Gemeenteraad

Leden gemeenteraad

Vergaderingen: Gemeenteraad

De raad vergadert iedere maand, behalve in juli. Hieronder kan je de data terugvinden. Elke inwoner is welkom op de zittingen van de gemeenteraad. De raadszittingen starten om 20.00 uur in de vernieuwde raadzaal in het stadhuis. 

Vergaderdata 2024

  • maandag 26 augustus 2024
  • maandag 23 september 2024
  • maandag 28 oktober 2024
  • maandag 25 november 2024
  • maandag 16 december 2024

Wie?

Er zijn vier politieke partijen in de raad vertegenwoordigd:

  • Hoogstraten Leeft!
  • N-VA
  • CD&V
  • Anders

Hoogstraten Leeft! en N-VA sloten een bestuursakkoord en vormen de meerderheid. In totaal zijn er 27 gemeenteraadsleden, waarvan er zeven deel uitmaken van het college van burgemeester en schepenen. Acht gemeenteraadsleden zijn lid van de politieraad.

Huishoudelijk reglement gemeenteraad - 24012022

Deontologische code gemeenteraad

Algemene informatie

Elke zes jaar kiezen alle inwoners die op de kiezerslijst staan een nieuwe gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn.

  • De gemeenteraad vertegenwoordigt de hele bevolking van Hoogstraten en bestaat uit rechtstreeks verkozen leden. De gemeenteraad beslist over alles wat de stedelijke samenleving aangaat en waarvan de bevoegdheid niet aan een andere instantie is toebedeeld. Hieronder verstaan we de benoemingen van schepenen en ambtenaren, goedkeuring gemeentebegroting en rekening, opstellen reglementering, de voogdij over ondergeschikte besturen, het heffen van belastingen, zorgen voor het algemene belang van inwoners en leefgemeenschap (huisvuilverwerking, aanleg wegen en riolen, gemeentelijk onderwijs, subsidiëring verenigingsleven, welzijnszorg,...). Het gemeentebestuur laat zich in haar taak bijstaan door commissies, raden en comités die advies geven.

Gert Van den Bogaert is sinds 27 juni 2022 voorzitter van de raad. Van rechtswege is hij zowel voorzitter van de gemeenteraad als de raad voor maatschappelijk welzijn.

Raadpleeg hieronder de besluiten van de gemeenteraad en herbeluister de behandelde punten

Thema's

Naar top