Ondersteuning van het lokale vrijetijdsleven

Het globaal reglement op de ondersteuning van het lokale vrijetijdsleven, dat is de prachtige titel van het grote overkoepelende reglement omtrent alles dat vrije tijd aanbelangt. Hoe registreer je je vereniging? Welke infrastructuur kan je huren bij de stad? Hoe werkt de uitleendienst? Op welke manier kan de stad je helpen bij je communicatie? Welke subsidiemogelijkheden zijn er allemaal? Kortom, het is de grote kapstok waaronder je zeer veel informatie terugvindt. 

Voor wie?

Een vereniging is een groep mensen die zich verenigt onder één noemer (naam) om een bepaald doel te bereiken op sportief, cultureel of sociaal vlak. ‘Hoogstraatse verenigingen’ kunnen zowel feitelijke verenigingen als vzw’s zijn en moeten een aantoonbare lokale werking hebben om als Hoogstraatse vereniging in aanmerking te komen. Enkel verenigingen die voldoen aan elk van volgende voorwaarden kunnen zich registreren:

 • De hoofdwerking ontplooien op het grondgebied van Hoogstraten.
 • De werking van de vereniging is niet erkend of geregistreerd in een andere gemeente tenzij de vereniging een werking biedt aan specifieke kwetsbare doelgroepen uit Hoogstraten.
 • De zetel van de vereniging moet in Hoogstraten gevestigd zijn en de meerderheid van de leden moet in de gemeente wonen. Tenzij het leden betreft, woonachtig in een gemeente/stad waar geen vereniging van dezelfde aard aanwezig is.
 • De vereniging mag geen onderafdeling zijn van een bestaande Hoogstraatse vereniging.
 • De activiteiten zijn groepsgericht en toegankelijk voor iedereen.
 • De vereniging is opgericht als privé-initiatief zonder beroepsdoeleinden of winst- of handelsoogmerk.
 • Werken hoofdzakelijk met vrijwilligers die zich zonder persoonlijk winstbejag inzetten.
 • De vereniging heeft aandacht voor en zorgt voor de bewaring en de bevordering van de individuele fysieke, psychische en seksuele integriteit van personen.
 • De vereniging onderschrijft de rechten van de mens en de huidige antidiscriminatiewetgeving

Jouw vereniging registreren als Hoogstraatse vereniging kan je hier.

Welke ondersteuning?

 1. Subsidies
 • startsubsidie
 • subsidies gemeentelijke activiteiten
 • sectorale subsidies

2. Uitleendienst

De uitleendienst stelt aan verenigingen materiaal ter beschikking zoals tenten, nadars, geluidsinstallaties, volksspelen, ... 
Je reserveert materialen online via het webformulierhttps://www.hoogstraten.be/uitleendienst. Je doet je aanvraag minimaal 14 dagen en maximaal 1 jaar op voorhand. Bij het reserveren kan je onmiddellijk de beschikbaarheid van materialen voor de gewenste ontleningsperiode controleren.

3. Ondersteuning bij communicatie

Stad Hoogstraten stelt diverse communicatiekanalen ter beschikking waarvan geregistreerde Hoogstraatse verenigingen gebruik kunnen maken om hun vrijetijdsactiviteiten te promoten. ‘Uit in Hoogstraten’ staat centraal in deze communicatiemix.

4. Vrijetijdsinfrastructuur

Het stadsbestuur stelt z'n vrijetijdsinfrastructuur graag ter beschikking van de Hoogstraatse verenigingen en inwoners voor sportieve of socio-culturele activiteiten.

Beschikbare accommodatie

Voor sociocultureel gebruik:

Lokalen van het gemeenschapscentrum

 • Rabboenizaal Spijker, Lindendreef 37, 2320 Hoogstraten
 • Polyvalente zaal Rabboeni – max 600 personen
 • Polyvalante zaal cafetaria Rabboeni – max 200 personen
 • Ontmoetingsruimte bib, Lindendreef 1b, 2320 Hoogstraten – max 50 personen
 • Auditorium IKO, Buizelstraat 11, 2320 Hoogstraten – max 48 personen
 • Polyvalente zaal 4-5-6, Gemeenteplein, 2328 Meerle – max 60 personen

Refters gemeentelijke basisscholen

 • GBS Hoogstraten, Gravin Elisabethlaan 21, 2320 Hoogstraten
 • GBS De Wijsneus, Worteldorp 13, 2323 Wortel
 • GBS De Meerpaal, Terbeeksestraat 6, 2321 Meer
 • GBS ‘t Dreefke, Kapelweg 2, 2328 Meersel-Dreef

Voor gebruik voor sport- en beweegactiviteiten:

Grootte 1 unit (voor losse verhuur en seizoensreservaties):

 • Turnzaal Gemeenteschool Hoogstraten, Gravin Elisabethlaan 21, 2320 Hoogstraten
 • Turnzaal De Wijsneus, Worteldorp 13, 2323 Wortel (toegang via Kerkpad)
 • Turnzaal Scharrel, Witherenweg 2, 2322 Minderhout
 • Turnzaal De Meerpaal, Terbeeksestraat 6, 2321 Meer
 • Turnzaal Meerle, Ulicotenseweg 1, 2328 Meerle
 • Turnzaal ’t Dreefke, Kapelweg 2, 2328 Meersel-Dreef
 • Polyvalente zaal Sportoase, Katelijnestraat 31, 2320 Hoogstraten

Grootte 2 units (enkel voor seizoensreservaties):

 • Turnzaal Klein Seminarie, Vrijheid 234, 2320 Hoogstraten (toegang via Katelijnestraat)
 • Sporthal ASO Spijker, Lindendreef 37, 2320 Hoogstraten
 • Kunstgrasveld vzw Spijker, Lindendreef 37, 2320 Hoogstraten (toegang via Gelmelstraat)

Grootte 3 units (met mogelijkheid om 1/3de, 2/3de of 3/3de te huren)(enkel voor seizoensreservaties):

 • Sporthal Klein Seminarie, Vrijheid 234, 2320 Hoogstraten (toegang via Katelijnestraat)
 • Sporthal VITO, Gravin Elisabethlaan 30, 2320 Hoogstraten (toegang via Karel Boomstraat)
 • Sporthal VTI Spijker, Gelmelstraat 62, 2320 Hoogstraten

Speelplaatsen gemeentelijke basisscholen

 • GBS Hoogstraten, Gravin Elisabethlaan 21, 2320 Hoogstraten
 • GBS De Wijsneus, Worteldorp 13, 2323 Wortel

5. Renteloze lening

Renteloze leningen kunnen door de gemeenteraad toegekend worden, na advies van de erkende adviesraad die bevoegd is voor de werksoort of categorie waaronder de aanvragende vereniging ingedeeld is. De renteloze leningen worden toegekend voor:

 • aankoop van gronden en/of gebouwen;
 • nieuwbouw of aanleg van infrastructuur;
 • verbouwingswerken van infrastructuur.

Deze investeringen hebben betrekking op projecten die onlosmakelijk verbonden zijn met de werking van de vereniging. De projecten situeren zich op het grondgebied van de stad Hoogstraten. De kosten voor de bouw van een cafétaria, niet verbonden aan de infrastructuur van de vereniging, komen niet in aanmerking.