Stad Hoogstraten|VisitHoogstraten|UiT in Hoogstraten

Hoogstraten ondersteunt mondiale verenigingen en projecten in het Zuiden. Elk jaar kunnen subsidies worden aangevraagd voor kortverblijf, ontwikkelingshelpers en lokale projecten of programma's van Hoogstratenaren.

Het budget voor de subsidies mondiale samenwerking en mondiaal burgerschap wordt verdeeld volgens een reglement. Hierbij wordt budget voorzien voor:

 • Particulieren/organisaties die naar het buitenland gaan in het kader van een uitwisseling, vrijwilligerswerk, ... (kortverblijf)
 • Particulieren of organisaties die een mondiaal project hebben  (ontwikkelingshelpers, lokale projecten)
 • Verenigingen die inzetten op mondiale samenwerking en mondiaal burgerschap (werkingssubsidies, huur)
 • Scholen die inzetten op mondiale samenwerking en mondiaal burgerschap (scholen)

Daarnaast geeft Hoogstraten subsidies voor

 • Humanitaire Hulp
 • 11.11.11
 • NGO's die bijdragen aan de gemeentelijke mondiale samenwerking

De aanvragen voor mondiale subsidies (met uitzondering van de subsidie voor kortverblijf) moeten elk jaar ingestuurd worden voor 30 september.

Subsidies

 1. Werkingssubsidies

Indien u een vereniging bent die inzet op mondiale samenwerking en mondiaal burgeschap kan u beroep doen op Stad Hoogstraten voor een subsidie voor werkingskosten. 
De berekening van deze subsidie vindt u terug in het subsidiereglement. 

Indiening

U moet geregistreerd zijn in het verenigingenloket. Jaarlijks zal u uw gegevens in het verenigingenloket moeten herbevestigen.
De subsidies worden ingediend aan de hand van een formulier. U kan kiezen dit digitaal via de website in te vullen of de PDF versie te downloaden en schriftelijk in te vullen.

 1. Huursubsidies

Geregistreerde verenigingen kunnen een subsidie voor eenmalige of permanente huur van lokalen ontvangen voor 50 % van de huurlasten. De maximumbedragen vindt u terug in het subsidiereglement.

Indiening

U moet geregistreerd zijn in het verenigingenloket. Jaarlijks zal u uw gegevens in het verenigingenloket moeten herbevestigen.
De subsidies worden ingediend aan de hand van een formulier. U kan kiezen dit digitaal via de website in te vullen of de PDF versie te downloaden en schriftelijk in te vullen.

 

Voor elke actie die u extra neemt om uw vereniging te verduurzamen kan u bij beide aanvragen een duurzaamheidstoeslag aanvragen.

 1. Subsidie gemeentelijke activiteiten

Bij de deelname aan gemeentelijke activiteiten op een vrijwillige basis en dus onbezoldigd, kan u een subsidie aanvragen. Meer info vindt u hier:

 1. Kortverblijf

We stimuleren personen die stage of vrijwilligerswerk in het Zuiden doen, deelnemen aan een inleefreis, uitwisseling of sportief evenement ten voordele van een NGO of vierde pijlerinitiatief. Dit doen we door een toelage te geven voor deelnemers van deze initiatieven.

Indienen

De aanvragen kunnen gedurende het hele jaar worden ingediend! Voorwaarden en maximumbedragen vindt u terug in het subsidiereglement.
Zodra u deze indient krijgt u van de dienst een voorlopige toezegging. Na afloop bezorgt u ons een kort verslagje met een aantal foto's of een link op voorhand van een blog. Hierna beslist het college over de subsidie. 
De subsidies worden ingediend aan de hand van een formulier. U kan kiezen dit digitaal via de website in te vullen of de PDF versie te downloaden en schriftelijk in te vullen.

 

 1. Ontwikkelingshelpers

Het stadsbestuur wil ontwikkelingshelpers en Hoogstratenaren die actief betrokken zijn bij projecten en organisaties die sociale en economische rechtvaardigheid en duurzame ontwikkeling nastreven in het Zuiden ondersteunen. Deze ondersteuning kan meerdere jaren na elkaar worden toegekend aan dezelfde ontwikkelingswerker. Voorwaarden en maximumbedragen vindt u terug in het subsidiereglement.

Indienen

De subsidies worden ingediend aan de hand van een formulier. U kan kiezen dit digitaal via de website in te vullen of de PDF versie te downloaden en schriftelijk in te vullen.

 

 1. Lokaal project

Het stadsbestuur ondersteunt lokale projecten en programma's met een lokale verankering in Hoogstraten en een mondiale inslag. Deze ondersteuning kan meerdere jaren na elkaar worden toegekend aan hetzelfde project. Voorwaarden en maximumbedragen vindt u terug in het subsidiereglement.

