Gemeenteraad

Vergaderdata voor 2017:

 • maandag 23 januari
 • maandag 27 februari
 • maandag 27 maart
 • maandag 24 april
 • maandag 22 mei
 • maandag 26 juni
 • maandag 28 augustus
 • maandag 25 september
 • maandag 23 oktober
 • maandag 27 november
 • maandag 18 december

Elke zes jaar kiezen alle inwoners die op de kiezerslijst staan een nieuwe gemeenteraad. Het gaat dan om:

 • alle Belgen boven 18 jaar die hun burgerrechten niet verloren hebben
 • EU-burgers die zich lieten registreren als kiezer voor de gemeenteraad.

De gemeenteraad beslist over alles wat de stedelijke samenleving aangaat en waarvan de bevoegdheid niet aan een andere instantie is toebedeeld. Hieronder verstaan we de benoemingen van schepenen en ambtenaren, goedkeuring gemeentebegroting en rekening, opstellen reglementering, de voogdij over ondergeschikte besturen, het heffen van belastingen, zorgen voor het algemene belang van inwoners en leefgemeenschap (huisvuilverwerking, aanleg wegen en riolen, gemeentelijk onderwijs, subsidiëring verenigingsleven, welzijnszorg, ...). Het gemeentebestuur laat zich in haar taak bijstaan door commissies, raden en comités die advies geven.

Wie

Er zijn vier politieke partijen in de gemeenteraad vertegenwoordigd:

 • CD&V
 • N-VA
 • Hoogstraten Leeft!
 • Anders

CD&V en N-VA sloten een bestuursakkoord. In totaal zijn er 27 gemeenteraadsleden, waarvan er zeven deel uitmaken van het college van burgemeester en schepenen. Acht gemeenteraadsleden zijn lid van de politieraad.