Nachtwinkel

Een nachtwinkel is iedere vestigingseenheid waarvan de netto verkoopoppervlakte niet groter dan 150 m² is, die geen andere activiteiten uitoefent dan de verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen en die op duidelijke en permanente manier de vermelding "Nachtwinkel" draagt, zoals is vastgelegd in artikel 2 van de wet op de openingsuren in handel ambacht en dienstverlening. Deze nachtwinkels dienen over een gemeentelijke vergunning te beschikken.

Procedure

De aanvraag dient te worden gedaan met een daartoe geëigend formulier. U dient dit over te maken aan het college van burgemeester en schepenen, Vrijheid 149, 2320 Hoogstraten. Daarna volgt er een onderzoek te gronde, waarna u een vergunning voor drie jaren kan bekomen of een weigering. Een nachtwinkel kan alvast enkel langs een gewestweg worden toegelaten.

Bedrag

De vergunning wordt gratis afgeleverd.