Indienen

De subsidies worden ingediend aan de hand van een formulier. U kan kiezen dit digitaal via de website in te vullen of de PDF versie te downloaden en schriftelijk in te vullen.

 1. Scholen die inzetten op mondiale samenwerking en mondiaal burgerschap

Scholen die inzetten op initiatieven als Fairtrade, een scholenband hebben of zich engageren voor mondiaal burgerschap door een jaarthema, coachingstraject of samenwerkingsverband met andere scholen aan te gaan. Voorwaarden voor de subsidie kan u lezen in het subsidiereglement.

Indienen

De subsidies worden ingediend aan de hand van een formulier. U kan kiezen dit digitaal via de website in te vullen of de PDF versie te downloaden en schriftelijk in te vullen.

 

 1. Kortverblijf

We stimuleren personen die stage of vrijwilligerswerk in het Zuiden doen, deelnemen aan een inleefreis, uitwisseling of sportief evenement ten voordele van een NGO of vierde pijlerinitiatief. 

Scholen kunnen de aanvraag ook doen voor leerkrachten die niet in Hoogstraten wonen maar wel op een Hoogstraatse school werken. Ook voor buitenlandse bezoekers aan een Hoogstraatse school kan de aanvraag gebeuren.

Meer info bij het tabblad 'Zuidprojecten'.

Andere

Soms is de nood in ontwikkelingslanden zo hoog dat directe hulp nodig is om te overleven. Bijvoorbeeld bij natuurrampen als overstromingen, aardbevingen en vulkaanuitbarstingen, maar ook bij door mensen veroorzaakte rampen als (burger)oorlogen en conflicten.
Humanitaire hulp omvat zowel preventie, rehabilitatie, heropbouw, vredesopbouw en democratisering. Het gaat steeds om tijdelijke hulp en hulp op korte termijn.

Het stadsbestuur voorziet jaarlijks een bedrag voor humanitaire hulp in de begroting. De gesteunde projecten worden door het college van burgemeester en schepenen na advies van de mondiale raad vastgelegd.

2022

Consortium 12-12 Oekraïne
Door de vijandelijkheden in Oekraïne zijn veel inwoners van het land gevlucht en zoeken ze bescherming in buurlanden. Voor de achterblijvers is de situatie levensgevaarlijk en uiterst onzeker. Met de ingezamelde fondsen doen de lidorganisaties van Consortium 12-12 humanitaire operaties in Oekraïne en de omliggende buurlanden. De organisaties voorzien in basisbehoeften zoals onderdak, drinkbaar water, voeding, gezondheidszorg, ...

Born in Africa
De missie van Born in Africa is omgevormde, onafhankelijke en succesvolle jongvolwassenen te laten fungeren als rolmodellen in hun gemeenschappen. Dit willen we doen door educatieve en sociale ondersteuning te bieden aan schoolgaande kinderen en jongvolwassenen uit achtergestelde groepen in de Bitou-streek in Zuid-Afrika.

Moeders voor vrede
Ze zetten zich in voor de scholing van meisjes in Afghanistan aan de hand van workshops. Ze werken samen met private scholen en betalen voor het schoolgeld en nodige schoolmateriaal.

UNHCR
In augustus waren het overstromingen in Pakistan. UNHCR geeft ondersteuning voor slachtoffers en steun aan de mensen die getroffen en misplaatst zijn door overstromingen in Pakistan. 

11.11.11 is de koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging en bundelt de krachten van 60 organisaties en 330 vrijwilligersgroepen die zich inzetten voor één gezamenlijk doel: een recht­vaardige wereld zonder armoede. In het Noorden staat beleidsbeïnvloeding centraal. In het Zuiden helpt 11.11.11 organisaties door goed doordach­te ontwikkelingsinitiatieven te ondersteunen en samenwerking te stimuleren.

Besteding van de 11.11.11-opbrengst:

 • 20% voor partners in het Zuiden waarmee ze recht­streeks samenwerken
 • 62% voor actieplannen van leden en gemeenschappe­lijke initiatieven
 • 18% voor educatie, publieksacties en studiewerk in het kader van beleidsbeïnvloeding

Meer info hier: website 11.11.11

NGO’s  die de gemeente ondersteunen bij de uitbouw van de gemeentelijke mondiale samenwerking kunnen een subsidie ontvangen. NGO's kunnen ondersteuning bieden bij de Zuidprojecten die door Hoogstraten worden uitgevoerd, of bij de Noordwerking. Het bedrag is vastgezet op €500,00 per NGO per begeleiding.

De verleende steun wordt aangetoond in het opvolgingsrapport van het gemeentelijk meerjarenplan.