ik houd van de manier waarop kinderen denken en hun openheid. Maar ook van de uitdagingen die ze je bieden. Ondertussen werk ik sinds 2004 in het basisonderwijs en sinds 2010 geef ik met veel enthousiasme niet-confessionele zedenleer. In de cursus zedenleer tracht men een morele vorming te bieden waarbij actief leren centraal staat. Door allerlei activiteiten tracht men de leerlingen zoveel mogelijk zelf te laten ervaren, iets zelf te laten aanvoelen. Dialoog en gesprek helpen de leerlingen om inzicht te krijgen in hun eigen gedrag. Zij leren zich te verantwoorden en zelf oplossingen te zoeken. In de lessen komt het vrij onderzoek dan ook voortdurend aan bod opdat de leerlingen zouden leren een eigen mening te vormen. Vrijheid van denken is voortdurend aanwezig in de lessen.

Ik ben juf Chris. Van opleiding ben ik onderwijzeres en heb een 30-tal jaar voor de klas gestaan. Heel boeiend! Sinds 2005 heb ik bewust gekozen om het vak Protestants Evangelische godsdienst te geven. Het is elke dag weer een plezier om met kinderen te kunnen werken en hen daarbij ook de verhalen over de bijbel te mogen vertellen.  Het protestants-evangelisch godsdienstonderwijs wil kinderen helpen bij hun identiteitsontwikkeling en het vinden van antwoorden op levens- en zingevingsvragen. Een héél toffe job hoor!!
 

De lessen islamitische godsdienst nodigen de jongeren uit om te genieten van de kennis, het begrip, de wijsheid en de verlichting die de Qoer’an hen in deze 21ste-eeuwse kennismaatschappij biedt.

De lessen hebben tot doel jongeren bij te staan in hun zoektocht naar zingeving, hen te helpen het bestaan beter te begrijpen en hen te waarschuwen geen gevangenen te zijn van zichzelf. Wij streven naar de vorming van aangename persoonlijkheden:

die een bijzondere belangstelling voor de islam ontwikkelen, de religieuze concepten correct gebruiken, zichzelf juist kunnen uitdrukken, communiceren, problemen oplossen, wetenschappelijk denken, in vraag stellen, onderzoeken en bekritiseren,
die zichzelf, de samenleving, het culturele erfgoed van de mensheid, de natuur en andere denkwijzen erkennen en respecteren,
en die wetenschappelijke, morele, humanitaire en culturele waarden uitdragen en zich gezond en evenwichtig ontwikkelen.

De Orthodoxe Kerk is één van de drie hoofdvormen van het historisch christendom. De Orthodoxe Kerk probeert zo getrouw mogelijk de boodschap, vervat in de openbaring, na te leven.

De lessen orthodoxe godsdienst proberen de mens te verlichten en te begeleiden in zijn drang naar het verhevene, het goede en het schone. De orthodoxe levensbeschouwing gebeurt vanuit de ervaring en de kennis om deze ervaring nog beter te situeren.

De lessen orthodoxe godsdienst moeten uitmonden in een levenshouding, een attitude, een praxis. Het leerplan is cyclisch opgesteld en voorziet de continuïteit te verzekeren over het lager en het secundair heen. Orthodoxe levensbeschouwing versus moderniteit vormen het voorwerp voor de uitbouw van een persoonlijkheid geworteld in het reële leven.

Anglicanisme is een vorm van het christendom die de katholieke liturgie en het protestantse geloof combineert.

We streven naar een gulden middenweg in onze hedendaagse, pluralistische wereld met zijn levensbeschouwelijke verschillen.

In onze lessen proberen wij op een kindvriendelijke manier vragen rond ethische en morele thema’s te behandelen. We gebruiken hiervoor zowel het Bijbelse perspectief als meer hedendaagse hulpmiddelen en methodes. Jonge mensen worden aangemoedigd hun kennis over de liturgie uit te breiden en zich in het geloof te verdiepen om zo een eigen mening en/of overtuiging te kunnen vormen.

Het leerplan behandelt de Heilige Schrift, de historiek en de liturgie van de Anglicaanse traditie, en het samenleven met de andere levensbeschouwingen.