Oproep project kunstwerk in de openbare ruimte

NIEUWE OPROEP voor een kunstwerk of kunstinstallatie in de openbare ruimte

Begin december lanceerde het stadsbestuur een oproep aan kunstenaars overal te lande voor de realisatie van een kunstwerk of kunstinstallatie in de openbare ruimte. Na een eerste beraadslaging besloot de jury de oproep te hernieuwen en te verlengen tot 15 mei 2017.

Achttien kunstenaars bezorgden de cultuurdienst van Hoogstraten een voorstel waarover de jury een eerste keer kon beraadslagen.

Tijdens de beraadslaging zag de jury al potentieel, maar omdat het tenslotte gaat om een budget van 45.000 EUR, besloot de jury de oproep naar kunstenaars toch te verlengen met uiterste indiendatum 15 mei 2017. De jury is in de eerste plaats op zoek naar een werk dat enerzijds aansluit bij het thema en de Hoogstraatse context, maar tegelijkertijd moet het kunstwerk of de kunstinstallatie ook durven uitdagen, out of the box durven denken en confronteren.

Kunstenaars die al een inzending deden worden ook in de tweede rond meegenomen. Maar tegelijkertijd krijgen zij ook de kans om hun ingediend ontwerp nog aan te passen. Alle inzendingen dienen uiterlijk 15 mei 2017 binnengebracht te worden bij stadsbestuur Hoogstraten.

 

Een kunstwerk of kunstinstallatie in de openbare ruimte

Het  reglement bij de oproep voor het kunstwerk laat zeer veel vrijheid voor kunstenaars om zelf invulling te geven aan het kunstwerk of kunstinstallatie in de openbare ruimte. Mocht het kunstwerk plaatsgebonden zijn, gaat het stadsbestuur mee op zoek naar een plaats. Maar ook een reizend kunstwerk, een kunstinstallatie op verschillende plaatsen of zelfs een ongebonden kunstwerk zijn allemaal mogelijkheden. Aan de kunstenaars om zich uit te leven.

Praktisch

De deadline voor het indienen van een kandidatuur is verlengd tot 15 mei 2017.

Een inzending bevat:
  • Een curriculum vitae en referentielijst van de betrokken kunstenaar;
  • Een eerste proefontwerp, namelijk een omschrijving van het idee met een verhelderende schets of andere grafische voorstelling en/of een proefstudie. Dit moet een onuitgegeven, origineel en uniek ontwerp zijn van de kunstenaar. Als thema wordt ‘Grenzeloos’ vooropgesteld in het kader van het themajaar 2017 ‘Grenzeloos Hoogstraten’.

De voorstellen worden ingediend onder gesloten omslag zonder dat daarop een verwijzing naar de identiteit van de afzender of de ontwerper van het betrokken voorstel mag staan;

De omslag bevat:
  • het hierboven bedoelde proefontwerp, zonder enige vermelding van de identiteit van de ontwerper;
  • een blanco gesloten omslag met daarin de bedoelde referentielijst, het cv en de identiteit en de coördinaten van de ontwerper.
  • Een eerste kostenraming die rekening houdt met de extra kosten voor de installatie van het kunstwerk op het openbaar domein.