Gemeenteraad

Vergaderdata voor 2018:

 • maandag 29 januari
 • maandag 26 februari
 • maandag 26 maart
 • maandag 23 april
 • maandag 28 mei
 • maandag 25 juni
 • maandag 27 augustus
 • maandag 24 september
 • maandag 22 oktober
 • maandag 26 november
 • maandag 17 december

Elke zes jaar kiezen alle inwoners die op de kiezerslijst staan een nieuwe gemeenteraad. Het gaat dan om:

 • alle Belgen boven 18 jaar die hun burgerrechten niet verloren hebben
 • EU-burgers die zich lieten registreren als kiezer voor de gemeenteraad.

De gemeenteraad beslist over alles wat de stedelijke samenleving aangaat en waarvan de bevoegdheid niet aan een andere instantie is toebedeeld. Hieronder verstaan we de benoemingen van schepenen en ambtenaren, goedkeuring gemeentebegroting en rekening, opstellen reglementering, de voogdij over ondergeschikte besturen, het heffen van belastingen, zorgen voor het algemene belang van inwoners en leefgemeenschap (huisvuilverwerking, aanleg wegen en riolen, gemeentelijk onderwijs, subsidiëring verenigingsleven, welzijnszorg, ...). Het gemeentebestuur laat zich in haar taak bijstaan door commissies, raden en comités die advies geven.

Wie

Er zijn vier politieke partijen in de gemeenteraad vertegenwoordigd:

 • CD&V
 • N-VA
 • Hoogstraten Leeft!
 • Anders

CD&V en N-VA sloten een bestuursakkoord. In totaal zijn er 27 gemeenteraadsleden, waarvan er zeven deel uitmaken van het college van burgemeester en schepenen. Acht gemeenteraadsleden zijn lid van de politieraad.