Stad Hoogstraten|VisitHoogstraten|UiT in Hoogstraten

Alle geregistreerde Hoogstraatse verenigingen kunnen een subsidie ontvangen voor evenementen die mondiale samenwerking en mondiaal burgerschap stimuleren 

De subsidie is bedoeld om:

 • de samenwerking tussen verenigingen te stimuleren;
 • éénmalige, vernieuwende of financieel risicovolle evenementen een kans te bieden.

Het evenement moet in de eerste plaats gericht zijn op de Hoogstraatse bevolking en de organisatie voldoet aan volgende voorwaarden:

 • het evenement is een initiatief voor inwoners van Hoogstraten zonder winstgevend doel of partijpolitieke bedoeling en dat de normale activiteiten van de vereniging overstijgt. Zuivere muziekfestivals, kermis- en dorpsfeesten komen niet in aanmerking voor subsidiëring;
 • plaatsvinden in Hoogstraten;
 • publiciteit maken via vijf verschillende kanalen en hierin vermelden dat het evenement tot stand komt met steun van het stadsbestuur;
 • een reële doelgroep hebben die voldoende groot is;
 • het plaatselijk belang overstijgen;
 • voor het evenement geen bezoldigd personeel in dienst nemen;
 • voor iedereen toegankelijk zijn;
 • aan de hand van een realistische inkomstenraming en kostprijsberekening bewijzen dat een gemeentelijke subsidie noodzakelijk is om de begroting sluitend te maken;
 • verenigingen kunnen één keer per jaar beroep doen op deze regeling voor zover voor dit evenement op geen andere subsidie beroep wordt gedaan.
 • verenigingen die voor de organisatie van het evenement samenwerken worden als één inrichter beschouwd.

Procedure

De aanvraag moet uiterlijk 75 dagen voor aanvang van het evenement ingediend worden.
Twee maanden na de activiteit moet een financieel verslag en een werkingsverslag worden bezorgd.

Bedrag

Het subsidiebedrag komt overeen met 50% van de aangetoonde onkosten met uitzondering van de uitgaven voor drank, voeding en andere producten waar rechtstreekse winst op gemaakt wordt. De totale subsidie bedraagt maximum 1240 euro. Wie aandacht heeft voor duurzaamheid kan een bijkomende toeslag van 240 euro krijgen.